Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020

55.000

Category:

Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020

Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020

fff

Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020

fff

Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020

fff

Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020

fff

Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020

fff

Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020

fff

LÒI CAM ĐOAN

Tỏi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự tiling thực trong học thuật. Tôi cam ket bang chính danh dự cá nhân rang nghiên cứu này là do tôi thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự tiling thực trong học thuật.

HOC X IÊN

Phạm Thị Anh Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020

LỜI C AM ON

Đế có thê hoãn thành luận vãn thành còng, tôi đà nhận được nhiều sự ung hộ. giúp đờ và hợp tác từ nhiều cá nhân, lô chức.

Trước tiên tôi xin gưi lời cam ơn sâu sắc đến PGS. TS Trần Xuân cầu – người thây đà lận linh hưởng dan lôi hoàn thành luận van

Tiếp theo tôi xin gửi lời cam ơn chân thành tới tập thể các thầy cô cua Trường Dại học Kinh tè Quốc dân

Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020 Trong thời gian thực hiện dề tãi. tôi dà nhận dược sự giúp dờ tích cực cua tập thê cán bộ. lành đạo Ban rô chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Uỷ ban nhân dân huyện Lương Tài. Uy ban nhãn dàn cãc xà. thị trấn dã hô trợ tôi rất nhiều trong việc điều Ira, lông hop sô liệu sơ câp, lồi xin cám on sự họp lác và giúp đờ quý báu ây.

Lương Tài. ngày tháng nủm 20Ì6

Học viên Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020

Phạm I hị Anh

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN


MỤC LỤC


MỤC LỤC

DANH MỤC Tứ MÉT TẤT

TÓM TẨT LUẬN VÃN PHÀN MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: cơ SỜ LÝ LUẬN VÈ NĂNG Life DỘI NGŨ CÁN BỘ, (’ÔNG CHỨC CẤP

 • 1.2.   Dội ngũ CB, CC cấp xà Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015

2020

1.2.2

ieu chuân đói với CB, (‘(’ cầp xà

 • 1.3.1. Khái niệm năng lực và Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ

cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020 năng lực đội ngũ CB. cc cấp xà

 • 1.3.2. Các tiêu chi vã tiêu chuẩn đánh giá năng lực cùa dội ngũ CB. CC cấp xà….23

CHƯƠNG 2: I Hực TRẠNG NĂNG Lực DỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHƯC CÁP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN IIUYẸN LƯƠNG TÀI IIIẸN NAY

 • 2.1.2.  Đặc diêm tự nhiên và tinh hĩnh phát triển kinh tế – xà hội cùa Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020 huyện Lương

Tài

 • 2.3.  1 hực trạng nàng lực đội ngũ CB. CC cấp xả trên địa bàn huyện Lương Tài ….44

2.4. Các nhân lố ãnh hường nàng lực đội ngũ CB. cc cấp xă trên địa bàn huyện Lương Tài 66

 • 2.4.2.  Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020 Công tác sử dụng CB. cc 67

CHƯƠNG 3: MỌT SÕ GIAI PHÁP NÂNG CAO NẤNG Lực ĐỌI NGŨ CẤN BỌ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020 ĐỊA BÀN IIUYẸN LƯƠNG TÀI GIAI DOẠN 2015-2020……………………………………………..76

3.2 Một số giai pháp nâng cao năng lực dội ngù cản bộ. công chức cấp xà

.3.2.2 Nâng cao nhận ihức về vai trô, vị Irí cùa CB, (‘(‘ cap xà ờ địa phương

.3.2. Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020 3 Rà soái, phần loại đội ngừ CB, (‘(’ cầp xà

.3.2.6 Dào tạo, bôi dưỡng cán bộ

 • 3.2.9 Hoàn thiện công tác kiêm tra, đánh giá. khen thường và kỹ luật Luận văn một

số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020

 • 3.2.10 Thực hiện tốt chỉnh sách thu hút nhân tài cùa UBND tinh Bắc Ninh đề ra. ..85

KÉT LUẬN VÃ KIÉN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIẸƯ THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 • 1. CB.CC

 • 2. HĐND

 • 3. ƯBND Luận văn một số giải nhán nâng

 • 4.  ƯB MilQ

 • 5. IIND

6 CCB

 • 7. IILIIPN

 • 8. DIN

(’án hộ, công chức

Hội đóng nhân dân

Úy ban nhân dàn

Uy ban Mặt trận lô quốc

I lội Nòng dân

Cựu chiền binh

I lội Liên hiện phụ nừ

Doàn 1 hanh niên

DANH MỤC BÂNG BIÊU

Bâng 2.1 Dân số và cơ cẩu lao động cúa huyện I .ương Tài giai đoạn 2010-2015 .. 34

Bâng 2 Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp

xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020 .2: Cơ cấu kinh tế và tốc độ tăng trường kinh tế huyên Lương Tài,giai đoạn 2011-2015

Bàng 2.3: số lượng CB, cc cẩp xà trên địa bàn huyện Lương Tàiphàn theo từng xà tính đến 31/12/2015

Bang 2.4: số lượng CB, cc phân theo chức trách, nhiệm vụ

Bâng 2.5 Số lượng CB, cc phân theo giới linh lính đen 31/12 Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài,

tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020 /2015

Bang 2.6 số lượng CB, cc cấp xă theo dộ tuổi tính dến 31/12/2015

Bâng 2.7 Trình độ vãn hóa đội ngù CB, cc cáp xà trên địa bàn huyện Lương Tài .45 tính đến 31/12/2016

Bâng 2.8 I rinh độ chuyên mòn, nghiệp vụ đội ngũ CB, cc cấp xàlrcn địa bân huyện Lương Tài tinh dến 31/12/201546 Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020

Bâng 2.9 Trình độ Lý luận chinh trị của đội ngũ CB, (‘(‘ câp xà trên địa bànhuyện Lương Tài tính dến 31/12/2015

Báng 2.10 Irinh độ Quân lý nhà nước cúa đội ngừ CB, cc cầp xà Iren địa bãnhuyện Lương Tãi tính dển 31/12/2015

Bâng 2.11 Cơ câu CB, (’(‘ câp xà huyện Lương ràithco trinh độ tin học lính đên 31/ Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên

địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020 12/2015

Bâng 2.12. Kcl quả đánh giá, phân loại CB, cc xà lừ nàm 2013-2015

Bãng2.13 Đánh giá cùa CB. cc cấp huyện về hiệu qua thực hiện công việccũa cán bộ, công chức câp xà

Bang 2.14 Đánh giá cua người dân về kết qua giai quyết còng việc cùa CB. CC cấp xà

……………………………………………………………………………………………………………..53

Bang 2.15. Đánh giá cua người dân về phẩm Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai

đoạn 2015 2020 chắt dạo dírc. lối sống cua dội ngũ CB. CC cấp xã…………………..63

Biêu dồ 2.1 .Vị trí huyện Huyện Lương Tài trong tinh Bắc Ninh…………….32

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020
Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh giai đoạn 2015 2020
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart