Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng

54.000

Category:

Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng

Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng

fff

BỘ 5KẤ0 wc 7Ằ BÀO TẠO TỖỮỜNG ĐẠI BỌC KIHH TE Qưốc DẢM

KGUTÊỈÍ sgọc HAT

MỘT SÒ GIÁI PHÁP NHAM THU HỨT CÓ HIỆU QUA ĐÀU Tư TRỰC TIẼP Nước NGOÀI VÀO THÀNH PHỐ HAI PHÒNG

LUẨN ÁN THẠC sỉ QUAN TRI KINH DO ANH

HÀ râ-2GSe

NGUYỄN NGOC HẲI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng THU HÚT

CÓ HIỆU QUẢ ĐẦU TU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

LUẬN ÁN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH • • •

ĐẠIHỌCKTQO

TRUNG TÂM .

THÒNG TIN WTO 2 17-

NGUYỄN NGOC HÁI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT có HIỆU QUẢ ĐẦU TU TRỰC TIẾP NUỚC NGOÀI VÀO THÀNH Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng PHỐ HẢI PHÒNG

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Quốc tế Giáo viên hướng dẩn: TS. Nguyễn Thị Hường

HÀ NỘI – 2000

MỤC LỤC

Chương 1: Những cơ sở lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Invesment – FDI).

 • 1.1. Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài FD1.

 • 1.2. Các đặc điểm cơ bân của dự án FD1.

 • 1.3. Các hình thức cơ ban của FD1.

 • 1.4. Những xu hướng vận dộng Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng của FD1 trên thế giới và kinh nghiệm FD1 của một số nước Châu A hiện nay.

 • 1.5. Các nhản lố ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút FD1.

 • * Kết luận chương i.

Chương 2: Phân tích thực trạng thu hút FDI vào thành phố Hải Phòng thòi gian qua.

 • 2.1.  Bối cành lự nhiên, xã hội của Hải Phỏng.

 • 2.2.  Sự can thiết khách quan phai thu hút có hiệu qua FDI vào Hái Phòng.

 • 2.3.  Thực trạng thu hút FD1 thời gian qua Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng.

 • 2.4. Những đánh giá chủ yếu vê’ các hoạt dộng FDI thời gian qua tại ỉ lài Phòng.

 • 2.4.1.  Những kết quâ đạt được.

 • 2.4.2.  Những tổn tại cơ bản.

 • 2.4.3.  Nguyên nhân của các tồn lại.

 • * Két luận chương 2.

Chương 3: Một số giải pháp nhàm thu hút có hiệu quả FDI vào thành phò’ Hải Phòng thòi gian tới.

 • 3.1. Những tác dộng của bối canh quốc tế và trong nước với việc thu hút FDỈ vào Hải Phòng để phát triển Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng kinh tế- xà hội.

 • 3.2.  Các mục tiêu chiến lược và các định hướng chính nhằm thu hút cố hiệu quả FD1 vào Hai Phòng thời gian lới.

 • 3.3.  Các giái pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào Hải Phòng thời gian lới

(2000 – 2005).

 • 3.4. Một số kiến nghị.

* Kết luận.

 • – Danh mục tài liệu tham khảo

LỜI CẢM ƠN

Sau một thời gian tiến hành nghiên cứu luận án thạc sĩ với đề tài: "Một số giải Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Invesment – FDI) vào thành phố Hải Phòng" đã được hoàn thành

Trong quá trình khảo sát nghiên cứu, lôi đã nhận được rất nhiều những chỉ dẫn, giúp đỡ quý báu. Kết quả có được của luận án, ngoài sự cố gắng cá nhân còn có sự đóng góp rất to lớn, đẩy hiệu quá của nhiều cá nhân và tập thể. Cho tôi bày tỏ lòng biết Ưn Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng đối với nhà giáo, TS. Nguyễn Thị Hường Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội,

 • – Xin cám ơn Tiến sỹ Đỗ Đức Bình và các thầy cô giáo Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tố trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

 • – Xin cám ơn PGS. TS. Đàm Văn Nhụê và các thầy cô giáo khoa Sau đại học trường Đại học Kinh tố Quốc dân Hà Nội.

 • – Xin cám ơn GS Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng .TS. Nguyễn Văn Thường Phó hiệu trường trường Dại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

 • – Xin cám ơn Vụ quản lý dự án, Vụ xúc liến dự án Bộ Kế hoạch dầu tư.

 • – Xin cám ơn Cục Thống kê, Ban Kinh lố thành uỷ Hâi Phòng.

 • – Xin cám om Thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

 • – Xin cám ơn các dồng nghiệp và các cá nhân khác đă giúp đỡ lôi hoàn thành luận án này.

Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước

ngoài vào thành phố hải phòng MỞ ĐẨU

1. Sự CẨN THIẾT PHẢI NGHIÊN cứu ĐỂ TÀI.

Cùng với sự phát triển của lịch sử loài người, các hoạt động kinh doanh trên thô’ giới diễn ra với qui mô ngày càng lớn, phạm vi các quan hệ kinh lố ngày càng mở rộng với trình độ ngày một cao hơn, lính chất phức lạp hem. Xu hướng loàn cầu hoá đang diỗn ra một cách khẩn trương, nhộn nhịp. Quan hệ giữa các quốc gia cũng ngày càng phái triển Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng hơn ớ lất cả các lình vực. Đặc trưng nổi bậl của đời sống kinh te hiện đại chính là sự di chuyển quốc tê’ về vốn thông qua các hình thức đầu tư quốc tế. Hoại dộng dầu lư quốc tế đà trờ nên phổ biến trên phạm vi loàn thế giới với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, quyết liệt. Viêl Nam trong quá trình hội nhập với nền kinh lê’ thê’ giời cũng không nằm ngoài xu hướng này.

Với Nghị quyết Đại hội Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng Đảng cộng sản Việt Nam lẩn thứ VI (Tháng 12/1986) về thực hiện dường lối đổi mới kinh lê’ và chính sách mở cửa, nền kinh tô’ Việi Nam dã thực sự khởi sắc và bước đầu đã đạl được những thành lựu kinh lố quan trọng. Việt Nam dã từng bước hội nhập và tham gia vào quá trình quốc tê’ hoá. Chính phủ Việt Nam đã đề ra nhiều chính sách nhằm thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tê’ và Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ớ Việt Nam, đầu tư trực liếp nước ngoài đà được triển khai thực hiên khá sôi động với qui mô rộng lớn, bằng nhiều hình thức phong phú ờ hầu hết các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tố trên phạm vi cả nước.

Thực tê’ đã khẳng định việc thu hút FDI là dúng đắn. Các hoại dộng FĐI đã thu được nhiều kết quả, dóng góp đáng kổ vào việc thực Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng hiện các mục tiêu phát triển kinh lê’ – xã hội, củng cố và lăng cường sức mạnh kinh tê’ cùng như iri

ll-»A min ZiAf     trAn t


tA


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng
Luận văn một số giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố hải phòng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart