Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây

51.000

Category:

Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây

Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây

fff

Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây

fff

Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây

fff

Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây

fff

Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây

fff

Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây

fff


BỘ G.ÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRưỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ QUÔC DẲN

NGUYBN THỊ THU HLỀn

«nậĩ SếSỈÀỈ PHẤP TĂNC ÊỉrỒM Mậĩ J –MAIXỈĨỈNOHA ,ọ. m ỈỊỊỊÕ £ẬNH

ĨRẲÓI (te lĩ MĨ Wm Ịlỉib

I ƯẠN VẨN THẠC SY QUẨN ĨRỊKINH DOâNH

HÀ ĩ ÂY NAM: 2úC4

BỘ GIÁO DỤC VÀ Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây DÀO TAO TRƯỜNG DẠI HOC KINH TẾ QUỐC DÂN

NGUYỄN THI THU HIỂN

“MỘT SỔ GIÃI PHÁP TÃNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG MARKETING NHẰM NĂNG CAO KHẢ NẮNG

CẠNH TRANH Ở CÔNG TY BÁO HIEM TÂY”

LUẬN VẢN THẠC SỶ QUẢN TRỊ KĨNH DOANH

Người hướng (lãn:

TS Nguyễn Thị Thu

THS Ô73

Hà tây, năm 2004

MỤC LỤC

PHẤN MÓ ĐẨU

c I:      Lý luận chung vé hoạt động marketing trong kinh doanh

Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng


cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây bảo hiểm

 • 1.2.3.    Tính tất yếu Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing

nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây phải nâng cao khá năng cạnh tranh cúa DNB1 ỉ

( II:     Thực trạng hoạt đông marketing ó Công ty báo hiếm Ha tay

 • 2.1.      Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao

khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây Một vài nét về quá trình hình thành và phát triến cua Cóng ty

 • 2.2.     Một số nhân tố lác động đến hoạt động marketing trong kinh

doanh bảo hiểm ở Công ly Bâo hiểm Hà tây

 • 2.3.1.    Công tác nghiên cứu Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây và dự báo thị trường 35

2.3.2 Một sô’ hoạt dộng marketing ciia Công ly Bão hiếm ỉ là lây

 • 2.4.      Đánh giá chung về thực trạng hoạt động marketing cua Công ly

Bào hiểm Hà Tây

 • 2.4.1.    Nhận xét về khà năng cạnh tranh cùa Công ty Báo hiếm Hà tây 48

c III: Một sỏ giai pháp tãng cường hoạt động marketing cua Cong

ty Bào Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây hiểm Hà tây 51

 • 3.1.      Phương hướng phát triển kinh doanh dịch vụ bao hiểm của Công

ty đến năm 2010

 • 3.2.      Một sô’ giài pháp tăng cường hoạt dộng marketing ờ Công ty Báo

hiểm Hà lây

57

 • 3.2.4.    Kiện toàn tổ chức và công tác cán bộ nhằm Luận văn một số giải pháp tăng

cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây tâng cường hoạt

dộng marketing

 • 3.2.5.    Thiết Lập và quan hệ chặt chẽ với nhừng bạn hàng lớn. với chính

quyền địa phương và các ban ngành chức nãng

KẾT LUẬN

ĐANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO

DANH MỤC CÁC CHỪ VIẾT TẤT

<<<123>>>

BH:

bão hiếm

BAO VIỆT:

Tổng công ty Báo hiểm Việt Nam

BÁO VIỆT Hà Tây:

r’I:

Công ty Bão Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing

doanh nghiệp

KĐ:

kinh doanh

KH:

khách hàng

MTN:

mức trách nhiệm

SP:

sản phẩm

SXKD:

sản xuất kinh doanh

TNDS:

trách nhiệm dân sự

XH:

xã hội

PHẤN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Vào những năm 1950. những nguyên lý cơ bàn cua quan diem KD ihco cách Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây thức Marketing đã xuất hiện. Từ dó tới nay, quan điểm này ngày càng thế hiện rò vai trò quan trọng của nó trong mọi DN hoạt dộng trong cơ che thị trường, trong dó có các DN BH. chế thị trường đà tạo ra sự cạnh tranh. Cạnh tranh càng mạnh mẽ thì các nhà KD BH càng phái quan lãm lới Marketing, xem nó như là giải pháp chính trong việc nâng cao khá năng cạnh tranh cùa DN.

Sự hội nhập của nen Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây kinh tế nước la với nen kinh lê’ thê giới thông qua hình thức nước la gia nhập các tố chức: AFTA, APEC, WTO… dang dật ra yêu cầu mờ cửa thị trường dịch vụ kiêm toán, bảo hiểm, ngân hàng, là cơ hội đế các DN BH mở rộng thị trường BH và tái BH, đổng thời cũng là CO’ hội đê các DN BH mới tham gia vào thị trường BH. dây mạnh cạnh tranh, chia XC thị trường.

Vấn đề Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây đặt ra cho các DN BH hiện nay là làm thế nào dể nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, đê’ tồn lại và tâng trường phát triẻn trong quá trình hội nhập, vì bàn chất của hội nhập là quá trình DN trong nước phai trực liếp cạnh tranh với ĐN nước ngoài có trình độ phát triến cao hơn. Do vậy các DN trong nước cần phải tìm cẫc hiệp pháp đê’ nâng cao nâng lực cạnh tranh tương đương năng lực cạnh tranh cùa các DN trên thị Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây trường quốc tè’ dể không bị thua thiệt trong quá trình hội nhập.

Cạnh tranh, một mặt tạo rất nhiều lợi ích như: Kll dược hường nhìrng dịch vụ ngày càng tốt hơn, được châm sóc tận lình, có nhiều SP dể lựa chọn, hoạt động KD BH phát triển mạnh mè sè cung cấp một lượng lớn vốn cho nền kinh tế. Mặt khác, nó lại đặt các DN nước những khó khản lớn với những câu hỏi làm sao đê lổn lại và nhanh Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây chóng chiếm lình thị phán. Trước lình hình đó.’mồi công ty BH cần tự nhận thức được họ phái có chiên lược cạnh tranh hiệu quả cho chính bàn thân họ.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây
Luận văn một số giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty bảo hiểm hà tây
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart