Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương

50.000

Category:

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương

fff

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương

fff

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương

fff

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương

fff

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương

fff

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương

fff

LV. ThS DHKTQD


Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DẤN

VƯƠNG THANH PHƯƠNG

NÀNG CAO HIỆU OUẲ KINH DOANH CIÌA CÕNG TY TNHH

NƯỚC G1ÀI KHÁT ANH PHƯƠNG

LUẬN VÃN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI • 2003

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÂN

VƯƠNG THANH PHƯƠNG

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ANH PHƯƠNG

LUẬN VÃN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh còng nghiệp và xây dựng cơ bản

Người hướng dần khoa học : PGS. TS. Vũ Minh Trai

Lời cảm ơn

Trong quá trình nghiên cứu, tìm Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương hiểu thực tế, tác giả đã nhận dược sự giúp đờ quỷ háu của các thầy cô giáo, của cán hộ và nhân viên Công ty nước giải khát Anh Phương, của bạn bè, dồng nghiệp…

Tác giả xin chán thành câm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của PGS. TS. Vù Minh Trai. Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn đến các thầy cô giáo khoa Quán trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản, Khoa Sau Đại học Trường Đại Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương học Kinh tẻ’ Quốc dán, các tổ chức, dơn vị và bạn bè, đồng nghiệp, gia dinh… đă tận tình giúp đỡ trong quá trình làm luận van.

MỤC LỤC

Trang Mở đầu

Chưưng 1 : Lý luận cư bân về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong cư chế thị trường

 • 1.1.2 Hiệu Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu

hạn nước giải khát anh phương quả kinh doanh của doanh nghiệp

 • 1.2 Các nhàn tố ảnh hưởng đến hiệu quả KD của DN kinh doanh nước giải khát

12

 • 1.2.1.1

Yếu tố con người

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương

 • 1.2.2.1

Môi trường pháp lý

1.3 Đặc điểm tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rượu nước giải khát

 • 1.3.3 Khuynh hướng tiêu dùng và dự báo mức tiêu thụ rượu và nước giả i

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương khát trong những năm tới (2010)

 • 1.3.4 Sự cạnh tranh của các công ty tại thị trường nước giải khát trong nước 20

 • 1.4  Sự cần thiết phái nâng cao hiệu quả KD của các DN quy mô vừa và nhỏ 21

Chưong 2: Thực trạng hiệu quả kinh doanh của cóng ty nước giải khát Anh

Phưong

 • 2.1.1 Quá trình hình thành và những đặc điểm kinh tế kỹ thuật có ảnh

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty

 • 2.3.1 Lợi nhuận và tý suất lợi nhuận từ các sản phẩm chủ yếu của công ty 38

 • 2.3.4  Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn

nước giải khát anh phương Hiệu quả sử dụng vốn ỉưu động

 • 2.5 Đánh giá chung hiệu quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua 49

 • 2.6 Những nguyên nhân ảnh hưởng đèn HQKD của công ty trong thòi gian qua 50

 • 2.6.2 Lực lượng lao động trình độ thấp và việc bố trí sử dụng lao dộng chưa

hợp lý

 • 2.6.3  Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn

nước giải khát anh phương Trình dộ công nghệ, hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị còn thấp

 • 2.6.4 Công ty chưa chú trọng đầu tư cho việc nghiên cứu sản phẩm mới và đa

dạng hoá sản phẩm chế biến.

 • 2.6.5 Những hạn chế trong khâu tiêu thụ sản phẩm và nghicn cứu thị trường 57

Chương 3 : Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của cóng ty nước giải khát Anh Phương

 • 3.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh, dẩy mạnh hoạt động Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương

nghiên cứu thị trường

 • 3.4  Thực hiện tốt cóng tác thu mua và sơ chè nguyên liệu, táng diện tích

sử dụng trên diện tích đất thuê

 • 3.4.1

Thực hiện tốt công tác Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương thu mua và sơ chế nguyên liệu

 • 3.5 Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước ở dịaphương và Trung ương 71

Kết luận

Danh lììiir tài liôn thnm khàn

CÁC CỤM TỪVIẾT TẮT

<<<123>>>

DN

KD

: Doanh nghiệp

: Kinh doanh

HQKD

TNHH SP Luận ‘"" .,â,,,, CTY

: Hiệu quà kinh doanh

: Trách nhiệm hữu hạn

: Sản phẩm

: Công ty

Triệu d          : Triệu đồng

QTKD CN&XD : Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương
Luận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát anh phương
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart