Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep

50.000

Category:

Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep

Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep

fff

LV.ThS

ĐỈỈKỈQD


LƯỢC


MIÊN


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, sơ Đố

BIỂU 1: MỘT SỐ YẾU Tố ẢNH HUỚNG CỦA THỊ TRUỒNG MIỀN BÁC

NĂM 2003

BIỂU 2: SỐ LUỌNG XE MÁY XUẤT KHAU SANG CÁC NUỚC ĐÔNG NAM Á

BIỂU 3: SỐ LUỌNG XE BÁN CỦA CHI NHÁNH Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến

LƯỢC KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH MIỀN BẮC CÔNG TY VMEP MIEN BẤC CÔNG TY VMEP

BIỂU 4: MÚC THUẾ NỘP NSNN CỦA CHI NHÁNH MIỀN BẤC CÔNG TY VMEP

BIỂU 5: DOANH THU BÁN HÀNG CỦA CHI NHÁNH MIỀN BẮC CÔNG TY VMEP

BIỂU 6: BIỂU ĐỒ TỀN LUƠNG BÌNH QUÂN CỦA CHI NHÁNH MIỀN BẮC

CÔNG TY VMEP

BIỂU 7: GIÁ BÁN MỘT số LOẠI XE PHổ BIẾN HIỆN NAY

BIỂU 8: TỔNG số VỐN ĐẦU Tư CỦA CHI NHÁNH MIỀN BẮC Luận văn một số giải pháp

NHẰM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH MIỀN BẮC CÔNG TY VMEP CÔNG TY

VMEP QUA CÁC NÂM

BIỂU 9: ĐÁNH GIÁTÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHAM THEO KÊNH PHÂN

PHỐI CỦA CHI NHÁNH MIỀN BẮC CÔNG TY VMEP TỪ2001 ĐÊN 2003

BIỂU 10: CHI PHÍ CHO MỘT số HOẠT ĐỘNG xúc TIẾN BÁN HÀNG CỦA

CHI NHÁNH MIỀN BẮC CÔNG TY VMEP

BIỂU 11: MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG

THỜI GIAN TỚI CỦA CHI NHÁNH M1ỀN BẮC CÔNG TY VMEP

♦♦♦ Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep

sơ Đồ 1: MÔ HÌNH KẼ’ HOẠCH HÀNG NĂM (2001-2003) CỦA CHI NHÁNH

MIỀN BẮC CÔNG TY VMEP

Sơ ĐỒ 2: HỆ THỐNG co CẤU Tổ CHÚC CỦA CHI NHÁNH MIỀN BẮC

CÔNGTYVMEP

Sơ ĐỒ 3: QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH MIỀN BẮC

CÔNG TY VMEP

Sơ ĐỒ 4: CÁC KÊNH PHÂN PHOI XE MÁY CỦA CHI NHÁNH MIEN BẮC r/ sơ Đồ 6: TINH HINH TIÊU Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep THỰ SẢN PHAM THEO KÊNH PHÂN PHỐI TỪ

2001 ĐẾN 2003 TẠI ChI nhánh miền bấc công ty VMEP

Sơ ĐỒ 7: XÂY DỤNG MÔ HÌNH DÒNG PHẢN Hồl THÔNG TIN Đối VỚI

SÀN PHẨM XE MÁY của chi nhánh MlỀN bắc công ty VMEP 68 Sơ ĐỒ 8: XÂY DỤNG MÔ HÌNH DÒNG PHẢN Hồi THÔNG TIN Đối VỚI

PHỤ TỪNG XE MÁY của chi nhánh miền bắc công ty VMEP

Sơ ĐỒ 9: QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM MỚI ÁP Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep DỤNG cho chi

NHÁNH MIỀN bác công ty VMEP

Sơ ĐỒ 10: QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN NÊN ÁP DỤNG TẠI chi

NHÁNH MIỀN bắc công ty VMEP

Sơ ĐỒ II: MÔ HÌNH chung cho kế hoạch ngấn hạn của chi

NHÁNH MIỀN bác cóng ty VMEP

SO ĐỒ 12: MỐI QUAN HỆ GIỮA chiến LUỢC và phân Bổ NGUỒN lục

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU                                             1

PHẨN THỨNHẤT

CHIÊN LƯỢC KINH Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep DOANH CỦA CHI NHÁNH MIEN BẮC

CÔNG TY VMEP

 • 1 – Một số nhận thức chung về chiến lược kinh doanh của doanh

nghiệp

/. Đặc điểm và yêu cầu của chiến lược kinh doanh

yêu cầu của chiến lược kinh doanh

 • 1.3

điểm và vai trò của chiến lược kinh doanh

 • 2. Bản chát, nội dung và các nguyên tắc của quá trình thực hiện

Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kỉnh tẻ thị trường 7

 • 2.2.2 Soát xét, điổu chỉnh cơ cấu tổ chức theo mục tiêu chiến

lược

 • 2.2.5 Quản trị các thay đổi Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep trong thực hiện chiến lược 12

II- Nội dung chiến lược kinh doanh của chi nhánh mien Bác công ty

VMEP

ỉ- Khái quát chung về chi nhánh miền Bắc cóng ty VMEP

 • 1.1 Sự hình thành và phát triổn của công ly VMEP ưong những nãm qua 13

 • 1.2 VỊ trí, chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh miền Bắc cồng ty VMEP 16

 • 1.3 Các mục tiêu Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep cơ bản của chi nhánh miền Bắc công ly VMEP đến

năm 2010

2 – Nội dung chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền Bắc công ty

VMEP

2.1. Chiến lược tổng quát của công ly

PHẦN THỨ HAI

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC THỤC HIỆN CHIÊN LUỢC

KINH DOANH CUA CHỈ NHÁNH MỀN BÁC CÔNG TY VMEP 25 I- Thực trạng chung về hoạt động sàn xuất kinh doanh cua chi nhánh mien Bác cóng ty Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công

ty vmep VMEP thời gian qua

 • 1. Tổng quan chung vé bối cảnh thị trường sản phàm xe máy khu vực miền Bắc

 • 2. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh miền Bắc công ty

VMEP thời gian qua

 • II – Đánh giá thực trạng việc thực hiện chiến lược kinh doanh của

chi nhánh miền Bắc công ty VMEP trong thời gian qua

Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep

 • 1. Các nhân tò ảnh hưởng đến việc thực hiện chiên lược kinh doanh

của chi nhánh miền Bắc công ty VMEP

 • 2. Thực trạng việc thiết lập các ké hoạch ngắn hạn của chi nhánh

miền Bắc công ty VMEP

 • 3.  Thực trạng việc soát xét, điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo mục tiêu

chiến lược của chi nhánh miền Bắc công ty VMEP

 • 4. Thực trạng việc Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep phản phối các nguồn lực của chi nhánh miền Bấc

công ty VMEP

 • 5. Thực trạng việc xây dựng các chính sách kinh doanh của chi

nhánh miền Bắc công ty VMEP

ó. Thực trạng việc quán trị các thay dổi trong thực hiện chiên lược

của chi nhánh miền Bắc công ty VMEP

 • III – Những kết quả và hạn chế trong việc thực hiện chiến lược kinh

doanh của chi nhánh miền Bác công ty VMEP

 • 1. Kết quả Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh

của chi nhánh miền bắc công ty vmep đạt được

PHẦN THỨ BA

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THỤC HIỆN CHIEN LƯỢC

KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH MIÊN BẮC CÔNG TY VMEP 63

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep
Luận văn một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh miền bắc công ty vmep
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart