Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu

Add your review

Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu

Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu

fff

Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu

fff

Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu

fff

Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu

fff

Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu

fff


BỎ GMO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG b . dOC KINH TẾ QUỐC DẨN

BỞ ••»aNHĨ’JẮN

MỘT Số GIẲI PHÁP NẤNG CAO sức CẠNH TRANH

CỬA Nl. ÓM HẤNGTHƯỶ SAN VlỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU

H. > VĂN THẠC SĨQUAN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI-2004

LƠI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận vãn này là công trình nghiên cứu của cá nhân lôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận vãn đều trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.

Ị là Nội, ngày 15 Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu í húng 9 nám 2004

Học viên

Đỏ Thanh Tuân

MỤC LỤC

LÒI NÓI ĐẨU

Chương I: cơ SÒ LÝ LUẬN VỂ CẠNH TRANH CỦA HÀNG HOA VÀ sự CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO sức CẠNH TRANH CÙA NHÓM HÀNG THUÝ SẢN VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU

 • 1.1.3. Phân loại cạnh tranh

văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu 6

cạnh tranh của hàng hóa

chỉ tiêu đánh giá sức cạnh tranh của hàng hóa

nhân tố tác động đến sức cạnh tranh hàng hoá

 • 1.3. Sự cần thiết phải nâng cao sức cạnh tranh của hàng thuỷ sản Việt Nam trên

thị trường EU

Chương II Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu : PHÂN TÍCH THỰC trạng cạnh tranh và nâng CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA NHÓM HÀNG THUÝ SÀN VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU TRONG THƠI GIAN QUA…………………………………………………………… 27

 • 2.1. Khái quát tình hình sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản của Viột Nam thời gian

qua

 • 2.1.2. Khái quát tình hình xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong thời gian qua.. ■ 33

 • 2.3. Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng thuỳ sàn Việt Nam trên thị trường EƯ… 48

2.3.1

ngạch xuất khẩu

 • 2.4. Phân lích thực trạng cạnh Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu tranh và nâng cao sức cạnh tranh cùa nhóm hàng

thuỷ sản Việt Nam trôn thị trường EU

 • 2.4.1. Phân tích thực trạng cạnh tranh cùa nhóm hàng thuý sản Việt Nam

trên thị trường EƯ

 • 2.4.2. Các biện pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sàn Việt

Nam trên thị trường EƯ

 • 2.5. Đánh giá sức cạnh tranh hàng thuỷ sàn Việt Nam trên thị trường EU thời gian

qua

 • 2.5.1. Những ưu điểm trong Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu việc nâng cao sức cạnh tranh hàng thuý

sàn

Chương III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT số GIẢI PHÁP NHÀM NÂNG CAO

SỨC CẠNH TRANH CỦA NHÓM HÀNG THƯỶ SẢN VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯởNg Eư……………………………………………………………………………………………….. ; thị trường eu

3.1. Dự báo các lợi thố và bâì lợi của hàng thuỷ sản Việt Nam trên thị trường EƯ… 78 Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên


 • 3.2. Phương hướng nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản Việt Nam

trên thị trường EƯ

 • 3.2.2. Phương hướng nâng cao sức cạnh tranh của hàng thuỷ sản Việt Nam

trôn thị Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu trường EU trong thời gian tới

 • 3.3. Một sô’ giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao sức cạnh tranh hàng thuỷ sản Việt

Nam

KÊT LUẬN Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu 104

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

MỤC LỤC BẢNG BIỂU

<<<123>>>

Sir

Bảng sô

Nội dung

Trang

1

Bảng 2.1

Tình hình khai thác và nuôi trổng thuỷ sản nước ta giai đoạn 1990 – 2003

30

2

Bâng 2.2

Sản lượng thuỷ sản phân theo khư vực giai đoạn 1999 -2001

32

3

Bảng 2.3

Cơ cấu thị trường Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị

-—2" " " 999 wA|1tT—-

36

4

Bảng 2.4

Cơ cấu mặt hàng thuỷ sản xuất khâ’u của Việt Nam giai đoạn 1999 – 2003

38

5

Bàng 2.5

Mức tiêu thụ thuỷ sản bình quân đầu người theo quốc gia thuộc EƯ năm 2000

40

6

Bảng2.6

KNXK thuỷ sản sang thị trường EƯ giai đoạn 1999 – 2003

49

7

Bảng Luận văn một số — -h—–

Cơ cấu mặt hàng thuỷ sản xuất khâ’u sang thị trường EU giai đoạn 2001 – 2003

51

8

Bàng 2.8

Cơ cấu thị trường xuất khâ’u thuỷ sản Việt Nam trong EƯ

53

9

Bảng 2.9

Nhập khâ’u thuỷ sản của Eư

56

10

Bâng 2.10

Tương quan giữa cung và cầu hàng thuỷ sản trên thị trường EU

57

9

11

Bảng 2 Luận văn một số

Các đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam về một số mặt hàng thuỷ sản chủ ỉ ực

58

12

ng 2.12

Tương quan chi phí sản xuất tôm he chân trắng giữa Trung Quốc, Thái Lan và Inđônêxia

60

13

Bàng 2.13

Thị phần hàng thuỷ sản Viột Nam so với một số nước trên thị trường EƯ giai đoạn 2000 – 2003

63

14

Bàng 214

Giá Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu tôm

65

15

Bảng 2.15

Ma trận SWOT và các cách phối hợp

70

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu
Luận văn một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eu
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart