Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005

52.000

Category:

Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005

Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005

fff

Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005

fff

Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005

fff

Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005

fff

Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005

fff

Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005

fff

BỘ ữĩÁO DỤC VÀ SÀO TẠO BẠI HỌC KINH TỄ tìcôc DẦN

PMẠH ỈỂẠỈ-ÍỈỈ KHCĨ

MỘT SỐGlÃí PHÁP VỂ ĐÀO TẠOCÁH BỘ QUẢN LY CỦA TÔNG CÔNG TY XĂNG DẨu V ZỆ ? NAM GIAỈ ĐOẠN 2001 – 2005

ÉƠẬN VẤRTHẠC SỸ QUAN TRỊ KINH DOANH

* • •

_      – _      _ >           Ạ.

Cỉiu?ẩH :<GÀNH: GGÁK TRI MẰN Lực

HA NỔI – 2001

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu Việt nam giai đoạn 2001 2005 ĐẠI HỌC K1NH TẾ QLỐC DÂN

*****

I TRƯÔNỌ HOC I K ‘ H ~- ư. ‘     ■< N

PHẠM MẠNH KHỞI

r : óVRG J;ỳ4 .

ĨU_UẻUii/iìiơVíệN


MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 – 2005

LUẬN VÀN THẠC SỶ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành : Quản trị nhân lực

Người hướng dẩn khoa học: Tiến sỹ Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 Phạm Quý Thọ

THI 4A


Hà nòi – 2001


MỤC LỤC

Trang

PHẢN MÔ ĐẦU

CHƯƠNG 1

VAI TRÒ VÀ Sự CẢN THIẾT ĐÀO TẠO

CÁN Bộ QUÁN LÝ DOANH NGHIỆP

 • 1.2.2  Phân loại cán bộ Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của

tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 quản lý doanh nghiệp

doanh nghiệp

 • 1.3.3  Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng

dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 Các nhân tó ảnh hưởng đến đào tạo cán bộ quàn ỉý doanh nghiệp

 • 1.3.7  Sự cần thiêt phải tăng cường đào tạo cán bộ quàn lý ở các Tồng

còng ty Nhà nước

CHƯƠNG 2

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÀO TAO CÁN BÔ QUÀN LY

CÙA Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 tong’ công ty xàng DẢU VIệT nam giai Đoạn 1996 – 2000

36

2-1.1  Quá trình hình thành và phát triển cùa Tcty xăng dấu Vỉệt nam

 • 2.2  Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty

  xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 Đặc điểm sàn xuất kinh doanh cùa


Tổng cõng ty ành hưởng

đến đào tạo cán bộ quàn lý

 • 2.3.2  Thực trạng cán Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng

công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 bộ quản lý Vân phòng các Công ty,

CN, XN, TK

 • 2.5 Thực trạng đào tạo cán bộ quàn lý của Tcty xăng dáu Việt

nam giai đoạn 1996 Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 -2000

 • 2.5.1  Kết quà đào tạo cán bộ quàn lý cùa Tcty xảng dầu Việt nam giai

đoạn 1996 – 2000

 • 2.5.2  Phân tích các nội dung cơ bàn của công tác đào tạo cán bộ quản

lý cùa Tcty xãng dầu Vỉột nam giai đoạn 1996-2000

 • 2.5.3  Những vấn đổ tồn tại lớn trong đào tạo cán bộ quàn lý của Tcty

xàng dầu Viột nam giai đoạn 1996-2000

CHƯƠNG3

MỘT SỚ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO CÁN Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 BỘ quảN Lý

CỦA TỔNG CỎNG TY XÂNG DẢU VỆT NAM GIAI ĐOAN 2001 -2005

 • 3.1 Mục tiêu phát triến của Tcty xâng dâu Việt nam giai đoạn

2001 -2000                 ’

2005

 • 3.2 Mục tiêu và yêu cáu đào tạo cán bộ quản lý của Tcty xang

dầu Việt nam giai đoan 2001 Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 -2005 77

 • 3.3 Một sò giải pháp đào tạo cán bộ quàn lý của Tcty xáng dâu

Việt nam giai đoạn 2001- 2005

3.3-1 Hoàn thiện tổ chức và cán bộ thực hiện cõng tác đào tạo

 • 3.3.2 Xác định nhu cầu Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của

tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 đào tạo cán bộ quản lý của Tcty xảng dâu Việt

nam giai đoạn 2001 – 2Ỏ05

và kỹ năng đà học vào thực tiẻn

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIÊU Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 THAM KHAO

Pỉúùi *uỉ ẳàu.

PHÂN Mơ ĐÂU

1. sự CẦN THIẾT NGHIÊN cứu ĐỂ TÀI

Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khoá IX đã ra Nghị quyết để chỉ đạo tiếp tục sắp xếp, dổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Đánh giá nguyên nhân yốu kém của doanh nghiệp nhà nước hiộn nay Nghị quyết đà khẳng định “Những hạn chế, yếu kém cùa doanh nghiệp nhà nước có nguyên Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 nhân khách quan nhưng chù yêu là do các nguyên nhân chù quan…; một bộ phận cán bộ doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực và phẩm chất” trong các nguyên nhân chủ quan có cả nguyỏn nhân chủ quan từ các cơ quan quàn lý nhà nước nhưng nguyên nhân chú yéu vần là do trình dộ, năng lực cùa cán bộ quân lý doanh nghiệp còn hạn chế; Chính vì vây, trong diẻn vãn bê mạc hội nghị, Tổng bí thư Nông Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 Đức Mạnh đã chỉ rỏ “…Đạc biệt coi trọng bổi dường, rèn luyện đội ngù cán bộ lành đạo, quàn lý doanh nghiệp giỏi, có phẩm chất và năng lực, nghiệp vụ vững vàng…”. Như vây, đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp là vấn đề đặt ra cấp bách hiện nay, vì cán bộ quản lý có vai trò quyết định trong quá trình đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Hôi nhập kinh tế Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 khu vực và thế giới là xu thê’ tất yếu của nền kinh tê’ nước ta. Quy mó và tiềm lực nhò bé, năng lực cạnh tranh hạn chế, trình đổ nguồn nhân lực thấp kém đang là những thách thức gay gắt cùa các doanh nghiệp nước ta; Do vậy, cùng với đầu tư đổi mới công nghè, đôi mới cơ chẻ’ quàn lý thì các doanh nghiệp phải đáu tư thích đáng cho đào tạo nguổn nhàn lực đẻ nhanh chóng dưa doanh nghiệp vượt qua thách Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 thức, chù dộng hội nhập. Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thực hiện những cam kết với các nước trong AFTA về tự do hoá thương mại bắt đáu từ nám 2003 vé cắt giảm thuẻ quan và loại bò hàng rào phi quan thuế; Theo đó, Nhà nước sè mở cừa thị trường đế các hăng xăng dầu lớn trên thẻ giới trực tiếp tham gia kinh doanh, chẻ độ quan

Pỉtiúl rnj đâu.

lý bang hạn ngạch bị xoá bò, sự Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 can thiệp hành chính cùa Nhà nước vào thị trường xăng dầu hạn chế nên Tổng cỏng ty sẽ phải đối mãt với những khó khãn thách thức rất lớn. Vì vậy, không có cách nào khác, Tổng công ty phải tích cực chuẩn bị các điéu kiện cần thiết để tham gia hội nhập; trong đó đào tạo cán bộ quàn lý là sự chuẩn bị hết sức cần thiết.

Mạt khác, trong 45 năm xây dựng và phát triển, cán bộ quản lý của Tổng Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 công ty điều hành hoạt động kinh doanh chủ yéù theo cơ chê’ kê’ hoạch hoá tập trung, bao cấp. Khi chuyển sang cơ chê’ thị trường vì xăng dầu là một mạt hàng chiến lược, nhạy càm với sự phát triển của nền kinh tê’ nên Nhà nước quản lý, điéu tiết chặt chẽ; Do vậy, cán bộ quàn lý chưa có cơ hội để cọ sát với cơ chẻ’ thị trường, chưa phài đối mât với sự tổn tại hay phá sản doanh nghiệp nên đào Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 tạo cán bộ quàn lý doanh nghiệp khỏng được coi trọng; công tác đào tạo luôn bị động, thiếu đổng bộ là nguyên nhãn trực tiếp làm cho đội ngũ cán bộ quàn lý cùa Tổng công ty ngày càng bộc lộ rò sự thiếu hụt rất lớn về kiến thức, kỹ nâng quản lý đê quàn lý và điều hành doanh nghiệp. Đê bù đáp sự thiêu hụt đó, trong thời gian tới Tổng cóng ty phải đầu tư mạnh mè và dóng bộ cho đào tạo cán bộ Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 quản lý.

Từ những lý do trẻn việc nghiẻn cứu nhừng vấn đề lý luận và phân tích thực tiẻn đào tạo cán bộ quàn lý của Tổng công ty giai đoạn 1996 – 2000 nhằm kiến nghị một sõ giải pháp đào tạo cán bộ quàn lý giai đoạn 2001 – 2005 là rất cần thiết.

2. MỤC ĐÍCH CỦA LUẬN VÃN

2.1- Vé mạt lý luận

– Thông qua nghiên cứu vé quản lý doanh nghiệp với những đạc điểm cơ bàn Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005 cùa nó; nghiên cứu nội dung, đăc điểm lao đông cùa cán bộ quản lý doanh nghiệp, vai trò của cán bộ quàn lý trong doanh nghiệp đê thấy rỏ những yêu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005
Luận văn một số giải pháp về đào tạo cán bộ quản lý của tổng công ty xăng dầu việt nam giai đoạn 2001 2005
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart