Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

53.000

Category:

Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

fff

Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

fff

Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

fff

Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

fff

Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

fff

Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

fff

rv. Ths DỈỈKTQD


TRUÔNG DẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÃN

……£ORjOg8C«– —-

VƯƠNG THỊ TÌNH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÒNG VỐN FOI VÀO VÙNG KINH TÊ TRỌNG DIÊM BẮC BỘ

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

HÀ NÔI-2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÃN

• ■

………..BDBdOgQGS…………

Mỉ HỌC KTQD

I ‘7 THÔNG TIN THƯ VIỆN

[PHÓNC LUÂN ÁN. Tư LIEU

VƯƠNG THỊ TÌNH

NẤNG CAO CHẤT LƯƠNG DÒNG VỐN FDI VÀO VÙNG KINH TÊ TRỌNG ĐIỂM dắc bộ

CHUVÊN NGÀNH Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ : KINH rê PHÁT TRICN

LUẬN VÀN THẠC SỸ KINH TẾ

THS Ĩ55é

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHƯ VIẾT TẤT

DANH MỤC BÁNG

DANH MỤC SO ĐÕ, BIÉU ĐÓ

TÓM TÁT LUẬN VẢN

LỜI MỜ DÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÈ FDI VÀ CHẮT LƯỢNG DÒNG VÓN

FDI

 • 1.1. Khái niệm về.FDI và chất lirọng dóng vốn FDI Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ 13

1.1.1 Khái niệm về FD1 và dặc điểm của FDĨ

 • 1.2.2. Cãc tiêu chí đành giá hiệu Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế

trọng điểm bắc bộ qua sử dụng nguồn vốn:

 • 1.4. Kinh nghiệm các nước trong việc nâng cao chất lượng dòng vốn FD1. .31

 • 1.4.1. Kinh nghiệm cũa Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm

bắc bộ Trung Quốc

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG CHÁT LƯỢNG DÒNG VÓN FDI TẠI VÙNG

KINH TÉ TRỌNG DIÊM BẤC BỌ GIAI ĐOẠN 2000-2011

 • 2.1. Quá trình hình thành và phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. …38

 • 2.2.3.  Cơ cấu nguồn Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc

bộ vốn FDI theo nước đầu tư

 • 2.3. Thưc trạng chất lượng dòng vốn FDI vào Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc

Bộ giai doạn 2000-2011

 • 2.3.2. Tỷ trọng von FDI cùa các nước còng nghiệp phát triên so với tông nguồn von

FD1 vào VKTTĐBB

 • 2.3.3. Tỷ trọng FD1 đầu tư vào các ngành lạo giả tộ gia tảng cao trong Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ tổng vòn đầu

tư FDỈ……………………………………-

 • 2.5. Đánh giá chung về chất lượng dòng vốn FDI vào Vùng kinh tế trọng

điểm Bắc Bộ

2.5.1…………………………………………………………………………………………………. Kết quà đạt

được

 • 2.5.2. Tồn tại và nhừng vấn de mang Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh

tế trọng điểm bắc bộ tính thời sự trong đẩu tư FD1

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG

DÒNG VÓN FDI VÀO VÙNG KINH TÉ TRỌNG ĐIỀM BẢC BỌ

 • 3.1. Các căn cứ xây dựng định hướng nâng cao chắt lượng dòng vốn FDI.. 80

 • 3.1.2. Định hướng phát triên Vùng kinh tè trọng diêm Băc Bộ giai đoạn 2011-2020,

định hướng đến Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ nâm 2030 …………………….’………………………………….  ………………………

 • 3.2. Định hướng nâng cao chắt lưọng dòng vốn FDI vào Vùng kinh tế trọng

điểm Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

 • 3.3. Giải pháp nâng cao chất lưựng dòng vốn FDI vào Vùng kinh tế trọng

điểm Bắc Bộ

3 3 1 I ĩnàn thiên hè thônơ Inât nhán chính sách cai rách thu tnc hành chính

 • 3.3.3.  Giải pháp về xúc tiền đầu tư………………………………………………………………..94

 • 3.3.4. Giải pháp phát triền công nghiệp phụtrợ Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào


vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

 • 3.3.7. Đẩy mạnh công tác kiếm tra, thanh tra, thực hiện các biện phảp chống chuyển

giá của các doanh nghiệp FDI

3.3.8 Giãi pháp liên kết vùng

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TÁT

BKI1ĐT

Bộ Kế hoạch và đằu tư

<<<123>>>

BQL Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

Ban quản lý

Cụm công nghiệp

Cụm ngành công nghiệp

Doanh nghiệp

CCN

Đẩu tư nước ngoài.

CNCN

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

DN

Khu công nghiệp Kinh tế trọng điểm

ĐTNN

Các công ty đa quốc gia.

FDI

<<<123>>>

NĐT

Nhà đầu tư

NN

Nước ngoài

OECD

Tổ chức hợp tác Luận văn nâng cao

VKTTDBB

chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng

VKTTĐPN

điểm bắc bộ phát triển kinh tế Vùng Kinh tế

VKTTĐTB

trọng điểm Bẳc bộ Vùng Kinh te trọng điểm

WTO

Phía Nam Vùng Kinh tế trọng điểm Trung Bộ :

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart