Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô mandarin hanoi

48.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô mandarin hanoi

Add your review

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô mandarin hanoi

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô mandarin hanoi

fff

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô mandarin hanoi

fff

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô mandarin hanoi

fff

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô mandarin hanoi

fff

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô mandarin hanoi

fff

LV.Ths

ĐHKTQD2Ộ LùÁC LỤC TÀ ĐẢÙ TẠO


TẠ MINH LANji’"


H A NỘI – 20C4


Tôi xin cam đoan Luận vãn này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Các số liệu, kết quà nêu trong Luận van dều trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.

Hà nội, ngày Ị 6 tháng 10 năm 2004

Học viên Tạ Minh Lan

DANH Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ _đô mandarin hanoi MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Công ty liên doanh Khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô               CGH

(The North Capital Garden Hotel Joint Venture Company)

Tài sản cố định                                            TSCĐ

Giá trị còn lại                                                 GTCL

Vốn lưu động

Tổng doanh thu

Tổng vốn kinh doanh

Tổng chi phí

Tổng lao dộng                                             Luận

văn nâng

Lợi nhuận                                                cao hiệu

Tổng tiền lương                                             quả kinh

,  ,   , .  ,                                                               doanh

Giá trị còn lại của TSCĐ                                           -s.nn

•      •                                                          của cong

Số vòng quay VLĐ                                       ty liên

doanh

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH

Trang

Hình

Hình 1: Sơ đổ bộ máy quản lý

Hình 2: Cơ cấu khách theo mục đích chuyến đi

Hình 3: Cơ cấu khách theo quốc tịch qua các năm

Bảng

Bâng I: Các chí liêu đánh giá hiệu quả kinh doanh

Bàng 2: Đặc điểm về lao động của Khách sạn

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô mandarin hanoi Bảng 3: Đặc điểm về vốn của Khách sạn

Bảng 4: Cơ cấu tài sản của Khách sạn qua các năm

Bảng 5: Cơ cấu nguồn vốn của Khách sạn

Bâng 6: Cơ cấu dịch vụ trong tổng doanh thu

Bảng 7: Báo cáo kết quả hoạt dộng sản xuất kinh doanh

Bâng 8: Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp

Bảng 9: Chi tiêu đánh giá hiệu quả Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô mandarin hanoi sử dụng tài sản cô’ định 47

Bâng 10: Chì liêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động

Bàng 11: Chi tiêu hiệu quả sử dụng lao động

Bảng 12: Tinh hình hoạt động kinh doanh

Bảng 13: Thời gian lưu trú bình quân

Bảng 14: Doanh thu các loại dịch vụ

Bảng 15 Chi tiêu chi phí 7

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐÂU……………………………………………………………………………………………………………

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô mandarin hanoi 1

CHƯƠNG I: Cơ Sơ LÝ LUẬN VỂ HIỆU QUẢ KINH DOANH KHÁCH SẠN

VÀ Sự CẤN THIẾT PHÁI NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH KHÁCH

SẠN Ở VIỆTNAM

1.1

Khách sạn

  • 1.1.2.2. Đặc điểm trong mối quan hệ giữa sản xuâì và tiêu dùng

sản phẩm của Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô mandarin hanoi Khách sạn

  • 1.2.2.3. Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả so Luận văn nâng cao hiệu quả

kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô mandarin hanoi sánh

  • 1.2.3.1. Các quan điểm trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh

của doanh nghiệp

1.2.3.2…………………………………………………………………………….

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quâ kinh doanh của doanh nghiệp

  • 1.3.1. Các nhân tô’ ánh hưởng đến hiệu quà kinh doanh của khách

sạn liên doanh

  • 1.3.1.2. Các Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô mandarin hanoi nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 19

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô mandarin hanoi”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô mandarin hanoi
Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô mandarin hanoi
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart