Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb)

52.000

Category:

Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb)

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb)

Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb)

fff

Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb)

fff

Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb)

fff

Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb)

fff

Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb)

fff

Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb)

fff

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI Ò.XG DẠI IKK KINH l í: Ql Óc DÂN

NGUYỄN HÒNG NGỌC

NÂNG CAO HIỆU QUÃ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN KHỎT TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẢN HÀNG HẢI VIỆT NAM(MSB)

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN Lực

Hà Nội, nãm 2020

ET

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DẤN

===***===

NGUYẺN HÒNG Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb) NGỌC

NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN KHÓITÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNGTHƯƠNG MẠICÓ PHÀN HÀNG HẢI VIỆT NAM (MSB)

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÂN Lực MÂ NGÀNH: 8340404

LUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN Lực

Người hướng dãn khoa học:

TS. NGÓ QUỲNH ANH

Hà Nội, năm 2020


Ì1

íf


LỜI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiếu về các hành vi vi phợnì sự trung thực trong học thuật Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb) . Tòi cam kết bủng danh dự cá nhân rủng nghiên cứu này do rỏi tự thực hiện và không vi phạm yêu câu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2020

Tác giã luận vãn

Nguyễn Hồng Ngọc

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cám ơn các Quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đà giúp đờ tôi về mọi mặt trong suốt quá trình học tập và nghiên círutại trường. Đặc biệt Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb) , tòi xin chân thảnh càm ơn TS. Ngô Quỳnh .An đã tận tinh chi báơ, hướng dẫn tời hoàn thành luận văn này.

Tôi xin chân thành câm ơn Ban lành đạo. cán bộ các phóng nghiệp ỊI liên quan tại Ngân hàng Thương mại cố phần Hãng Hãi đà tạo điều kiện cung cấp các số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu luận văn.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cám ơn gia dinh và bạn bè, dồng nghiệp đà cổ Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb) vù và động viên đế tôi hoàn thành khóa học này.

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2020

Tác giã luận vãn

Nguyễn Hồng Ngọc

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

D ANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẢT

D ANH MỤC BÀNG BEẺU, so ĐÒ

TÓM TÁT LUẶN VÃN THẠC sĩ

MỞ ĐẪU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN VỀ HIẸU QUẢ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN KHÓI TÍN DỤNGTRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam

(msb) MẠI

 • 1.1. Tông quan vé khối tín dụng và nhân viên khối tín dụng bán lẽ trong các NHTM8

 • 1.1.3.  Khái niệm nhân viên khối tin dụng bán lẽ trong các ngân hàng

thương mại

 • 1.2.  Tông quan về đào tạo nhân lực khối tín dụng bán lè của ngân hàng

thương mại

 • 1.2.2.  Đặc điềm đào tạo nhân lực khối tín dụng bán lé trong ngàn hàng

thương mại

13. Hiệu quà đào tạo nhán lực khối tín dụng bán lẽ trong ngân hàng thưong mại.. 21

 • 1.3.1

niệm hiệu quá đào tạo

 • 1.3.2 ………………………………………………………………………………………… Mô hình

đánh giá hiệu quã Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân

hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb) dào lạo Kirkpatrick

nhân tố bên trong

nhân tố bên ngoài

 • 1.5.  Kinh nghiệm một số ngân hàng thương mại về nâng cao hiệu quá đào tạo

nhân viên kliối tín dụng bán lẻ

CHƯƠNG 2 Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb) : THựC TRẠNG HIỆU QUẢĐÀO TẠO NHÂN Lực TẠI KHÓI TÍN DỤNG BẤN LẺNGÂN HÀNG CÕ PHẦN HÀNG HẢI…………………………………………………………………………………………….30

 • 2.1.  Đặc diêm tình hình của Khối tín dụng hán lẽ – Ngân hàng CPHH có ảnh

hường tới hiệu quà đào tạo nhân lực

2.1.1…………………………………………………………………………………………Sơ

về Ngàn hàng CPHH

 • 2.1.2.  Quá trình hình thành, phát triển cua Khối tin dụng bán le – Ngân hàng

CPHH

 • 2.1.4.  Kết quà hoạt Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán

lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb) động kinh doanh của Ngân hàng CPHH

 • 2.2.  Thực trạng đào tạo và đánh giá hiệu quà đào tạo nhân lực tại Khối tín

dụng bán lẻ – Ngân hàng CPHH

 • 2.2.2.  Còng tác đàơ tạo nhân lực tại Khơi tín dụng bán lé – Ngàn hàng CPHH48

 • 2.2.3. Mức độ phân hồi

 • 2.2.4. Mức độ học hỏi Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb) 63

 • 2.3. Các yếu tố anh hướng tới hiệu quà đào tạo và các phương pháp nâng cao

hiệu quà dào tạo

CHƯƠNG 3: QUAN DIÉM VÀ GIÃI PHÁP NÂNG CAOHIỆU QUẢ ĐÀO

TẠO NHÃN Lực TẠI KHÔI TÍN Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb) DỤNGBÁN LẺ NGÂN HÀNG CPHH…………………………………………….7…………………………  .

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb)
Luận văn nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên khối tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải viêt nam (msb)
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart