Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam

55.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam

Add your review

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam

fff

IÍ7ẶN VẤN THẠC SỸ KÍNH TẾ

Hà Nội ‘2062

611

-TĩịS r>T4VTor>


Bộ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚNG OẠI HỌC KINH TÉ QUỖC DÂN

NGUYỖN HŨ1Í eức


ilÀI PSẨ? ®.SỄ ÙN THIỆN ĩSịì BỘN£ BẪil THấíl ÁN 9ẨÌI TV PHÁĨ ĩỉỉõi rò NÍUắN vêri NHÀ Nước

ả ¥1ĨT NÂN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾQUÓC DAN hà nội

NGUYỄN HỮU ĐỨC

TXLỈÌĨM; Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam Ỉ)HK7 ịĩĩ.TỉíuivO 7ó‘j ir;

MỘT SÔ GIẢI PHÁP NHẦM HOÃN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẲU THẤU

CÁC Dự ÁN ĐẲU Tư PHÁT TRIỀN ĨỪNGUỐN VỐN NHẢ Nước ở VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Chuyên nganh: Kinh te phát triển

NGVỜ1 HƯỚNG DẨN KHOA HOC: TS LÈ HLY ĐỨC

w ỊS n_L

LỜI CÀM ƠN

Qua hai nãm hoc tâp lai Trường Đai học Kinh tẻ quốc dàn, dược sự quan tâm và tao diéu kiện cùa Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam Khoa Sau Đại học và các Khoa, Bô mỏn chuyên ngành giảng day đã giúp cho lôi hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Kinh té phát triển. Tôi xin chàn thành câm ơn những sư quan tám giúp đờ này và bày to lòng biết ơn, kính trong dến các Tháy, Có đã trực tiếp quan lý, giang dạy và hướng dẩn cho tỏi những vần dẽ hẻt sức quan trọng cả về nhân thức và phương pháp luân khoa học phục vụ cho việc viết bàn luân Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam vãn này và hoạt đóng thưc tiên.

Tôi xin bày lo lòng biết ơn, kính trọng Thầy giáo TS Lẽ Huy Đức- Người hướng dẫn khoa học trực tiếp và tạo diều kién cho tôi hoàn thành bản luận văn này.

Yêu cầu cùa luân vân rầt lớn mà thời gian nghiên cứu có han, nén luận vân không tránh khỏi những hạn chế. Tác già mong sẽ có dip tiến sấu hơn nừa trong việc nghiên cứu để’ tài này và nhàn được sự chỉ dẫn Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam , góp ý, giúp đờ của các Thầy, Cô, các dổng nghiệp, các nhà khoa học đế công trình này được hoàn thién hơn.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 nám 2002 Người thực hiện-Học viên cao học Nguyễn Hũu Đức

Chuyên viên Cỳ ban Kinh tẽ và Ngân sách cua Quõc hói

DANH MỤC CÁC BlỂl BÀNG

Bàng 1.1 Tỏng hợp chung những vấn đề liên quan đến cỏng tác Trang 11 quàn lý đáu tư và Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam xây dựng

Bàng 1.2 Phân cáp phê duyột và thầm định két quả đấu thầu          Trang 31

Bảng 2.1 Số lượng các gói thầu đà dược thẩm định từ nàm 1997- Trang 47 2002

Bảng 2.2 So sánh giá trị các gói thầu thực hiộn từ nãm 1997-2002 Trang 49 Bảng 2.3 Giá một số gói thầu thực hiện ưong năm              2000              Trang51

Bảng 2.4 Kết quả đánh giá sơ bộ các đơn Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam thầu Trang62

Bảng 2.5 Két quả đánh giá các đơn thầu                            Trang 63

Bảng 2.6 Giá dự thầu của các nhà thầu                                 Trang64

Bảng 2.7 Kết quả các đơn dự thầu để’ lựa chọndanh sách ngấn         Trang 65

Bảng 2.8 Tổng hợp kết quà xét thầu                                Trang 67

DANH MỤC CÁC sơ Đố

 • 1. Phân loại dự án đầu tư theo Nhóm A, B và C                      Trang107 Luận

văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam

 • 2. Mó hình quan hệ giữa chù dầu tư-tư vấn-nhà thầu (OPC)           Trang109

 • 3. Quy trình đấu thầu lổ’ng quát một giai đoạn                       Trang1 ] 0

 • 4. Các bước của quy trình sơ tuyển nhà thẩ’u                         Trang111

 • 5. Các bước trong giai đoạn mờ thầu, xét tháu, phê duyệt và cóng Trang 112 bố kết quả đâu tháu

MỤC LỤC

Trang .MÕ ĐẦU

1 .Ttnh câ’p thiết cùa Đẽ Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam tài

Chương 1: cơ SÔ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẺN VẺ HOẠT ĐỎNG ĐÂU 4 THẦU TRONG NỂN KINH TÉ THI TRUÔNG

 • 1.1.1 Khái quát chung về đâu Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu

các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam thầu

 • 1.1.2 Vai trò cùa hoai dộng dảu tháu trong quá trình quan lý các dư án đáu tư

tiêu cùa công tác đấu thấu

 • 1.2.4

hoạch đâu thầu

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam 1.3 Một số kinh nghiêm vé quàn lý hoạt dộng đàu thấu cùa nước ngoà) và kha 34

nâng vân dụng ờ viột Nam

 • 1.3.1 Kinh nghiệm về lổ chức, quản lý hoat động đâu tháu ở Ba Lan                 34

 • 1.3.2 Kinh nghiêm vé cồng lác đâu thầu ờ Trung Quốc                            37

 • 1.3.3 Những kinh nghiêm rút ra từ việc nghiên cữu hoạt động dâu tháu ờ Ban Lan 42 và Trung Quốc và khả nâng vận dung ở Việt Nam

Kết luận Chương 1                                                          Luận

văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam 44

Chương 2: THỤC TRANG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẤL THAU CÁC Dự ÁN 45 ĐẦl Tư PHÁT TRIỂN TỨ NGl ỐN VÓN NHA NL ƠC TRONG THỜI

GI AN ÔI A

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam
Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ vốn nhà nước ở việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart