Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an

51.000

Category:

Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an

Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an

fff

Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an

fff

Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an

fff

Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an

fff

Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an

fff

Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TỀ QUÓC DÂN

MAT HẤT TRTÉƯ

NÂNG CAO CHÁT LƯỌNG THẮM ĐỊNH Dự ÁN ĐẦU TU TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG -CHI NHÁNH NGHỆ AN

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIỂN

NGĨTẸ AN-2019

B*———————–

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

MAI HẢI TRIẺU

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẢM ĐỊNH Dự ÁN ĐẦU Tư TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG -CHI NHÁNH NGHỆ AN •

c huyên ngành: KINH Te PHÁT TRIỔN

Mã ngành: 8310105

LUẬN VÃN THẠC sĩ Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an KINH TÉ PHÁT TRIỂN

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC: PGS.TS ĐẢNG THỊ LẸ XI ÂN

NGHẸ AN – 2019

LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hiên về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam ket hang danh dự cá nhân rang nghiên cứu này do tôi thực hiện và không vi phạm yêu câu vẻ sự trung thực trong học thuật.

Nghệ An, ngàythángnăm 2019

Học viên

Mai Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an Hải Triều

LÒI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Viện Sau đại học- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đà giúp đờ tòi về mọi mặt trong suốt quá trinh học tập và nghiên cứu.

Đặc biệt, tôi xin bây tó lông kinh trọng và biết ơn sâu sẳc tới PGS. TS. Đặng Thị Lệ Xuân người đà tận tình hướng dần giúp đờ tôi hoàn thành luận vãn nãy.

Tôi xin chân thành câm ơn Ban lành Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an đạo, nhân viên các phông nghiệp vụ liên quan tại Ngàn hàng TMCP Còng Thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ Anđã tạo điều kiện cung cấp các sổ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu luận vãn này.

Cuối cùng, tôi xin chân thành câm ơn gia đinh và bạn bè cùng lớp. đồng nghiệp những người đã luôn tạo mọi diều kiện, cổ vù vã dộng viên tôi trong suốt thời gian hoàn thảnh khóa học này.

Tôi xin chân thành câm ơn!

tạiậngâănhàâggtmap cMỤCỢtgrthhm đháhhdnghệ đầutư

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

D ANH MỤC C ÁC CHỮ VIẾT TẤT

DANH .MỤC BÀNG

PHẨN Mơ ĐẦUỉ

CHƯƠNG 1

KHUNG LÝ THUYẾT VÉ CHẤT LƯỢNG THẢM ĐỊNH Dự ÁN ĐẢU Tư

CÙA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1. Một số nội dung cơ bân về thấm định dự án đầu tư tại ngân hãng thương mại.. 7

 • 1.1.2. Nội dung thâm định dự án đầu Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an tư tại ngân hãng thương

mại

 • 1.3. Các nhân lố ành hường đến chất lượng thấm định dự án dầu tư lại ngân hàng

thương mại

 • 1.3.2. Các nhân tố khách quan27 Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an

CHƯƠNG 2

THỰC trạng chát lượng thảm định Dự ẤN ĐÀU TƯ TẠI NGÂN

HÀNG TMC p CÒNG THƯƠNG MẸT NAM – CHI NHÁNH NGHẸ AN29

 • 2.1. Giới ihiệu chung về NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ .An 29

  • 2.1.1. Lịch sử hĩnh thành và phát triển của NHTMCP Công thương Việt Nam

– Chi nhánh Nghệ An………………………………………………………………………..29

 • 2.1.4. Tình hình cho vay dự Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an án đầu tư tại tại Ngân hàng TMCP Còng Thương

Việt Nam chi nhánh Nghệ An

 • 2.2. Thực trạng chất lượng thẩm định dự án dầu tư tại Ngân hàng TMCP Còng

Thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An

 • 2.3. Các yếu tố ánh hường đến thấm định dự án dầu tư tại Ngân hàng TMCP Còng

Thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An

 • 2.4. Đánh giá chất lượng thấm định dự án đầu tư tại Ngàn hàng TMCP Còng

Thương Việt Nam chi nhánh Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an Nghệ An

2.4.1……………………………………………………………………………………….

Thành tựu đạt được

CHƯƠNG 3

MỌT SỚ GÙI PHẤP NHÀM NÂNG C AO CHÁT LƯỢNG THẲM ĐỊNH Dự ÁN ĐẤU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THI ONG MẠI CÓ PHÀN CÔNG THƯƠNG – c HI NHÁNH NGHỆ AN 59

 • 3.1. Định hướng phát triền cua Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi

nhánh Nghệ An

 • 3.1.2. Định hướng nâng cao Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu

tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an chất lượng thầm định dự án đầu tư

 • 3.2. Giãi pháp nàng cao chất lượng thấm dịnh dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP

Công Thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An

3.3.1……………………………………………………………………………………….

Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước

KÉT                                                      LUẬN

••••• 73

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an
Luận văn nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng tmcp công thương chi nhánh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart