Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam

49.000

Category:

Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam

Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam

fff

Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam

fff

Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam

fff

Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam

fff

Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam

fff

Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam

fff

TRANG PHỤ BIA MỤC LỤC

DANH .MỤC TỪ VIẾT TẤT

DANH MỤC BÁNG BIÉU

LỜI NÓI DẤU

CHUÔNG 1: CÁC NGUỒN Lực CHỦ YỀU CHO PHẤT TRIỀN

CẤC DOANH NGHIỆP NHÒ VÀ vù A

 • 1.2 ĩT NHƯỢC ĐIỀM CỦA CÁC DOANH NGHTF.P NHO VÀ XƯA TRONG

Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam NF.N KINH TF. ỌƯÕC DÂN

 • 1.3 VAI TRÒ CỦA CÁC NGUÕN ĩ.ực CHO PHÁT TRIF.N DOANH NGHIF.P

NHÒ XÀ VỪA

 • 1.4 SỤ’ CẤN T111L1 P11À1 TĂNG CL ỪNG KHÀ NĂNG T1ÉP CẢN CÁC

NGUÔN LỤC Dõi X Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam ÓI DoAnH NGHIỆp nhò và VừA22

 • 1.5 KINH NGHTF.M CỦA CÁC NƯỚC TRONG VTF.C HÔ TRỢ DOANH

NGHIỆP NHÔ VÀ VỪA

CHƯƠNG 2: 1ÌNII I1ÌNII TIÍ.P CẬN NGUỒN Lực TRONG THỜI

GIAN ỌUA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 • 2.1 TĨNH HÌNH PHÁT TR1ẼN CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI

X’TF.T NAM

 • 2.1.2 Phân bố của DNNVV trên dịa bân cá Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam nước

31

 • 2.2 KHẢ NÂNG TIẺP CẬN CÁC NGƯỎN LỤC CHÙ YỂU CHO PHÁT

I TRĨẼN CÁC DO ANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA………………………………………………36

 • 2.3 TÌNH HÌNH THựC HIẸN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP DOANH NGHIẸP

NHO VÀ VỪA TRONG VĨẸC TIÉP CẠN CÁC NGUÕN Lực

 • 2.3.2 Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam Đánh giá chung về tinh hỉnh thực hiện các chính sách trợ giúp

các DNNVV trong việc tiếp cận các nguồn lực

( ‘HƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NĂNG CAO KHẢ NÀNG TIẾP CẶN CÁC NGUỒN Lực PHẤT TRIỀN CHÙ YẾU CHO CÁC DOANH NGHIẸP NHÓ VÀ VỪA TẠI MẸT NAM

 • 3.1 DỊN11 111 ÓNG PHẤT 1R1ÉN CẤC DOANH NGHIỆP NHÒ VÀ VỪA

TRONG THÒT GIAN TỚĨ CỦA NHÀ NƯỚC

 • 3.1.2  Mục liều phái triền DNNW giai đoạn Luận văn nâng cao khả năng tiếp

cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam 20062010

 • 3.2 CÁC GIÁT PHÁP NÂNG CAO KHA NĂNG TTF.P CẠN CÁC NGUÕN ĩ .ực CHỦ YÊU CHO PHÁT TRIFN CỦA DOANH NGHTF.P NHO VÀ VỪA TẠT VIỆT

NAM

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỊ LỤC

DANH MỤC TIMET TẤT

<<<123>>>

DN

Doanh nghiệp

DNNVV

Doanh ngiệp nhò vả vừa

NIITM

Ngân hảng thương mại

QTD

Qũy tín dụng

VCCI

Phòng thương mại và còng nghiệp Việt Nam

NHCT

Ngân hàng công thương

DNNN

Doanh nghiệp nhà nước

Luận văn nâng cao khả năng tiến

DNTN       :

Doanh nghiệp dân doanh

Doanh nghiệp lư nhân

KIPO          :

Phòng sỡ hừu công nghiệp 1 lân Quốc

TK&IIQNL :

riết kiệm và hiệu quá năng lượng

DANH MỤC BẢNG BIẾU

Bảng 1:  Tiêu chi phàn loại doanh nghiệp

Bang 2:  Tỷ trọng doanh thu DNNW trong nên kinh lê

Báng 3:  So lượng DNNVV dăng ký kinh doanh mới từ năm Luận văn nâng cao khả

năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam    2000

Bang 4:  Dịa phương có trên 3.000 DN DKKD giai đoạn 2000-2007

Bảng 5: So lượng 1)N BKK.I) theo tinh, thành pho vã von dăng ký nám 2007

Bâng 6: l ong số lao dộng trong các DNNVV của Việt Nam

Biêu đồ 1: Ty trọng các nguồn von trong các DNNW 2007

LỜI NÓI DÀƯ

Nen kinh tế nước ta là Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam nên kinh tế thị trường định hướng xà hội chu nghĩa, hệ thống quan điềm của Đàng về phát triển kinh tế là thực hiện nhất quán chính sách phát triên nên kinh tế nhiều thành phan. Các thành phan kinh te kinh doanh theo pháp luật dều là bộ phận cấu thành quan trọng cúa nền kinh tế thị trường định hướng xà hội chu nghĩa, cùng phát triên lầu dài. hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, (‘hình vì vậy mà việc phát triển doanh nghiệp thuộc Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam mọi thành phan kinh Ic. ca VC so lượng và chất lượng là yếu tò và điêu kiện quan trọng mang tính chất sống côn trong phát triển kinh tế-xà hội và nâng cao năng lực cạnh tranh cua nên kinh te. Trong hệ thống các doanh nghiệp cua nền kinh tế nước la thi DNNW chiếm đến 90% và đang đóng vai trò ngày câng quan trọng không thê thiếu trong tiên trinh phát triển nen kinh tc. DNNW đang ngây càng đóng vai trò quan trọng và Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam trư thành động lực tăng trướng kinh te của Việt Nam cũng như các quốc gia khác. Trong bối canh nen kinh lè Việt Nam đang chuyên đòi sang nền kinh tê thị trường và hội nhập sâu vào nen kinh tế the giới, DNNVV dang ngày câng dóng vai trò cực kỳ quan trọng trong huy động lôi đa các nguồn lực cho đâu lư phát triền, đáp ứng một cách linh hoạt nhu cảu của nen kinh te, cái thiện thu nhập vã giãi quyết việc làm cho đòng Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam đao lâng lớp dân cư. góp phan xoá đói. giam nghèo và thu hẹp khoang cách phát triên giừa các vùng đất nước. Chính phu đà và dang nồ lực trong việc hồ trợ phát triền DNNVV thòng qua việc câi thiện mòi trường pháp lý, xây dựng các chính sách, chưoìig trinh và biện pháp ho trợ nham giúp các DNN VV phát trièn dược thuận lợi, dong thời nàng cao năng lực cạnh tranh cua các DNNW lại thị trường trong nước và vưon tới thị trường quốc Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam te. Tuy nhiên nhừng cố gang dò vẫn chưa tạo dược một khung thê chê hoàn thiện. Hệ thông các tô chức ho trự van còn lan mạn, lúng túng trong phương thức hoạt động và phoi hợp hoạt động trợ giúp các DNNW.

Trong quá trình phát triển, các DNNW chịu anh hường của nhiều yếu to, vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực đáp ứng cho sự phát triền như: mặt bang sàn xuất kinh doanh, nguồn vốn Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam , nguồn nhân lực có chat lượng lot, thông tin về thị trường, công nghệ sân xuất, giá cà. nguồn lực đau vào.. .do nhiều nguycn nhân khác nhau. Xuất phát từ tình hình thực tế cúa các DNNVV hiện nay tại Việt Nam, luận vãn nảy tiến hành nghiên cứu đề tài “Nâng cao khù nâng tiếp cận các nguồn lực chù yếu cho phát triền DNNW tại Việt Nam ”.

 • 1. Mục đích nghiên cứu đề tài

 • – Dánli giá vai trò cùa DNNW đối Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam với nen kinh tế quốc dân.

 • – Phân lích nhùng nguồn lực chu yếu cho phát íricn các DNNW, đánh giá tình hình tiếp cận các nguồn lực trên ỡ các DNNVV hiện nay.

 • – Dưa ra các giai pháp và kiến nghị nhằm nàng cao klià năng liếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triền các DNNVV, nâng cao vai trô và vị tri cua các DNNW trong nền kinh lè quốc dân.

 • 2. Dối tượng nghiên cứu

Mục tiêu của dề tãi là dưa ra Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam cãc giãi pháp nham nâng cao khả năng tiếp cận nguôn lực cho phát triền cùa các DNNW, vi vậy mà đôi tượng nghiên cứu cua đê tài không phai là tai ca các doanh nghiệp ở Việt Nam mà chi xem xẽt các DNNVV trong cá nước. (5 dây DNNVV dược xác định trong Nghị định số 56/2009 ND-CP cùa Chính phu ngày 30 tháng 06 năm 2009.

 • 3. Phạm vi nghiên cứu dê tài

Đe tài tập tiling nghiên cứu vào khá nâng tiếp Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam cận các nguồn lực cho phát triền cua các DNNW. dong then đưa ra các giai pháp nham nâng cao khá năng tiếp cận nguồn lực cho phát triên DNNW tại Việt Nam.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam
Luận văn nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart