Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội

54.000

Category:

Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội

Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội

fff

Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội

fff

Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội

fff

Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội

fff

Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội

fff

Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội

fff

Bl

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ————- S0S0UỈG8G8 —- —

ĐÀM THỊ THANH DUNG

NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHÚC HÀNH CHÍNH Bộ LAO động –

THƯƠNG BINH VÀ XA HỘI

CHUYÊN NGÀNH: QUÂN TRỊ NHÂN Lực

LUẬN VĂN THẠC SỸ

Người hướng (lẫn khoa học:

PGS.TS. MAI ỌUÕC CIIÁNII

HÀ Nội. NĂM 2013

LỜI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan răng số liệu và kết Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội quả nghiên cứu trong luận vàn này là trung thực và chưa hể được sứ dụng đê báo vệ một học vị nào.

TÒI xin cam đoan rang mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận vãn này đà được càm ơn và các thông tin trích dần trong luận văn này đểu đà được chí rò nguồn gốc.

Hà nội, ngày… tháng… nãrn 20ỉ3

Tác giá luận văn

Đàm Thị Thanh Dung

LỜI CẢM ƠN

VỚI lòng kinh trọng vã biết ơn Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội sân sắc nhắt. tói xin chân thành cảm ơn giảng viên huớng dẫn khoa học PGS.TS Mai Quốc Chánh trong thời gian qua. thầy đà dành nhiều thời gian và công sửc. VỚI nhiệt huyết, tam lòng vã trách nhiệm đê hướng dan tỏi trong quá trình thực hiện luận vãn này.

Tòi cũng xin trân trọng câm ơn các quý Thầy Cô giang dạy ờ khoa Sau Đại học đà cùng với tri thức và tàm huyết cùa mình đê truyền dạt vốn kiến thức quý Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội báu cho chúng tòi trong suốt thời gian học tập tại trường. Và tôi xin càm ơn tới toàn thể đòi ngũ cán bộ. chuyên viên trong khoa đã tham gia vào cóng tác đào tạo, góp phẩn tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành khóa học chất luợng nhất.

Đè thực hiện được luận ván, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chi ờ Bộ Lao dõng -Thương binh và Xâ hội đà cung cấp cho tòi tư liêu thực hiện.

Cuối cùng Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội , tôi xin câm ơn gia đình, bạn bẽ. những người thân thiết đà úng hò tôi trong quá trinh hoàn thiên luận văn.

Do kiến thức và thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn sè không tránh khôi những thiếu sót. tỏi rat mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý Thầy Có vã các bạn để kiến thức cùa tôi trong lình vực nãy được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

LÒI ( AM DOAN LỜI CẤM ƠN MỤC LỤC Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội

DANH MỤC CÁC ent" MÉT TẤT DANH MỤC BẢNG, HÌNH VÈ

TÓM TẤT LUẬN VÃN

MỞ ĐÂU

CHƯƠNG I: NHŨNG LÝ LUẬN cơ BẤN VÉ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỌI NGŨ CÒNG CHỨC IIÀNII CHÍNH …5

 • 1.1.1.4 ……………………………………………………………………………………………………..

Chất lượng đội Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội ngũ công chức hành chính

1 1.2 Đặc điếm của công chức hành chính

 • 1.2.1.1 Nhóm tiêu chí đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn công chức hành

chính

 • 1.2.1.2  Nhóm liêu chí đánh giá ve mức độ đáp ứng công việc Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội cùa công chức hành

chính

 • 1.2.1.3  Nhóm liều chi đánh giá khà năng nhận thức và mức độ san sàng đáp ứng sự

thay dối công việc cũa công chức     hành chinh

 • 1.3.2.2  Đào tạo Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động

thương binh xã hội . bồi dường công chức hành chính

 • 1.3.2.4 …………………………………………………………………………………………………….

Phân tích công việc cũa công chức hành chính

 • 1.3.2.5 …………………………………………………………………………………………………….

Đánh giá việc thực hiện công việc cua công chức hành chính

 • 1.4  Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hãnh chinh trong các

cơ quan QLNN

 • 1.5.1  Kinh nghiệm một số nước trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ

công chức hành chính

 • 1.5.2  Một số kinh nghiệm có thê vận dụng ờ Việt Nam trong việc nàng cao chất

lượng đội ngũ công chức hành chính

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THựC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỌI NGỦ CÒNG CHỨC HÀNH CHÍNH BỌ LAO ĐỌNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 • 2.1  Giới thiệu tông quan về Bộ Lao động – Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

hành chính bộ lao động thương binh xã hội Thương binh và Xà hội

 • 2.2  Một số đặc diêm của Cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ãnh

hướng tới chất lượng đôi ngũ công chức hành chinh

cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội Bộ Lao động – Thương binh và Xà hội

 • 2.3.3  1 Chát lương công chức hành chính theo trình độ chuyên môn và ngạch còng

chức

 • 2.3.3.2 Chát lương công chức hãnh chinh theo trình độ lý luận chính tụ. ngoại ngừ vả tin học 46

 • 2.3.5   Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội Chất lương công chức hành chinh theo kinh nghiệm và thâm niên công tác ..53

 • 2.3.7  Đánh giá mức độ nhận thức và khã năng săn sàng đáp ứng những thay đòi

công việc cùa công chức hành chính

2.4 Phân tích các nhân tố anh hướng tới chất lương đội ngũ CCHC Cơ quan Bô Lao động Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội … 59

 • 2.4.2.2 …………………………………………………………………………………………………….

Công tác tuyên dụng công chức hành chinh tại Cơ quan Bộ Lao động

 • 2.4.2.3 …………………………………………………………………………………………………….

Công tác bố tri. sứ dụng công chức hãnh chính tại Cơ quan Bộ Lao động

 • 2.4.2.4  Còng tác đào tạo, bồi dường công chức hành chinh tại Cơ quan Bộ Lao

động

 • 2.4.2.5  Công tác đánh giá thực Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính

bộ lao động thương binh xã hội hiện công việc tại Cơ quan Bộ Lao động

 • 2.4.2.6  Các chính sách, biện pháp tạo động lực cho đội ngũ công chức hành chính tại Cơ quan

Bộ Lao dộng

 • 2.5 Đánh giá chung về chất lương đội ngũ CCHC Cơ quan Bộ Lao động………………….68

Thực trạng trên bất nguồn từ các nguyên nhân sau:…………………………………………………..69

CHƯƠNG 3: MỌT SỎ GIÃI PHẤP NÂNG CAO CHAT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH BỌ LAO ĐỌNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỢI TRONG Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội GIAI ĐOẠN TỜI……………………………………………….72

 • 3.1 Mục tiêu vả phương hướng nâng cao chat lượng đội ngũ còng chức hãnh chinh Bộ Lao động – thương binh và xà hôi thời gian tới……………………………………………………………….72

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội
Luận văn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính bộ lao động thương binh xã hội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart