Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam

54.000

Category:

Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam

Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam

fff

1190

LV. ThS

ĐHKTQD


BỌ GIÁO DỤC vX ĐẰO TẠO ĐẠI HC c KINH TE QUOC DAN

PHẠM PHÚ BÌNK ■                9

IvIÔT s5 GìẲl PHÁP NHĂM NGÃN NGƯẲ RUI RO

TRONG HCT dông thanh toán QUÔC

TÀI TIẪKG HẰNG XKÔNG QUÔC GIẢ VIỆT KAM

L3ẠN Á THẠC SỸ GUAN TSU KỈNH DOANH

HÀ NỌỈ -1999

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH TÊ QUỐC Dân

PHẠM PHÚ BÌNH ‘Ấ

MỘT SÔ GIẢI PHÁP NHẰM NGĂN NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TÊ TẠI HÃNG HÀNG KHÔNG QU ỐC GIA VIỆT NAM

LUẬN ÁN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

♦ HƯỚNG DẦN KHOA HỌC:

 • 1. PTS. NGUYỀN HỮU Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam TÁI

Chù nhiệm Bộ môn Lý thuyết Tài chính tiên tệ, ĐHKTQD

 • 2. THS. VŨ THÀNH HUNG

Viện Quản trị_Kỉnh_doanh, DHKTQD

ĐẠI HỌC KTQD truNg Tâm

THÒNG TIN Tlfflffi%qfl

HÀ NỘI-1998

MỤC LỤC

LXI o».» • • • •       » •_• • •         •_• • •              tf

CHVONG l; THANH TOÁN OỤÓC TÉ VẬ RU RO TRONG THANH TOÁN ouòc TẾ 8

 • 1.1   MÓT só Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam VẤN ĐỂ CHUNG CHI PHỐI HOAT HÔNG THANH TOAN QUÓC TẾ..8

 • 1.1.1.2.1         Thị trường giao dịch giao ngay (SjTOt Market) Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam 11

 • 1.1.2.5       Tỳ giá kỳ hạn – dự báo VC Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam tỳ giá giao ngay trong tương lai (ƯFR) 16

 • 1.2 TH ANH TOÁN ouóc TẼ VÀ CÁC ĐIỂU KIÊN TRONG TI IANH TOÁN QUỐC TẾ. 17

 • 1.2.2.4.2          Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế

tại hãng hàng không quốc gia việt nam Uỷ thác thu (Collection of Payment)

 • 1.4 KINH NGHIÊM NGÀN NGƯA RUI RO TRONG THANH TOÁN ouóc TẾ Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam CUA CÁC CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

1.4. ỉ    NGÁN NGỪA RỦI RO TIEN TỆ

 • 1.4.1.1.5          Hoán đối lãi suất (Interest- Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong

hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam rate Swap)

 • 1.4.1.1.9         Bù trừ rủi ro và trung tâm tái báo nơ (Risks Netting & Reinvoice Center). ..34

 • 1.4.2     NGÁN NGƠA RỦI RO VỀ Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt

động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam THỤC HIỆN NGHĨA vụ

CHUÔNG.2: THUC TRANG.RÚLRO TRỌNG THANH TO,N QUỐC TẾTAI HÃNG

HANQJCHQNG QU.ÓC GIA VIÊT NAM………………………………………………………………. ^-Mt..-^

 • 2.3  TH ực 1 RANG RUI RO TRONG THANH TOÁN QUÓC TÊ TAI HÃNG HKQGVN.45

 • 2.3.1      Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng

hàng không quốc gia việt nam RỦI rO tRoNG hOạT động quàn lý thu

 • 2.3.2.2.1          Với các hợp đổng Thuê khai thác và bảo trì máy bay………………………………..55

 • 2.3.2.2.2         Với các hợp đổng mua sấm vật phẩm phục Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam vụ hành khách .. ..56

 • 2.3.3    TỔNG KẾT VỀ THỰC trạng rủi ro…………………………………………………………..57

£H-UQù.G-â.’ GJ Al-PH Al* V.Ạ MÈN NGHI NHAM MJA NGl A RÚỊ RO TRONG THANH TOÁN oưõc TÉ TAI HÃNG HKOGVN

 • 3.1.1.1       Ngân ngừa rủi ro đói với hoạt động quàn Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi

ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam lý thu

 • 3.2   NGÂN NGLA RÚĨ Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán

quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam RO VỂ THỰC hiên nghĩa vu

Ix.1                                                                                                      „

DANH MUC TÀI LIÊU THAMI KHẤO

PHỤ ĩ UC

LỜI NÓI ĐẨL

Xu hướng hội nhập với các quốc gia trẽn toàn thế giới đã được Đàng và Nhà nưóc ta khảng định cho đường lối phát triển cùa nước ta trong giai đoạn mới. Những thành Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam tựu về chính trị. kinh tế và xã hội đạt được trong những năm vừa qua đ*à chứng minh tính đúng đắn của đường lói chiến lược này.

Công cuộc hội nhập của Đất nước kéo theo sự hội nhập cùa các Doanh nghiệp Việt nam với hệ thống kinh tế thế giới. Hãng Hàng không quốc gia Việt nam (HKỌGVN), một trong những doanh nghiệp hàng đáu cùa nhà nước, đã và đang thực hiện định hướng này. Mang theo lá cờ của nước Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam Cộng hoà xã hội chù nghía Việt nam đi đến các nước và các châu lục trẽn toàn thế giới, Hãng dóng vai trò rất quan trọng trong việc nàng cao vị thè’ của nước ta trên chính trường quốc tế. Đổng thời, là một doanh nghiệp trụ cột của Tổng Cõng ty Hàng không Việt nam, với các kết quà kinh doanh đạt dược, Hàng còn góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội cóng bang và văn minh” mà Đàng Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam và Nhà nước ta đề ra.

Nâng cao hiệu quả kinh doanh là nhiệm vụ chù yếu của Hàng HKQGVN. Là một hàng hàng không quốc tế, Hàng có tầm hoạt động rất rộng với các vân phòng khu vực và mạng lưới đại lý bán vé trên toàn thế giới. Đi kèm với dó là các hoạt động giao dịch thanh toán quốc tế của Hãng với quy mô và khối lượng thanh toán rất lớn. Với quy mò giao dịch và tầm hoạt động thanh toán quốc Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam tố rộng khắp như vậy, các rủi ro trong thanh toán quốc tế là một vấn đề không the tránh khỏi. Chính vì vậy, việc ngăn ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế là một vấn đề bức xúc cần được quan tàm giải quyết đỏ’i với Hàng để có thê dạt được mục tiêu nâng cao hiệu quà kinh doanh. Đây đổng thời cũng là vấn đe đang bò ngỏ với đa số các còng ty cùa Việt nam trong hoạt động thanh toán quòc tế.

Tính Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam bức xúc cùa vấn đề rủi ro trong thanh toán quốc tế đã tạo nên tiền đề cấp thiết của luận án này.

Mục ticu nghiên cứu cùa luận án bao gồm:

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam
Luận văn một số giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại hãng hàng không quốc gia việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart