Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội

51.000

Category:

Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội

Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội

fff

Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội

fff

Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội

fff

Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội

fff

Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội

fff

Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội

fff

LỜI C ẤM ON

Trong quá trình học tập chương trình 1 hạc sĩ Quàn trị nhãn lực tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và trong quá trinh nghiên cứu. thực hiện dề tãi "Nâng cao chât lượng giăng viên của Trường Dại học Nội vụ Hà Nội", tôi đà nhận được sự hướng dần. giúp dờ tận tình cùa các Thầy cò Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

l ôi xin chân thành cám ơn sự giúp đờ lận lình của các Thây cô giáng dạy tại Khoa Kinh tế và Quan lý nguồn nhàn lực, Viện sau dại học – Trường Đại học Kinh le Quốc dàn. ròi xin gửi lời cám ơn sâu sac lới PGS.TS. Nguyền Nam Phương dã dành thời Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội gian, tâm huyết và tận ùnli hướng dần tôi hoãn thành Luận văn thạc sì này.

Đồng thời tôi cùng xin gưi lời câm ơn tới các Thầy cô. anh chị dang công tác lại Trường Dại học Nội vụ Hà Nội nơi lôi đang công lác đà cung câp số liệu và nhiệt tình giúp dờ. quan tàm. tạo diều kiện cho tòi hoãn thành luận vãn thạc sì nãy.

Do thời gian và điêu kiện nghiên cứu có hạn, nên không tránh khói nhưng Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội thiếu sót. Kinh mong các Thầy cô thòng cám và có những dóng góp chân thánh dê lác giá hoàn ihiện nội dung đà nghiên cửu ỡ nhùng cõng trình liếp theo.

Xin trân trọng cảm oil

Tác già

Phạm Thị Tuyết Mai

LÒI CAM ĐOAN

Luận văn này là san phẫm cua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, tông hợp, phân lích của lác giã về đề lài nghicn cứu. Các quan điểm, quan niệm, két luận cua các nhà nghiên Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội cửu khác và sổ liệu hr các tài liệu dà dược trích dần theo đúng quy định. Vi vậy, tác giâ xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu cùa riêng minh.

ỈIÙ Nội, ngày 20 thủng 10 năm 2015

Tác già

Phạm Thị Tuyết Mai

MỤC LỤC

LỜI CẤM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

.MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHÙ’ VIẾT ỉ ẤT

DANH MỤC BÁNG

DANH MỤC BIỀl , so DÒ, HĨNH VẼ

TÓM TẤT LUẬN Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội


vụ hà nội VÀN…………………………………………………Error’ Bookmark not defined.

LỜI MỚ ĐÃU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN VÈ GIÀNG VIÊN VÀ CHÁT LƯỢNG

DỘI NGŨ GIÀNG VIÊN

 • 1.2.1.  I Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội )ú

VC sồ lượng giáng viên

 • 1.3.2.  Các Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà

nội yếu tố bên ngoài

 • 1.4.    Kinh nghiệm về nâng cao chất lưựng đội ngù giàng viên cùa một sổ

Trường và bài học rút ra cho Trường Dại học Nội    vụHâ Nội

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG CHÁT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÀNG MÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội HỌC NỘI vụ HÀ NỌI

 • 2.2. Phần lích thực trạng chất lượng đội ngù giàng viên của Trường Dại

học Nội vụ Ilà Nội

 • 2.2.1.  Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội

Dâm bâơ đủ về số lượng giáng vicn

 • 2.3.3.  Nguyen nhân của nhũng hạn chề Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội 79

CHƯƠNG 3: ĐE XUÀT GIAI PHẤP NHẤM NÂNG CAO CHAT LƯỢNG DỘI NGÙ GIẢNG MÊN CÙA TRƯỜNG DẠI HỌC NỘI vụ HÀ NỘI

 • 3.2.    Đe xuất giái pháp nhảm nâng cao chất lượng dội ngũ giang viên cùa

Trường Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ

hà nội Dại học .Nội % ụ Hà Nội

 • 3.2.1.  Dồi mới công lác tuyến dụng với chinh sách thu hút nguồn nhân lực

chết lương cao

việc cho Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ

hà nội giãng viền

 • 3.2.6.  Thực hiện chế dộ chinh sách, chăm lo cai thiện dời sống vật chất tinh

thần cho dội ngừ giang viên

 • 3.2.10.  Dôi mới châl lượng giáo dục đại học lừ phương pháp giáng dạy

giang viên Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIẸU THAM KHAO PHỊ- LIJC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẮT

<<<123>>>

CBVC

: Cán bộ viên chức

GIICĐ

: Giang viên cao dẳng

GVCH

: Giâng viên cơ hữu

GVĐII

: Giang viên dại học

GS

: Giáo su

KHCK

: Khoa học công nghệ

NCKII

: Nghiên cúu khoa học

PGS

: Phó giáo sư

TS

: Tiến sì

TSKII

: Tiến sì khoa học

IHS

: Thạc sĩ

SV/GV

: Sinh viên Giang viên

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội
Luận văn nâng cao chất lượng giảng viên tại trường đại học nội vụ hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart