Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

53.000

Category:

Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

fff

Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

fff

Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

fff

Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

fff

Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

fff

Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRAN VÁN NGHIỆP

MỘT SÔ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIÊN PHÁP NHAM ĐÂY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHAU TÔM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÔ ĐÀ NẰNG

LUẬN ÁN THẠC sĩ KHOA HỌC KINH TÊ’

ĐẠIHỌCKỊ-QD

TRUNG TẰM

THÔNG TIN 3

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÀN

TRẦN VĂN NGHIỆP

MỘT SÔ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIÊN PHÁP NHĂM ĐẨY mạnh HOẠT ĐỘNG XUẤT KHAU TÔM CỦA CÁC DOANH NGHIÉP TRẼN ĐIA BÀN THÀNH PHÔ ĐÀ NỒNG

CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ, QUÀN LÝ VÀ KẺ’ HOẠCH HOÁ KTQD

MÃ SỐ           : 5.02.05

LUẬN ÁN THẠC sĩ KHOA HỌC KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học:

PTS. NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM

MỤC LỤC

PHẨN MỞ ĐẦU                                                      I

CHƯƠNG Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng 1 HOẠT ĐỘNG XUẤT KHAU Vai trò CÙA NÓ TRONG NỂN KINH TẺTHI TRƯỜNG                               3

  • 1.1. Cơ SỎ KHÁCH QUAN CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KIlẦưTRONG PHÁT

TRIỂN KINH TẾ.

Ỉ.Ỉ.2.CÚC xu hường quốc tế hoá hệ thống kỉnh tế thị trường thế giói. 7 ỉ.ỉ.3. Vai trò hoạt động xuất khâu trực tiếp.

  • 1.2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHAU Luận văn một số phương pháp và

biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng .

ỉ. 2.2. Giao dịch đàm phán.

1.2.3.Ký kết họp đồng xuất khẩu.

ỉ. 2.4. Thực hiện họp dồng xuất khẩu.

  • 1.3. CÁC NHÂN TỐ ÁNHỈIƯỚNG ĐẾN HO/XT ĐỘNG XUẤT KIlẦư. 15

    • 1.3.1.  Nhóm nhản tó liên quan dên tô chức nguồn hàng, cải tiên cơ cấu

xuất khẩu.

Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng 15

  • 1.3.2.  Nhóm nhàn tố về tài chính tín dụng nhằm khuyến khích sản xuất vả

đay mạnh xuất khâu.                                                   16

  • 1.3.3.

Nhóm nhàn tố vé thể chế tổ chức.                                              18

CHƯƠNG 2 ĐẠC ĐIẾM Tự NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HÔI VÀ THỰC TRẠNG XUẤT KHAU

TÒM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRẼN DỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẲNG THỜI GIAN QUA.

19

2.1 ĐẶC ĐIỂM TựNHĨÊN, KINH TẾ – XĂ HỘI CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẰNG.

19 Lu ận vă n mộ t số ph ươ ng ph áp và biệ n ph áp nh ằm đẩ y mạ nh ho

ạt độ ng xu

ất kh ẩu tô

m của các do

an h

ng hiệ

p trê

n địa bà

n thà nh ph

đà nẵ


2. ỉ. IV é tự nhiên.

2.1.2 về xã hội.

2.2THỤC TRẠNG XUẤT KIÍẨU HẢI S/XN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHố ĐĂ NẲNG .

2.2.ỈThị trường các nước có quan hệ thương mại vói Việt nam và thành phô qua các thòi kỳ.

2.2.2CÓC mật hàng hải sẩn xuất kháu tại thành phố Đà nẵng

2.2.3Tình Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng hình phát triển các CƯ sở sản xuất hàng hải sản xuất khẩu. 27 2.2.4Tình hình chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp                                     28

2.3ĐÁNH GIÁ THỤC TRẠNG XUẤT K.HAU TÔM THỜI GIAN QUA. 29 2.3.1Mật hảng tôm và đặc điểm sản xuất của nó.

2.3.2Tình hình kỉnh doanh XK tôm trong thòi gian qua.

2.3.3Tình hình phát triển các cơ sò Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm

đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng sản xuất tôm xuất khâu và trinh độ công nghệ chê biến tôm.

2.3.4Nguồn nguyên liệu tôm xuất khau.

2.3.5Chuán bi hàng hoâ xuất khau.

2.3.6Thuê tàu và mua bào hiểm.

2.3.7 Đánh giá về hoạt dộng xuất khâu tôm của các doanh nghiệp trên dị a

bàn thành phố Đả nong:

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng PHÁP NHAM

DAY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT

KHẤU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN DỊA BÀN THÀNH PHỐ DÀ NẰNG.

3.1PHƯƠNG HƯỚNG ĐẨY MẠNH XUẤT KJIAU.

3.

ỈCÚC quan diêm về hoạt dộng xuất khau ở nước ta và thành phổ Đà nằng trong

thòi gian qua.

3.1.2Mục tiêu và định hương phát triển.

3.2MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐAY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHAU

TÔM CỦA CÁC DOANH Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng NGHIỆP TRÊN ĐỊA BĂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. 51 3.2.1XÚC định thị trường xuất kháu tôm có hiệu quà cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.        51

3.2.2Đa dạng hoá mật hàng tòm XK.                                 63

3.2.3 Vê tạo nguồn hàng tôm xuất khau ôn dinh.                          71

3.2.4.                                                                       Tán

g cương hoạt động nghiệp vụ xuất khẩu.

3.2.3TỔ chức lại hoạt động xuất khẩu tótn Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng của thành phố.

3.2.6 Một số kiến nghị đối vói về phía Nhà nước

PHẦN KỂT LUẬN

88


92


MỤC LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng
Luận văn một số phương pháp và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart