Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel

51.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel

Add your review

Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel

Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel

fff

Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel

fff

Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel

fff

Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel

fff

Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel

fff

Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel

fff

MTV WNG MẠI VÁ XUẤT NHẬP KHẨU VtETTEL

LUẬN VÃN THẠC sĩ KINH TẾ

IÍÀ NỘI, NẰM 2011


AA8SS80WKK!?-


TRƯỜNG OẠI HỌC KINH TÍ QUỐC DÂN «               ă

——£087)Og8G8……………….

MỘT SÔ GIẢI PHÁP TẠO DỤNG VÀ DW rá

LÊ HẢI ANH

viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel fil I í IK [ ft í ỀI’

THƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

K>K)0g8G8 —

DẠI HỌC KTQD

TT. THONG TIN THƯ VIỆN

PHÓNG LUẬN ÂN-TưLIỆU

LÊ HẢI ANH

MỘT sô GIẢI PHÁP TẠO DỤNG VA DUY TRÌ NGUỒN NHÂN Lực CHẤT LƯỢNG CAO TẠI CÔNG TY TNHH NN MIV THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETIEL

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ LAO ĐỘNG

LUẬN VÃN THẠC si KINH TẾ

-JHS. Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel ĩỉưs

Người hướng dần khoa học:

PGS.TS VŨ HOÀNG NGÂN

MỤC LỤC

DANH MỤC BANG B1ẺU

DANH MỤC hình Vẽ

DANH MỤC các chữ viết tát

LÒI MỞ Dảư………..

  • 6.  Giới hạn cùa luận văn Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân

lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel    

CHƯƠNG 1: Sự CÀN THIÉT PHÁI TẠO DỤNG và duy trì NGLÒN

NHÂN Lực CHÁT LƯỢNG CAO TRONG DOANH NGHIẸP

LI. Nguồn nhân lực chất lưọng cao trong Doanh nghiệp

1.3.2…………...’…….      .’……………..7………………………..

Nội dung cùa duy trì nguồn nhân lực chắt lượng cao

  • 1.4. Nhũng yếu tố ánh hưòng đến hoạt dộng tạo dựng và duy trì nguồn

nhân lực Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu v iettel chắt lượng cao

1.5 Sự cần thiết cùa tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao

chương 2:J’HAN tích thục trạng tạo DựNG VÀ DUY TRÌ NGLÒN NHẢN lục chát lượng cao tại cong ty TM và XNK VI ETTEL………………………………….. …

  • 2.1. Khái quát về Công ty TNHH NN MTV Thưong mại và XNK Viettel….34

  • 2.1.1.  Quá trình Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất

lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel hình thành và phát triển

  • 2.2. Phân tích thực trạng tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lưọng

cao tại Công ty’ tM và XnK Viettel

  • 2.2.2.  Hoạt động duy trì nguôn nhàn lực chât lượng cao cùa Luận văn một số giải

pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel Còng ty

  • 2.3. Các yếu tố ánh hướng đến hoạt động tạo dựng và duy trì nguồn nhân

lực chât lượng cao của Công ty

chương 3: Một Sớ giải pháp tăng cường tạo DựNG VÀ DUY TRÌ NGUON NHÂN Lực chất lượng cao tại công ty TNHH NN MTV TM VÀ XNK VIETTeL…………………………………….’………………

  • 3.1. Định hướng phát triển cùa Công Luận văn một số giải pháp tạo dựng và

duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel ty từ nay đến 2015

  • 3.2. Nguyên tắc và mục tiêu cua hoạt động tạo dụng và duy trì nguồn

nhân lực chất lượng cao

thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty TNHH NN MTV Thưưng mại và

KÉT LUẬN………….„………..7…………….………………..."

DANH MỤC TÀI LIẸƯ THAM KHAO

PHỤ LỤC

DANH MỤC BÁNG BIẾU

Bàng 1.    rồng hợp cơ cấu phiếu khảo sát thu thập thòng tin2 Luận văn một số giải

pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel

Bảng 1.1. Phán biệt tuyển dụng thông thường và tuyến dụng đế thu hút và duy trì nhân lực chẩt lượng cao

Bảng 2.1. Một số chì tiêu kế hoạch của Công ly qua các năm 2008-2011

Bàng 2.2. Ket quà kháo sát đánh giá về hoạt động tuyên mộ và tuyền chọn cũa

Công ty

Bàng 2.3. Nội dung đánh giá thực hiện còng việc hàng tháng Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel – Công ty TM và

XNK Victtcl

Bảng 2.4.   Định mức xếp loại đánh giả CBCNV tại Công ly TM và XNK Vieilel …. 51

Bàng 2.5.   Kết quà khào sál nhản lực chẩt lượng cao về hoạt động đánh giá cùa Công ly.

52

Báng 2.6. Nội dung đánh giá thực hiện còng việc hàng quý tại Còng ty Thương mại và XNK Viettel

Bảng 2.7. Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel Thống kê tình trạng nhân lực tại một số vị trí chức danh

Bàng 2.8. ‘Thống kê kháo sát nhu cầu luân chuyển công, điều động việc cũa nhàn lực chât lưựng cao lại Công ly

Bảng 2.9. Thống kê lình hình đào tạo nhân lực chắt lượng cao cùa Còng ty qua các năm 2008-2011

Bảng 2.10. Hệ số hoàn thành chỉ ticu K.P1 đố tinh lương Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel cứng cho các chứ danh tại khối kinh doanh trực liếp…………………………………………………..61

Báng 2.11. Thống kê tiền lương tháng 7/2011 cũa một số Trưởng siêu thị (áp dụng theo quy chế lương mới)………………………………………………………………………62

Bâng 2.12. Thống kẽ tiền lương bình quán cùa một bộ phận tại Còng ty thương mại và XNK Victtcl năm 2010…………………………………………………………………64

Bang 2.13. Thống kê quỳ tiền lương và thu nhập bình quản hàng năm cùa Công ty….65 Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel

Bảng 3.1. Các bước tiến hành xây dựng bộ tiêu chuẩn đối với từng chức danh công việc cằn sử dụng nhàn lực chất lượng cao

Bâng 3.2. Mục tiêu duy trì nguồn nhàn lực chất lượng cao của chương trình định hướng

Bàng 3.3. Các bước xây dựng hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc theo phương pháp quản trị theo mục tiêu

DANH MỤC HÌNH VẼ

Sơ đồ 2. Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel 1. Sơ dồ cơ

cấu tồ chức của Công ty TM và XNK Viettel

Sơ đò 3.1. Các bước tiên hành quàn trị theo mục tiêu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel
Luận văn một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart