Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm

48.000

Category:

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm

fff

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm

fff

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm

fff

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm

fff

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm

fff

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm

fff

1

PHẤN Mơ ĐẤU

 • 1. Lý do chọn đề tài.

Nguồn nhân lực (NNL) là tài sán quý báu nhất, quan trọng nhất trong quá trình phát triển cua mồi Quốc gia nói chung và mồi doanh nghiệp nói riêng. Đổi với các doanh nghiệp, tô chức – NNL quyết định đến sự thành bại cùa tô chức. Có NNL phù hợp. chắt lượng và có trình độ cao. sáng tạo sè đem lại hiệu quà làm việc cao nhất giúp cho Doanh nghiệp hoàn thành đúng mục Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm tiêu đề ra. nâng cao năng suất lao dộng và đem lại lợi nhuận tối da cho doanh nghiệp. Nhưng khi nói NNL là tâi sàn quý báu nhất, quan trọng nhất thì cần phái hiếu đó là nhùng con người có tri thức, sáng tạo. đầy nhiệt huyết, tận tâm, và có trách nhiệm cho việc đạt tới tầm nhìn, sứ mạng của doanh nghiệp chứ không phải con người chung chung. Chất lượng NNL sè quyết dinh sự thành bại trong cạnh tranh. Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm Điều này càng trớ nên bức bách trong bối cành Việt Nam đà mờ cửa và hội nhập quốc tế. Khi mới bắt đầu mở cửa hội nhập, nhiều người tự hào cho răng một trong những đặc tỉnh hấp dẫn cua môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt Na m là LE) giá ré và tự hảo về vấn đề này. Tuy nhiên, quá trình hội nhập dà cho thấy rò, LE) giá ré không phái là lọi thế. nô thể hiện sự yếu kém của Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm CLNNL và từ đó dần tới giá trị gia tăng thấp, sức cạnh tranh cũa doanh nghiệp và nền kinh tế thấp, và cuối cùng dẫn tới chất lượng cuộc sống thấp. Trong điều kiện toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mè, thế giới chuyển từ nền vàn minh công nghiệp sang vãn minh tri thức ngày nay thì bối cánh cạnh tranh của thế giới cùng đà và đang thay đòi. cạnh tranh NNL chất lượng cao là chù đề quan trọng cho sự tồn lại. phát Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm triển cúa các quốc gia cũng như từng tồ chức.

Không nằm ngoài xu thế phát triển chung của thế giới và sự chuyên minh cúa Đất nước, Công ty TNHH San xuất Phúc Lâm ra đời vào năm 2007 vả đi vào hoạt động trên cơ sớ các thành viên sáng lập đà có quá trinh còng tác làu năm trong lình vực săn xuất kinh doanh thương mại và đặc biệt dày dặn kinh nghiệm trong ngành kinh doanh sắt thép và các sân phẩm cơ khi.

Hơn Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm 10 năm thành lập và phát triền Còng ty TNHH sán xuất Phúc Lâm (Công ty Phúc Lâm) dà có một thị trường đầu ra rộng khảp. cùng thị truờng đầu vào ồn định. Để đạt được thành qua kinh doanh như ngày hôm này là cã quá trình đầu tư phát triển về mọi mặt trong đó có hoạt động nâng cao chất lượng NNL.

Tuy nhiên, trong nhùng năm trở lại đây, hoạt động sân xuất kinh doanh của công ty Phúc Lâm có phần Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm di xuống hoặc tăng chậm, nguyên nhân chu yếu là do số lượng và CLNNL trong lình vực này côn nhiều bất ổn, chưa chuyên nghiệp, truth độ kỳ thuật chưa cao, chưa được đào tạo bài băn, chưa có nhiều kinh nghiệm khi được tuyển dụng vào làm việc tại cồng ty, công tác đão tạo và nâng cao CLNNL chưa dược sự quan tâm dũng mức. Lã doanh nghiệp hoạt dộng sàn xuất các sán phẩm tiện, dinh vít, bulong, đai ốc, Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm rive, vòng dệm, gioăng kim loại, gia công trang tri bề mặt trên vật liệu kinh xây dựng, mica, nhựa. gồ….Sân xuất, gia công, mua bán các săn phẩm cơ khí. kim khi (Sắt. thép dạng lá. dạng cuộn, ống thép, kim loại màu. dồng, nhôm, Niken, Kinh doanh hàng điện máy, các sán phẩm kết cấu thép, nhà thép tiền chế. đằm thép tồ hợp. kết cấu thép phi tiêu Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm chuẩn, cột điện cao hạ thế, các thiết bị xây dựng, các loại cầu trục phụ vụ các công trinh công nghiệp, dân dụng và cơ sớ hạ tằng…) rất cần số lượng nhân lực lớn và ổn dinh. Do dô. để công ty hoạt dộng ổn dinh và tăng trưởng tốt thi CLNNL dóng vai trô quan trọng, quyết định đến hiệu quà hoạt động trong Công ty.

Nhận thức được tẩm quan trọng cúa NNL và sự cần thiết trong việc nâng cao Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm CLNNL đối với Công ty, tôi đà chọn đề tài luận văn thạc sĩ cua minh là:        cao

chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH sản xuất Phúc Lâm ”.

 • 2. Tỏng quan các công trình nghiên cứu có liên quan.

  • 2.1. Các công trình nghiên cúii có liên quan.

Nàng cao CLNNL là đề tâi truyền thống, được rất nhiều tác gia lựa chọn và đi sâu vào nghiên cứu đế từ đó đưa ra được giãi pháp hiệu quà nhất trong việc nâng Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm cao CLNNL trong Doanh nghiệp. Một số các công trinh nghiên liên quan đến đề tài này có thế kể đến như sau:

-Nguyền Thị Hồng cẩm (2013) – Luận án Tiến sĩ kinh tế – Trường Đại học kinh tế Quốc Dân với đề tài: “Nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Công nghiệp chế biến ngỗ Việt Nam” cho thấy được dặc thu lao động trong lình vực này côn nhiều hạn chế, chất lượng thấp, chưa được Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm đào tạo bài bàn dần đến khó có thể đáp ứng được nhu cầu trong xu hướng hội nhập ớ nước ta như hiện này. Vi vậy, các Doanh nghiệp trong lình vực này cần tim hiểu, nghiên cứu, kiêm tra và rà soát lại CLNNL để kịp thời đưa ra các giãi pháp nhằm đào tạo nâng cao tay nghề cho LE) trong lĩnh vc chế biến gồ Việt Nam.

-Nguyền Thị Tuyên (2015) – Luận văn Thạc sĩ – Trường Đại học Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm Kinh tế Quốc Dân với đề tãi “ Nâng cao chất lượng nguồn nhãn lực trong các khu công nghiệp tình Hưng Yên" cho thấy độc điếm các khu Còng nghiệp ở tinh Himg Yên và đặc điểm LE) ớ đây. Tác giá đánh giá CLNNL thông qua các liêu chí về thề lực, tri lực và tâm lực người LĐ. Thông qua các tiêu chí đánh giá đó. tác giã đà tim ra được nguyên nhân những mật còn hạn chế trong van đề CLNNL trong các khu Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm Còng nghiệp cua linh Hưng Yên. Từ đó, lác gia đưa ra một sổ giãi pháp để nâng cao CLNNL trong các khu Công nghiệp cùa tinh Hưng Yên nhằm đáp ứng được định hướng phát triển các khu Công nghiệp của tinh.

-Phạm Thị Thúy (2018) – Luận văn Thạc sĩ – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với dề tài: “ Nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực cua Công ty Cổ phần in Hã Nội” cho thấy một cái nhìn tống quan Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm về nguồn nhàn lực trong lình ỊĨC in ấn thông qua bài học kinh nghiệm cùa 2 cóng ty in. từ đó tác giã đi phân tích sâu thực trạng NNL cùa công ty cổ phần in Hà Nội theo ba tiêu chi là thề lực. trí lực và tàm lực đề rút ra được những mặt hạn chế còn tồn tại cúa nguồn LE) trong công ty. Cuối cùng, lác giã đưa ra được 4 giãi pháp rất hợp lý và phù hợp trong việc nâng cao CLNNL Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm cúa Còng ty Cổ phần In Hã Nội.

 • 2.2. Khoáng trống cua đề tài:

Bên cạnh nhũng thành tựu mà các công trình nghiên cứu nói trên đạt được, đề tài mã tôi lựa chọn tiếp tục đi sâu nghiên cứu về NNL trong lình Ịrc cơ khi. sân xuất các sàn phẩm bồ trợ cho các ngành còng nghiệp (Sán xuất các sân phẩm tiện, đinh vít, bulong, đai ốc, rive, vòng đệm, gioăng kim loại, gia công trang trí Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm bề mặt trên vật liệu kính xây dựng, mica. nhựa, gồ….), đánh giá chất lượng NNL trong các doanh nghiệp sân xuất nói chung và cụ thề tại Công ty Phúc Lâm nôi riêng ùr đó đua ra các giài pháp nhàm nàng cao CLNNL tại Công ty Phúc Lâm.

Trong quá trinh nghiên cứu đến thời điểm hiện tại tôi chưa thấy có đề tài nào nghiên cửu về vẩn đề nâng cao CLNNL tại công ty Phúc Lâm. Do vậy. đề tài luận văn cua Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm tôi không bị trùng lặp. độc lập với các công truth nghiên cứu đã được còng bố. và lã đề tài cằn thiết cho Còng ty Phúc Lâm trong giai đoạn hiện nay.

 • 3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu cùa đề tài.

3.1 Mục tiêu nghiên cứu cua để tài là.

Mục tiêu chung: Đánh giá thực trạng CLNNL tại công ty TNHH Sân xuất Phúc Lâm. từ đó đề xuất các giãi pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao CLNNL tại Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm Công ty.

Mục tiêu cụ thế:

 • – Phân tích thực trạng CLNNL tại Công ty Phúc Lâm.

 • – Phân tích các yếu tố ánh hường đến nâng cao CLNNL tại Công ty Phúc Lâm.

 • – Đưa ra các giãi pháp cụ thế trong việc nâng cao CLNNL lại Công ty Phúc Lâm.

 • 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu.

Để thực hiện dược các mục tiêu cụ thề trên, luận văn sè thực hiện các nhiệm -ụ sau:

-Tim kiếm, thu thập và Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm nghiên cứu cơ sờ lý thuyết về nâng cao CLNNL. từ dó lựa chọn nội dung thích hợp dế làm cơ sớ phục vụ cho việc viết đề tài luận văn Nâng cao CLNNL lại công ty Phúc Lâm.

 • – Thu thập, phân tích đánh giá các số liệu sơ cấp. thứ cấp nhằm lãm rõ thực trạng CLNNL và các hoạt động nâng cao CLNNL hiện tại của Công ty Phúc lâm.

-Đề xuất một số giãi pháp mang tinh khá thi nhăm nâng cao CLNNL tại Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm Còng ty Phúc Lâm dến năm 2025.

 • 4. Dối tượng và phạm vi nghiên cứu.

  • 4.1. Đối tượng nghiên cứu.

Luận vãn nghiên cứu CLNNL tại Cóng ty TNHH Sản xuất Phúc Lâm.

 • 4.2. Phạm vi nghiên cún.

Luận văn tập trung nghiên cứu CLNNL trong phạm vi doanh nghiệp với:

 • – Không gian nghiên cứu: Công ty TNHH Sán xuất Phúc Lâm.

-Thời gian nghiên cứu: Luận văn sử dụng số liệu tử giai đoạn 2016 đến hết nay.

 • 5.  Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm Phuong pháp nghiên cứu.

  • 5.1. Phuong pháp thu thập dữ liệu.

Luận văn sử dụng phương pháp thu thập và sử lý nguồn dừ liệu dừ liệu sơ cấp, dữ liệu thử cấp.

Dữ liệu sơ cấp:

 • –  Lập bâng hỏi phóng vấn trực tiếp lành đạo cùa các phòng ban: Lành đạo phòng Hành chinh Nhân sự, Phông kinh doanh, phòng Tài chính kế toán và các phân xướng sán xuất. {Phụ ỉục bàng hói phòng vấn đinh kèm), số cán Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm bộ quan lý được phóng vấn là: 10 người gồm (Trường phòng Hãnh chinh Nhân sự. Trường ban chính sách phúc lợi phòng Hành chinh Nhân sự. Trưởng phỏng Kinh doanh. Kế toán trường kiêm trường phông tài chinh kế toán và 06 tổ trưởng các phân xưởng sân xuất.)

Cách thức thực hiện phỏng vấn: liên hệ với bộ phận tồ chức hãnh chinh của công ty xin lịch hẹn gặp trực tiếp dể phóng vấn và trao đối.

Địa điểm phóng vấn: Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm Phông vấn trực tiếp tại Còng ty Phúc Lâm

– Lập bâng điều tra lấy ý kiến cùa CBNV công ty TNHH Săn xuất Phúc Lâm. Hình thức thực hiện thông qua phát trực tiếp và thu trực tiếp, cụ thê như sau:

Số lượng phiếu phát ra là 200 phiếu

Số lượng phiếu thu về là 200 phiếu

Số phiếu hợp lệ là 193 phiếu

Số phiếu không hợp lệ lã 7 phiếu.

Đổi tượng phát phiếu điều tra là CBCNV Công ty Phúc Lâm Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm . Trong đó có 136 CBCNV nam và 64 CBCBV nừ. 02 CBNV lâm việc tại phỏng TCKT, 02 CBNV làm việc phóng HCNS và 196 CBNV bộ phận sân xuất trực tiếp.

Để có được sự phối hợp cúa các CBCNV Công ty. tác giá đà liên hệ trước với bộ phận tồ chức Hành chinh nhân sự hồ trợ thông báo cho các CBCNV biết sau đó hướng dần cách điền phiếu và thu lại phiếu khi CBCNV đã điền xong.

Dữ liệu thứ cấp: Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm

Nguồn dử liệu nội bộ cúa công ty: Thu thập và Phân tích số liệu từ các báo cáo cuã các bộ phận, bộ phận kế hoạch, bộ phận kế toán, bộ phận kinh doanh như bân kế hoạch sân xuất và tiêu thụ sân phẩm, kể hoạch lao động tiền lương, kế hoạch giá thành sân phẩm, báo cáo kết quà hoạt động sân xuất kinh doanh những năm trước dây cúa Công ty. các văn bàn nội quy, quy định cúa Còng ty Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm .

Nguồn dừ liệu bên ngoài:

Các vãn bân pháp luật, nội quỵ quy định cùa cơ quan nhà nước có thâm quyền: Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh & Xà hội. Bộ Thông tin và Truyền thông, các đối thú cạnh tranh, các thòng tin dữ liệu trên mạng Internet…Các dữ liệu này sè được trích dần trong luận văn và được ghi chú chi tiết trong phần tài liệu tham kháo.

 • 5.2. Phương pháp xữ lý số liệu. Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm

Đối với các báng hôi và phiếu điều tra. thực hiện tồng 110]? phàn tích thông tin theo các nội dung, các vấn đề nghiên cứu từ đó đưa ra nhận định chung.

Đối với nguồn dữ liệu sơ cấp: sư dụng một số phần excel để tiến hành nhập dừ liệu sứ lý sỗ liệu và phàn tích.

Đối với dừ liệu thứ cấp: Thực hiện tồng hợp. thống kê lại đê phân tích so sánh và suy luận.

 • 6. Kết cẩu Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm cùa luận vãn.

Ngoài phần mờ đầu. kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, các phụ lục đinh kẽm thi kết cấu cùa luận vãn gồm 3 Chương:

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm
Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất phúc lâm
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart