Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

51.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

Add your review

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

LỜI CAM ĐOAN

1 ôi đà đọc và hiên VC các hành vi vi phạm sự trung ihực trong học thuật, ỉ ôi cam kcl báng danh dự cá nhân ràng nghiên cửu này do lôi lự ihực hiện và không vi phạm yêu câu vê sự trung thực trong học thuật.

nà nội, ngày ihánịỉ nam 20 ì 7

Tác giã luận vãn

Nguyễn Thị Nhung

LÒI C ẢM ON

Đề hoãn thành luận vãn nãy, tôi xin bày to lòng biết on PGS.TS Vù Cương đà lận lình hướng đản lôi trong SUÔI quá trinh thực hiện. Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh Tôi xin chân thành câm (HI Phông Quan lý dào tạo Sau dại học – Trường Đại học Kinh tế quốc dàn dà tạo mọi đicu kiện đè lôi hoàn thành khóa học và trinh bày luận ván này.

Tòi cùng xin gứi lời cam ơn dến các dồng nghiệp dă chia sè nhiều nr liệu và kinh nghiệm quý báu liên quan đèn vân đê nghiên cứu của luận vãn. ròi xin câm (m Sự hợp tác vả giúp dờ cua lành dạo. phòng chuyên môn vã dồng Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh nghiệp tại Ngàn hàng TMCP đâu lu và phát Iriên việt Nam (‘hi nhánh Hà lình đà giúp lồi thực hiện thành công luận vãn này.

Xin trân trọng cĩun ơn!

Hà nội, ngày tháng năm 2017

Tác giả luận văn

.Nguyền Thị Nhung

MỤC LỤC

LÒI CAM 1)0AN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ IIIẸU CHƯ VIẺT TẤT

DANH MỤC CẢC BÀNG

DANH MỤC CÁC BIẺU ĐO VÀ sơ ĐO

TÓM TẢT LUẬN Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh VÁN

PHÀN MÒỉ DÂU

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUÂN VÉ CHẤT LƯỢNG DỊC H vụ CIIÃM SÓC

KHÁCH HÀNG CÁ NHÃN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1.3.  Vai trò của khách hàng cá nhân đối với sự phát triên của ngân hãng

  Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp


đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh thương mại

 • 1.2. Chất lượng (lịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân cùa ngân hãng

thương mại

 • 1.2.2.  Đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân cua ngàn

hàng ihưorng mại

 • 1.3. (‘ác nhân lố ành hường đến chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hãng cá

nhân của ngân hàng thương mại

 • 1.3.2. Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh (‘ác nhân lô ben ngoài ngần hàng25

 • 1.4. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dịch vụ chàm sóc khách hàng cá nhân

của các ngân hàng thương mại khác

1.4.1 Kinh nghiệm cùa Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ilà Thủi

 • 1.4.2. Kinh nghiệm cúa ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà lĩnh

  31


1.4 3. Bài học kinh nhiệm về giai pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân cho Ngân hàng BIDV Hả tình Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh…………….32

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIẢ CHÁT LƯỢNG DỊCH vụ SÓC KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV HÀ TỈNH

2.1 1 Giới thiêu về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triền Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh

 • 2.1.2.  Chức nàng, nhiệm vụ của Phòng quân lý khách hàng cá nhân. Phòng giao

dịch khách hàng cá nhân

 • 2.1.3.  Kết quà hoạt động kinh doanh dịch vụ của BIDV Hà Tĩnh Luận văn nâng cao chất

lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

 • 2.2. Các hoạt động chăm sóc khách hàng cá nhân đã triển khai tại BIDV

Hà Tĩnh

 • 2.2.1.  Các quy định về châm sóc khách hãng cá nhân của BIDV Việt Nam và

chính sách cụ thể của BIDV Hà Tình

 • 2.2.2.  Thực trọng triên khai các hoạt động chăm sóc khách hàng cá nhân tại

BIDV Hà Tĩnh

 • 2.3. Đánh giá chắt lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại BIDV’

Hà Tĩnh

 • 2.3.1. Đánh giá chat lương Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh dịch vu chăm sóc khách hàng cá nhân của BIDV

Hà Tĩnh

2.3.2 Đánh giá chung

CHƯƠNG 3: GIẢI PHẤP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ CHĂM SÓC

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV HÀ TỈNH

 • 3.1. Cơ sở đề xuất định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách

hàng cá nhân của BIDV Hà Tĩnh

 • 3.1.2.  Định hướng phát triển và chiên lược chăm Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh sóc khách hàng cá nhân

của BIDV

 • 3.2. Quan điểm, mục tiêu của BIDV Hà Tĩnh

 • 3.3. Giài pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân

trong kinh doanh tại BIDV Hà Tĩnh

 • 3.3.2.  Thực hiện điều tra nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu cùa các khách

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh hàng cá nhân

3.3.4 Nhóm giãi pháp về công tác tố chức

 • 3.3.6.  Phát triền mạng lưới và nâng cao       chấtlượngcông tác phân phối sàn

phẩm dịch vụ

KÉT LUẬN

TÀI LIÊU Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân

tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh THAM

Khao

DANH MỤC KÝ HIỆU C HƯ MÉT TẤT

<<<123>>>

 • 1. CBNV

 • 2. CLDV

: Cán bộ nhân viên

: Chất lượng đích vụ

3. CSKHCN

: Chăm sóc khách hãng cá nhân

4 DVKH

: Dịch vụ khách hàng

5. GDV

: Giao dịch viên

6. TMCP

: Thương mại cố phần

7. NHNN

: Ngân hàng Nhà nước

8. NHTM

: Ngân Luận văn nâng cao chất lượng dich vụ chăm sóc khách hàng

9. QHKH

: Quan hệ khách hàng

10 KHQT

11. khTt

: Khách hàng quan trọng : Khách hàng thân thiết

 • 12. ĐTB

 • 13. TĐTB

: Điếm trung bình

: Tổng điềm trung binh

14. BQS

: Biến quan sát

15.NHBL

: Ngân hàng bán lè

16. PGD

: Phòng giao dịch

17.KHPT

: Khách Luận văn nâng cao chất lượng dich vụ chăm sóc khách hàng

18. QLKH

: Quàn lý khách hàng

19. PĐKHCN : Phân đoạn khách hãng cá nhân

20 BDS (Branch Data System).

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh
Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart