Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam

Add your review

Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam

Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam

fff

Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam

fff

Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam

fff

Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam

fff

Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam

fff

Click Here & Upgrade

Expanded Features

Unlimited Pages

APDF

Complete

Trường Đại học kinh tế quốc dân

Lê Huy Đoàn

Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế phát triền

Luận văn thạc sỹ kinh tế

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyền Ngọc Son

Hà nội – 2007

2. 1.3. Đánh giá tác động lan foã của fling trưởng công nghiệp tới

nên kinh tê

Việt Nam

Nam

Chương 3: Các giãi pháp chù yểu nâng cao Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam chất lượng tăng

trướmr mrành côn> nahiệ.a Việt Nam

  • 3.2. Phương hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành còng nghiệp

Việt Nam

Việt Nam

  • 3.3.1. Nâng cao chất ìượng quy hoạch phát triên ngành công nghiệp

99

ỉỉỉ

Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam

  • 3.3.7. Đấy nhanh tiến trình cô phần hoá các doanh nghiệp nhà nước

Phẩn kết luận                                                        121

Tài liệu tham kháo

124


Complete

Phụ lục


127


LỜI CẢM ƠN


rác già xin bày ló lòng bicl cm sâu sac đôi với Khoa Kè hoạch và Phái lõên, Bộ mòn Kmh lê phái iricn. I rân trọng câm tm các Thây, cô giáo đà có nhiều góp ý kiên quý báu và những úng hộ Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam có V nghĩa đôi với lác giã cùng nhu dối với nội dung luận vãn.

Xin chân thành cam ơn Thầy giáo-người hướng dần khoa học cua Luận vãn. TS. Nguyền Ngọc Sơn dà hướng dần. góp ý, hơ trợ cả về mặt lý luận và thực lien đê tác giã hoàn thành luận vãn này.

Xin câm ơn chân thành đối với Viện (‘hiến lược phát triển, đặc biệt là PGS. TS. Ngô Doãn Vịnh. PGS. TS. Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam Bùi Tất Thẳng. Th.s. Nguyễn Công Mỳ dà có những gợi ý ban đầu dốt vói đề tài nghiên cứu nãy và những kiến dóng góp quý báu dê hoàn thiện luận văn, đã tạo điều kiện về thời gian, linh thần và những hồ trợ khác cho tóc gia trong quá trinh học tập và hoãn thành luận văn.

Cũng xin bày to lóng biết ơn đốt VỚI gia đinh, đà có nhùng dộng viên, nhửng hi sinh, giúp tác giã có Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam đú khã năng đê hoàn thành luận vẫn.

Và cuối cùng, xin chân thành cảm on các đông nghiệp, các bạn cùng lỡp. ớ nhùng mức dộ khác nhau, dà có nhùng hồ trợ dối vớt tác gia về tư liệu vã dóng góp ý kiến dối VỚI luận vãn.

DANH MỤC BIẺƯ, HÌNH VẼ

DANH MỤC BIEU Biêu 1.1: Một so san phàm công nghiệp chú yếu theo giai đoạn

Biêu 1.2: Tốc độ Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam tăng trướng cúa GTSX ngành công nghiệp

giai đoạn 1996-2006

Biếu 1.3: Cơ cấu kinh tế ngành cùa Việt Nam giai đoạn 1995-2005

Biêu 1.4: Sân lượng một số sản ph.âm còng nghiệp chù yếu

giai đoạn 1986-2005

Biêu 1.5: Các mặt hàng công nghiệp xuất khâu chú yêu

Biêu 1.6: Số lao động san xuất công Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam nghiệp nãm 2000 tãng thêm so với năm 1990

Biêu 2.1: GDP. Lao đông, Nâng suất lao động binh quân cùa cà nước và của ngành công nghiệp

Biêu 2.2: Hệ số ICOR của nền kinh tế và của ngành còng nghiệp

Biếu 2.3: GTSX. GDP và tý lệ chi phí     trunggian so với GTSX

của ngành công nghiệp

Biêu 2 Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam .4a: So sánh suất điện năng của Việt Nam và

một số nước trong khu vực năm 2005

Biểu 2.4b: Tiêu hao năng lượng ớ một số ngành còng nghiệp ờ Việt Nam … 53 Biêu 2.4c: Đóng góp cho tàng trường cúa GTSX công nghiệp

Biêu 2.5: Tỳ trọng đóng góp cho tăng trương GTSX công nghiệp

từ các ngành

Biêu 2.6: Cấu trúc tăng Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam trường của GDP công nghiệp

Biêu 2.7: Đóng góp của các ngành vào tăng trường cùa nền kinh tế

giai đoạn 1991-2005

Biêu 2.8: Đóng góp cùa các ngành còng nghiệp cho tăng trướng cùa nền kinh tế giai đoạn 1996-2005

Biêu 2.9: Cơ cấu GDP và cơ cấu lao đông của Việt Nam

giai đoạn 1995-2005

Biêu 2.10: Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam Kim ngạch xuất khâu của Việt Nam phân theo nhóm hàng

Biếu 2.11: Đánh giá chung về ò nhiễm của các

ngành còng nghiệp Việt Nam

Biêu 2.12: Sử dụng nước ờ một số ngành còng nghiệp Việt Nam

Biêu 2.13: Danh mục chiến lược phát triên các ngành công nghiệp

Biêu 2.14: Danh mục các ngành công nghiệp đà được quỵ hoạch phát triên. 74

Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam DANH MỤC HÌNH VÈ

Hình 1: Chuỗi giá trị

Hình 2: Tý lệ chi phí trung gian trong sân xuất công nghiệp

Hình 3: GO và VA của ngành còng nghiệp

Hình 4: cấu trúc tăng trưởng GTSX còng nghiệp

Hình 5: cấu trúc tăng trướng GDP công nghiệp

Hình 6: Đóng góp cúa tăng trường cùa các khu vực cho tăng trường cúa nền kinh tế62 Hình 7: Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam So sánh tỷ trọng GDP và lao động của công nghiệp

trong nen kinh tế

Hình 8: Cơ cấu kim ngạch xuất khâu theo nhỏm hàng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam
Luận văn nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart