Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty tnhh yên biên

49.000

Category:

Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty tnhh yên biên

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty tnhh yên biên

Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty tnhh yên biên

fff

Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty tnhh yên biên

fff

Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty tnhh yên biên

fff

Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty tnhh yên biên

fff

Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty tnhh yên biên

fff

LV.lhs

ĐHKTỌP


Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Qưốc DÂN …………………………….0O0……….

NGUYÊN THẾ VINH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING XUẤT KHAU SẢN PHẨM QUẦN ÂU VÀ VÁY VÀO THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÔNG TY TNHH YÊN BIÊN

LUẬN VẢN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI-2004

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

NGUYỄN THẾ VINH

LUẬN VĂN THẠC SỲ QUẢN TRỊ KINH DOANH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING XUẤT KHAU

SẢN PHẨM QUẦN ÂU VÀ VÁY VÀO THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÒNG TY TNHH YÊN BIÉN

Giáo viên hướng (lan : TS Nguyễn Hữu Lai Chuyên ngành         : Quan trị Marketing

Hà Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty tnhh yên biên nội, 9/2004

MỤC LỤC

PHẦN MỚ ĐẨU

PHẦN 2: NỘI DƯNG LUẬN VÃN

Chương 1: Thị trường và đặc điẻin cua hoạt (lộng Marketing Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu sản phẩm quần âu và váy vào thị

trường eu của công ty tnhh yên biên xuất khẩu quần Âu và váy

/. / Dặc điểm về sản xuất

 • 2. Đạc điểm của quá trình sàn xuâì kinh doanh hàng dệt may Việt Nam

trong việc tham gia thị trường thế giới

 • 2.3 Sự cạnh tranh trên thị trường (lệt may Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty tnhh yên biên (inh hưởng lởi hoạt (lộng xuất

khẩu của Câng tỵ

 • 3. Đặc diem hoạt động Marketing và những lý thuyết Marketing chu yếu

cần áp dụng vào hoạt động xuất khẩu quần Âu và váy

3.2Những vấn đề về chiến lược Marketing xuất khấu sán phẩm dệt may 22

 • 3.2.2 Chiến lược xâm nhập thị Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty tnhh yên biên

trường xuất khấu

3.3 Các quyết (lịnh về các yêu tố cùa hệ thống Marketing mix

Chương 2: Thực trạng kinh doanh và hoạt động Marketing của Cóng ty TNHH Yên Biên

 • 1. Sự hình thành và phát triển Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu

sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty tnhh yên biên của Còng ty TNHFI Yên Biên

ỉ. ỉ Lịch sử hình thành

1.2 Thị trường và sản phẩm chú yếu

 • 1.2.1

trường

ỉ .2.2 Sàn phẩm của Còng ly Yên Biên

1.3

Hình thức xuất khấu:

 • 3.1   Các hoạt dộng Marketing dã thực hiện Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty

tnhh yên biên

Chương 3: Các giài pháp Marketing chủ yếu áp dụng cho quân Âu và váy xuàt khẩu của Cóng ty TNIIII Yên Biên

ỉ. ỉ Thị trường Cháu Âu đặc biệt là EƯ

ỉ. 2 Những yêu tố cùa môi trường kinh doanh

 • 2. Vận Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty tnhh yên biên dụng ma trận SWOT đối với quấn Âu và váy tại Công ty Yên Biên

và lộ trình đáp ứng thị trường

 • 2.5.1 Chiến lược Marketing Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu

sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty tnhh yên biên theo chu kỳ sống pha triền khai

 • 4.3  Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty tnhh yên biên Các giải pháp kiến nghị với nhà nước 98

PHẦN 3 : KẾT LUẬN

Danh mục viết tát

Phụ lục và tài liệu tham khảo

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty tnhh yên biên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty tnhh yên biên
Luận văn một số giải pháp marketing xuất khẩu sản phẩm quần âu và váy vào thị trường eu của công ty tnhh yên biên
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart