Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

54.000

Category:

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

LỜI CAM DOAN

Tôi dà dọc vả hiếu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bàng danh dụ cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tụ thục hiện và không vi phạm yêu cầu VC sụ trung thực trong học thuật.

NGƯỜI Tĩlực ĨĨTẸN

ĩ.ê Thị Vân Anh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TÁT

DANH MỤC BÁNG VÀ HÌNH

TÓM TÁT LUẬN VÁN Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

LỜI MỜ DẦU

CHƯƠNG I:.CƠ SO LÝ LUẬN VẺ CHẤT LƯỢNG HOẠT DỌNG CHO

VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN CÙA NHTM

 • 1.2.1.  Quan niệm và nội hàm về chất lượng hoạt động cho Luận văn nâng cao chất

lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh vay

1.2.2……………………………………………………………………………………………….

Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn

 • 1.2.3.  Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động cho vay trung và dài

hạn của ngân hàng thương mại

CHƯƠNG IL.CHÁT LƯỢNG HOẠT ĐỌNG CHO VAY TRUNG VÀ

DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG T.MCP DẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT

NAM CHI NHÁNH HÀ TĨNH

 • 2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Mệt Nam Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh – Chi

nhánh Hà Tĩnh

 • 2.1.1.  Giới thiệu về Ngàn hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi

nhánh Hà Tĩnh

 • 2.1.2.  Quá trinh phát triền cùa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triền Việt

Nam – Chi nhánh Hà Tình

 • 2.1.3. Kết quá hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất 2013,2014, 2015.. 39

2.2. Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP

Đẩu tư và Phát triển Việt Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà

tĩnh Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh

 • 2.2.1.  Hoạt động cho vay tiling và dài hạn cũa ngân hàng TMCP Đầu tư và

Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh

 • 2.3. Thực trạng các nhân tổ anh hường chất lượng hoạt động cho vay trung

và dài hạn tại BIDV Hà Tĩnh

 • 2.3.2. Nhân tố môi trường ngành ngân hàng61 Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

2.4. Đánh giá chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn cùa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh

2.4.3 Nguyên nhân cùa những hạn chế

CHƯƠNG HI:_NÂNG CAO ( HẤT LƯỢNG HOẠT ĐỌNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÀU TƯ VÀ Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh PHÁT TRIẺN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ TĨNH ……………………………………………………………………………………………………………..71

 • 3.1. Định hướng cùa BDV Hà Tĩnh trong việc nâng cao chất lưọng hoạt động cho vay trung và dài hạn……………………………………………………………… 71

 • 3.1.2.  Định hưởng và chi tiêu nâng cao hoạt động cho vay trung và dài hạn cua

BIDVHàTình

 • 3.2. Một số giái pháp nhảm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và

dài hạn tại BIDV Hà Tĩnh

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

 • 3.2.3.  Xây dựng và thực hiện tốt các chính sách tin dụng, chinh sách khách hàng 75

 • 3.2.4.  Xây dinig và đổi mới các qui trinh tín dụng, mô hĩnh tổ chúc hoạt động

tin dụng

 • 3.2.7.  Chú Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh trọng và nàng cao công tác marketing

79

3.3.1……………………………………………………………………………………………….

Kiến nghị với BII) V

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

NHNN       Ngân hãng Nhã nước

NHTM       Ngân hãng thương mại

NHTMCP Ngân Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh hãng Thương mại cô phần

TMCP        Thương mại cồ phần

BIDV         Ngân hảng Thương mại cồ phẩn Đầu tư và Phát triền Việt Nam

BIDV Hà Tình Ngân hàng Thương mại cổ phấn Đầu tư và Phát triền Việt Nam –

Chi nhánh Hà Tĩnh

TDH         Trung và dài hạn

DANH MỤC BÂNG VÀ HÌNH

BẢNG

Báng 1.1: Tiêu chi tiêu đánh giá chất lượng hoạt động cho vay tiling và đài hạn… 26

Bang 2.1. Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh Tinh hình huy động vốn

Bâng 2.2. Cơ cấu huy động theo thành phần kinh tế

Bang 2.3. Cơ cấu huy động theo kỳ hạn

Báng 2.4. Tình hình hoạt động tin dụng

Bang 2.5. Cơ cấu dư nợ tin dụng trung và dài hạn trong tồng dư nợ tín dụng

Bang 2.6. Cơ cấu cho vay trung và dãi hạn theo sân phàm cho Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh vay tiling và dãi hạn48

Bang 2.7. Cơ cấu cho vay trung và dâi hạn theo quy mô khoàn vay

Bâng 2.8. Tình hình dư nợ tín dụng tiling và dài hạn

Bang 2.9. Lợi nhuận cùa hoạt động tin dụng trung và dâi hạn

Báng 2.10. Tý trọng thu nhập từ hoạt động cho vay tiling và dãi hạn

Bang 2.11. Tý lệ thu nhập thuần Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh từ hoạt động cho vay trung và dãi hạn

Bâng 2.12. Thu lài từ hoạt động cho vay tiling và dài hạn

Bang 2.13. Vòng quay vốn cho vay trung và dài hạn

Bâng 2.14. Lài treo trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn

Bang 2.15. Tình hình nọ quá hạn đối với hoạt dộng cho vay trung và dãi hạn

Báng 2.16. Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh Tý lệ nợ xấu trung và dài hạn

HÌNH

Biểu đồ 2.1. Tương quan giừa dư nợ ngán hạn và dư nợ trung và dài hạn

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh
Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart