Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá

Add your review

Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá

Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá

fff

Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá

fff

Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá

fff

Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá

fff

Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá

fff

Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá

fff

937

LV.

ThS I

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRHÙNG ĐẠI nọc KINH lfí Quốc DAN IlA NỘI

— o

LUẬN ÁN THẠC sỉ KHOA HỌC KINH TÊ MỘT só VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC TIÊU THỤ NÒNG SẢN CÙA THANH HÓA

Chuyên ngành kinh tê ‘thương mại Mũ sô 5.02.05

OẠI HOC KTQD

Trung ùm

THÔNG TIN THIĨVỈÊ

Người í hực hiện : Trương Vạn Thành

Người hướng (lần khoa học : Iyrs Đặng Đình Đào (’hiì nhiệm hộ môn K ITM Đại học kinh tế quốc dân

HÀ NÔI IQOA

MỤC LỤC

Mớ Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá (fan: 77wụ>

( hương I : Nhũng vân (lê lý luận chung về liêu thu nông sún

trung nên kỉnh tế thị trường.

/. Vui hò (lid firn thụ hong ỉíên kinh 1ê ihị trưởng.

//. 7 lì ị hường firn ihụ nông sân.

///. Cue nhân tô ảnh hưởng đến firn thụ nông sản.

  • B. Các nhân tổ bên ngoài

IV.- Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá Nội dung các nghiệp vụ liều thụ nông sàn hàng hóa

Chương II : Thực trụng công tác tiên thự nóng sản ciiíi Thanh Hóa 36 /. Khái quái diêu kirn lự nhiên, kinh tế-ỵà hội và firm nũng nâng

sdn của Thanh Hóa

//. I hực họng công tác lieu thụ nông sản của Thanh Hóa

  • B. Vê hộ thong lổ chức bộ máy vù cơ sỡ vật chất kỹ Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá llưiẠl phục vụ

lieu thu

c. ‘Thị trường liêu thụ nông sản của I hanh hóa

I). Công lác xuất khấu nông sản

B. Công nghiêp chế biến

///. Kinh nghiệm các nước 17′ liêu fhụ nùng sản cùa Thanh ỉ lúa 65 IV. Những kết hiận ì út ra tù ‘thực lien rông tác lira thụ nồng sản

rủa Thanh Hóa                                              67

( hương III : (ỉi;ii pháp ( Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá lẩy mạnh tiên thu nòng sán ciìa I hanh Hóa

  • I. Các quan diem cơ ban vé dầy manh tiêu tlììi nơĩìv / iki / /izz».T 70

  • III.  (‘ác giải pháp chung (lay mạnh lira ihạ nâng sdn (lia Thanh hóa 75

c. Giải pháp vồ Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá môi tnrờng kinh doanh

  • IV. – Các giãi pháp cụ ihê dày mạnh cát hoạt dộng lira ỉhụ nông sán

của Thanh Hóa

Kết luận

Tài liên tham khảo

MỜ ĐÂU

TÍNII (‘ẤP I I II ÚT cú A IÍÊ TĂI

Đổi vói mọi quốc gia, nông nghiôp luôn là lình vực quan Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá trọng nhất. Con người vù xà hội không thổ tồn tại nếu thiếu (vắng) các san phẩm nông nghiệp.

Đối với nước ta với 80% dân sổ sống bằng nghề nông thì nông nghiọp gắn lien vái sự ổn dinh và phát triển cùa dAÌ nước.

Tìr nhân thức dó công cuộc dôi mới mây nãni qua do Dâng ta lãnh dạo đà lấy nông nghiọp làm mạt trộn hàng dâu và là khâu dột phá. Chính các chí thị, Nghị quyốl cùa Dang ( Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá chí Ihị 100 cùa Ban bí thư khóa 4. nghị quyết 10 cùa Bộ Chính trị khóa 6 …) là dông lực mạnh me tạo nên những thành tựu to lớn trong nông nghiỌp nước ta.

Tuy vậy do xuất phát lừ một nền nông nghiỌp lạc hẠu, nông nghiỌp nước la chưa thoái khói sản xuất nhó, nãng snấl thấp, tỷ suất hàng hóa thấp chưa dáp ứng dược yêu cầu cái thiên dời sổng cho nông dân. nguyên liêu cho công nghiệp, hàng hóa cho Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá xuất khâu, thị trường và lích lũy cho sự nghiệp công ngliiỌp hóa.

Trước lình hình dó. tai hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa 7) Dang ta xác dinh : Dạt sự phát triển nông lìghiCp và kinh lố nông thôn theo hướng sail xuất hàng hóa trong quá trình công nghiệp hóa. hiên dai hóa đất nước coi

Dê phái hiên nông nghiỌp (heo hướng sản xuất hàng hóa vấn dồ đần liên dồng (hời là vấn dồ quan Irong nhất Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá cồn giải dáp dó là Ihị trường liên Ihụ. Sân phAni không dược liêu Ihụ hoặc liên Ihự kém quá hình lái sân xuAÌ không Ihé li ến hành bình (hường chứ dừng nói đến phái Iriổn. riêu Ihụ lôì là dộng lực mạnh mẽ Ihức dẩy lái san xuA’t mở rộng.

Thực liền mấy nãiìì vừa qua ở nước la da chứng minh diồn dó. Do viôc lổ chức lieu (hụ chưa tôì nông sân ứ dọng, giá hạ, người nông dân bị thua llìiọi ( Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá Ihu nhẠp) dã bó hoặc giâm sân xuất (bố hoang hoặc chuyển sang sân xuất mại hàng khác), ví du như rau VỊI dông ờ dông bằng Bắc Bộ, mía phía Nam I rung Bô … và ngay ca lúa gạo ở Nam Bộ mội sô’ nãm vừa qua. Trong Irường họp ngược lại : những cơn SỔI giá gây rối loạn ihị trường làm Ihiệl hại cho người liêu dừng và xà hội cũng do vice lổ chức diêu hòa cung – cầu chưa lôì gAy nên, ví Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá dụ như h ường hợp SỔI gạo, dAu nãm 1995.

Cũng như lình hình chung cùa cả nước, vấn de lieu Ihụ nông sân ờ Thanh I lóa, những nam gAn (IAy dã (hu húl sự quan lAm cùa các cấp lành dạo Dang và chính quyền. Là mội lỉnh nông nghiỌp với sô’ dân (rên ba (riêu, (rên 80% dân sô’ sống bạng nghồ nông, quá hình chuyển dịch cơ cấu kinh tố, da (lang hóa san Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá pliÁni nông nglìiCp dang gặp hờ ngại lừ phía lieu (hụ. Hàng chục vạn nông dân, hên con dường phái hiển nen nông nghiỌp Ihco hướng sân xuAÌ hạng hóa, với hr cách là như chù (hổ kinh (ế, dang (ó ra lúng lúng khi dối mại với thị (rường. Việc lô chức, mở rộng Ihị (rường nông sản cùa lính còn nhiêu khó khan, bAI cẠp. Các kênh liêu (hụ chưa dược khai thông lốt dã kìm hàm lốc Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá dộ phái hiên cùa sán xuất. Viộc lìm ra các giai pháp vồ

liêu 11111 nôno Cíin liíí* nàv /lù IA»» il,ỈA’í 4X:

II.’..


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá
Luận văn một số vấn đề về tổ chức tiêu thụ nông sản của thanh hoá
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart