Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

50.000

Category:

Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

fff

Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

fff

Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

fff

Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

fff

Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

fff

BỘGIẢỜDỤC VẢPOTẠU

liV-TIJS

DHKTQD


T1>ưỡnC n xl HỌC » Mỉ /s ouóc 0 ;

NGU/ÍN BÁC SON

tàmàomnmG BMSuc;ìỉrnu •?«»»{< r-*ABi£POTÀ,«’ĨM W.!mw.ỉ?sí‘WỈ

. UẬN Á C.Ĩ [ẠC CỸ XIN!’i .

HÀ KỤI – 200Í

MỤC LỤC


Phán mỏ đáu

Chưong 1: Cõng chức nha nước và chất lượng cùa đôi ngũ câng chức nhá nưóc

4

 • 1.1 Cóng chức nhà nước và vai trò của đội ngũ cóng chức nhà

nước

 • 1.1.3 Vai trò cùa cóng chức nhà nước

  1.2 Chất lượng đội ngũ cóng Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước chức nhà nước và các nhản tó ảnh hưởng đến chất lượng của đội ngũ còng chức nhà nước.


 • 1.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng đội ngũ cóng chức

nhà nước

nhà nước

 • 1.3   Kinh nghiệm của một số nước trong nâng cao chất lượng

đội ngù cổng chức nhà nước.

 • 1.3.1 Kinh nghiệm của Cộng hoà Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công

chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Pháp

Chuông 2: Thực trạng chát lương đoi ngù công chức Nha nưóc Việt Nam

 • 2.1  Khái quát về sự hình thành và phát triển của đội ngũ công chức Nhà nước Việt Nam.

 • 2.2  Chát lượng của đội ngừ công chức Nhà Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nước Việt Nam trong ihời kỳ đôi mới.

 • 2.2.1 Phân tích chất lượng công chức theo trình độ chuyên mòn        4 ọ

và kỹ năng quàn lý

 • 2.2.2 Phân tích châ’t lượng công chức theo kinh nghiệm và thâm <-] niên công tác

2.3 Các nhân tỏ ảnh hưởng tới chất lượng dội ngũ côns chức nhà -ọ

nước Việt Nam.                                •           7 2

 • 2.3.1 Các nhân tố khách quan

2.4 Đánh Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giá chung vé chất lượng đội ngũ công chức nhà nước

Việt Nam.

Chương 3: Mót số giải pháp nâng cao chải lượng đội ngũ cõng chức nha nước đáp ứng yêu câu công nghiệp hoá, 68 hiện dai hoá dát nưóc.

 • 3.1   Chát lượng công chức Nhà nước với với sư nghiệp công

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

 • 3.2   Quan điểm nâng cao chất lượng cùa đội ngũ công chức nhà

nước

 • 3.3   Các giãi pháp nâng Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cao chất lượng đội ngũ công chức

nhà nước.

 • 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh

công chức nhà nước thời kỳ CNH – HĐH đất nước

 • 3.3.2 Hoàn thiện công tác quy hoạch đội ngũ công chức phù họp yêu cầu CNH -HĐH đất nước

 • 3.3.3 Hoàn thiện công tác tuyên chọn công chức đáp ứng yêu cáu

CNH – HĐH dat nước ‘

 • 3.3.4 Hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dường công chức phục Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

vụ yéu cầu CNH – HĐH đất nước

 • 3.3.5  Cài cách chê’ độ tiền lương đối với dội ngũ công chửc trong

thời kỳ CNH – HĐH đất nước

 • 3.3.6 Xây dựng và ban hành quy chế luân chuyển công chức

 • 3.3.7 Xây dựng quy chế về việc từ chức đới với cồng chức

 • 3.3.8 Phát huy vai trò cùa nhân dân trong việc nâng cao chất lượng công chức nhà nước

Kết luận                                                          92

Danh mục tài liệu tham kháo

Phụ luc

PHÂN Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước MỞ ĐÂU

 • 1. Tính cáp thiết cùa đẽ tài

Việt Nam đang tiên hành cóng nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo đinh hướng xà hội chù nghĩa trong bói cành trong nước và quốc tẻ rất phức tap, có cà thuận lợi và khó khăn, ca thời cơ lăn nguy cơ, chứa đựng cà những yếu tỏ bát trắc khó lường hết được.

Đội ngũ cán bộ, cóng chức nhà nước luôn là sản phẩm cùa công tác cán bộ, công chức nhà nước Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước . Dưới sự lãnh đao cùa Đảng, đội ngũ cán bộ, công chức cùa ta đã được rèn luyện thử thách và trưởng thành trong quá trình đâìi tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, nhưng đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang bộc lộ không ít nhược điểm, bất càp trước những yẻu cẩu đòi hòi của nhiệm vụ mới này. Nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức nhà nước đáp ứng yêu cầu còng nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là đòi hỏi lất yêu.

 • 2. Muc đích nghiên cứu cùa đé tài

Vé mặt lý luận, đề tài nhằm hệ thống hoá lý luận cơ bàn vé còng chức nhà nước, châ’t lượng công chức nhà nước, các nhân tô’ ảnh hưởng tới chất lượng cóng chức nhà nước, chỉ tiêu đánh giá chất lượng đội ngủ cóng chức nhà nước.

Về thực tiễn: Để tài đánh giá thực trạng chất ỉưọng đội ngũ công chức nhà nước Việt Nam; đưa ra một sỏ’ Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giải pháp góp phẩn nâng cao chất lượng cõng chức Nhà nước Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 • 3. Đôi tượng và phạm vi nghiên cứu

Đói tượng nghiên cứu cùa đề tài dược xác định là còng chức nhà nước bao gốm những người được tuyển dung, bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ thường xuyón trong các còng sở nhà nước ờ cấp trung ương, được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Phạm vi nghiên Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cứu: càn cứ vào mục tiêu nghiên cứu đề tài khổng đi sâu phân tích quá trình phát triển cùa đội ngũ công chức nói chung mà tập trung đánh giá thưc trạng chất lượng công chức nhà nước trong thời kỳ đổi mói. Châ’t lượng cúa cóng chức nhà nước được xem xét đánh giá trẽn một sỏ chỉ tiêu như vé trình độ chuyền món, kỹ nâng cóng việc, kinh nghiệm cóng (ác. Đề tài khống đi vào đánh giá chất lượng công chức qua chì tiêu Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước về sức khoe của công chức.

 • 4. Phương pháp nghiên cứu

Để tài sứ dụng tổng họp các phương pháp nghiên cứu thích họp: phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp logic và nghiên cứu so sánh; phương pháp tổng họp và phân tích; các phương pháp điều tra như phòng vấn, phiếu điều tra. Các số liệu sừ dụng trong đề tài là những sô’ liệu cùa các báo cáo đã công bố, xuất bản chính thức.

Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Đề tài cũng sừ dụng kết quả các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước. Tác giả cũng cố gắng tìm kiếm các thòng tin thông qua trực tiếp khảo sát để tìm và bổ sung những thõng tin có giá trị.

 • 5. Những dóng góp cua luận án

Với phán cơ sờ lý luân được xây dựng một cách hệ thống, tiếp thu có chọn lọc từ nhiều nguồn chính thức khác nhau, luận án góp thém một công trình nghiẻn cứu vào hệ Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thống lý luận còn khá ít ỏi vé một vấn để hẹp nhưng có tẩm quan trọng đáng kể – dội ngù công chức và chất lượng cùa đội ngũ công chức. Luận án có những đóng góp như sau:

Một là góp phán hệ thống hoá được lý luận VC công chức, chất lượng công chức, các nhân tố ảnh hưởng tới chất lưọng cồng chức nhà nước, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng công chức

Hai là nghiên cứu kinh nghiệm trong việc xây dụng Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đội ngũ công chức của một số nước như Anh, Mỹ, Pháp, Nhật và rút ra những bài học trong xây dụng phát triển dội ngũ công chức nhà nước Việt Nam

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart