Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc

53.000

Category:

Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc

Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc

fff

Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc

fff

Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc

fff

Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc

fff

Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc

fff

Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc

fff

1

MÔ ĐẰƯ

ỉ .Tính cấp thiết cúa đề tài

Thanh niên là lực lượng tiên phong trong phát triển chinh trị. kinh tế, văn hóa, xà hội. đông thời cùng là một trong những nhân lò quan trọng thúc đây sự dôi mới kinh te dắt nước. Trong công cuộc xây dimg đất nước hiện nay, vai trô nhiệm vụ của thanh niên ngày càng trớ nên quan trọng hom. Đòi hoi các lò chức, các cấp bộ Doàn phai lựa chọn được người có năng lực đè thực hiện nhiệm vụ của minh, cụ the lã có tư tướng, pham chat chinh trị ■vưng vàng, có trinh dộ chuyên môn nhắt dinh, có kiến thức vừng vàng dè gánh vác những trọng trách mà Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc Dang. Nhà nước giao cho.

Hòa nhịp với sự phát triển cua the hệ lhanh men trong ca nước, thanh niên Vinh Phúc dang cỏ những bước tiến và sự thay doi. Trong những năm gần dây, thanh niên Vĩnh Phúc, dưới dự lành dạo của cap ủy chinh quyền, đà phát huy lốt vai trò cùa thanh niên trong công cuộc phát triền. xây dựng và bao vệ lò quốc nói chung và đóng góp vào sự phái triền kinh le cua tinh nói riêng Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc .

Phai khấng định rang, đội ngũ cán bộ Doàn Vinh Phúc đà và đang góp phân đáng kê vào liến (rình cai cách nen hành chính theo mục liêu xây dựng nen hành chính hiện dại, chuyên nghiệp cao mà Đàng, nhà nước và nhân dân ta dặt ra trong thời kỹ mới. Song, can nhận thấy một thực tể: hiện nay còn có nil ừng cán bộ Doàn làm việc thiêu tích cực. “Diều đó the hiện như: nhiều cán bộ còn Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc thiếu sự năng dộng, sáng tạo và dồi mói trong công việc; tác phong chậm chạp, thãi độ thờ or với công việc… làm tri trệ về phương thức hoạt động cua cư quan Tinh đoàn Vĩnh Phúc . Neu lình trạng năng lực cán bộ Doãn chưa dược nâng cao thi sẽ gây ành hướng đến mục tiêu chung cua Dang, làm chậm sự phát triển kinh te xà hội cua tinh cùng như cua đất nước.

Trong những năm qua. Tinh đoàn Vĩnh Phúc đà Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc triên khai nhiều chính sách nham nâng cao năng lực cho các cán bộ Đoàn chuyên trách như: luân chuyên các cán bộ Doàn giữa các cap bộ Doàn , tô chức thi tuyên các chức danh, thi tuyên cán bộ. thi kiêm tra năng lực càn bộ, to chức các láp tập huan kiên thức vã kĩ nàng Doãn cho cán bộ Doãn chuyên trách,… luy nhiên, việc lô chức thực thi các chinh sách nâng cao năng lực cho cán bộ Doàn còn nhiều hạn chè. Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc Diêu này dan đen năng lực cán bộ đoàn chuyên trách càng ngây càng giâm sút, công tác đoàn thiểu nhùng cán bộ cõ dú năng lực đê phát tricn lô chức đoàn, quá trinh chọn lựa quy hoạch đê đào lạo. bôi dường đội ngũ ke cận cho các vị trí lành đạo còn lúng lúng và gặp nhiều khó khàn. Do vậy, kết quả của việc nâng cao năng lực cho cán bộ Doãn chưa dạt được nhùng hiệu qua như mong muố; quá trinh đánh giá Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc , kiềm Ira nang lực cùa cán bộ Doàn chưa có nhùng tiêu chuẩn cụ lhe nên đánh giá cán bộ còn thiêu chính xác.

Những lập luận trên dây cho thấy việc năng cao năng lực cho cán bộ Doàn chuyên trách ở Tinh Doàn Vĩnh Phúc là hết sức cần thick Chính vì vậy, lác gia xin lựa chọn đề lài "Nâng cao năng lực cán bộ Đoàn chuyên trách tại cư quan Tinh Doãn lĩnh Phúc" làm luận vãn thạc sỳ.

2. Tống quan Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc nghiên cứu

 • 2.1. Tổng quan một số tài liệu nghiên cứu

Luận vãn tòng quan một số tài liệu sau dày:

 • – “Khung nâng /ực và ừng dụng trong hoạt động quán trị nhân sự" là đề tài cùa tác giã Ngô Quý Nhâm, trường Dại học Ngoại thương. Nội dung đề tài đề cập đến các vấn đề lý thuyết khái quát và ứng dụng khung năng lực trong hoạt động quan trị nhân sự cua các doanh nghiệp, chi ra những that bại của Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc to chức khi áp dụng Khung năng lực. Từ dó dưa ra một số gợi ý về xây dựng và triển khai khung năng lực trong một tô chức của doanh nghiệp

 • – “Khung năng ỉực lành đạo, quân lý khu vực hành chính công” – Lê Quàn. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. năm 2015. (‘uốn sách với sự thay đòi tư duy, nhận thức về khu vực hành chinh công, cùng với licp cận quan trị nhân lực hiện đại, Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc tác gia đà Vận dụng các nguyên lý các mò hình lien tiến ve phát triển lãnh dạo. quân lý khu vực hành chính còng và thực tiền công lác cán bộ lại Việt Nam đe hướng dan xây dựng khung năng lực lành đạo. quân lý khu vực hành chính công với sáu nhỏm năng lực cụ the . (‘uốn sách cùng dưa ra nhừng kinh nghiệm từ thực tiền của các nước trên thế giới như: Anh. B1, Nhại Ban. Hàn Quòc. Malaysia… trong Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc việc xây dựng thành công killing năng lực cua khu vực hành chính công. Dó là cư SỚ dè Việt Nam xây dựng khung năng lực áp dụng vào thực tiền của minh. Bên cạnh dó, cuốn sách cũng dưa ra bài học kinh nghiệm thực tiền của việc xây dựng killing nũng lực lành đạo. quan lý khu X ực hành chính công X ùng Tây Bắc.

– “Ọuán lý nguồn nhàn lực trong khu vực công – Lý luận và kinh nghiệm một so nước ” Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc PGS.TS Phạm Thị Hồng Hai & TS. Nguyen Thị Thanh Thuý – NXB Chính trị quốc gia, năm 2015. Cuốn sách nghiên cứu các vấn dề lý luận về quán lỷ nguồn nhân lực trong khu vực còng như: khái niệm, dặc trưng, phàn loại, tẩm quan trọng, mục tiêu của nguồn nhân lực trong khu x ực công ,… Dong thời, nghiên cứu thực tiền quàn lý nguồn nhân lực trong khu vực công ớ một số nước trên thể giới như: Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc Anh, Pháp. Hoa Kỳ , Đức, Nhật Bán, Hàn Quốc, Singapo, Trung Quốc…

 • – “Ndrtg lực cot lòi và từ diên năng lực ” Ngô Quý Nhâm. Dại học Ngoại Thương, năm 2010. Tác gia đưa ra lý thuyết chung về khung năng lực, các mô hình khung năng lực. Dặc biệt, tác giá dã dưa ra bộ từ diên nàng lực gom 31 năng lực cốt lòi với nhùng định nghĩa chi tiết và các mức độ cùa lừng nàng Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc lực lừ thấp đến cao.

 • – (‘ông trinh nghiên cửu khoa học “Nghiên cửu ứng dụng khung năng lực vào phát triển nhân lực lãnh dạo, quán lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc ” cua nhóm tác giã Le Quân, Tạ Huy Hùng, Mai Hoảng Anh; l ạp chí Khoa học DIIQGIIN, so 1(2015). Nghiên cứu dã dưa ra một Khung nâng lực phát triển dựa trên Khung năng lực dang được áp dụng Iren the giới, găn với điều Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc kiện và đặc thù cua V ùng Tây Bae. Khung năng lực trong nghiên cửu nảy chủ trọng các năng lực lành dạo, quản lý diều hành khu vực hãnh chính công.

 • – Còng trinh nghiên cứu khoa học “Nghiên cửu và xây dưng khung nang lực cân bộ. cóng chức thành pho Cân Thơ" cua nhóm lác gia Nguyền Hong 1 in. Vò Thị Ihanh l.ộc, Nguyền Quang luyến, Vò Ihành Danh và Vò Kim Thoa; Tập chi Khoa học Irường Dại Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc học Can Ihơ, so 36 (2015). Nghicn cứu này đà tông hợp cư SƯ lý thuyết khung năng lực đê xây dựng một khung năng lực chung cho còng chức sờ ban ngành thành pho Cần Thơ theo các vị trí công chức. Khung năng lực xây dựng cho 03 vị tri bao gôm: ví tri lành đạo sớ ngành, vị tri trương phó phông sờ ban ngành và vị trí công chức. Moi vị tri có nhừng yêu câu năng lực khác nhau, chịu tác động Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc bởi nhieu yen to khác nhau.

 • 2.2. Dánh giá tài liệu tổng quan

2.2.1. Những nội dung đã được làm rõ

Trong tat cà các tài liệu mà tác giã luận vàn dã tông quan nghiên cứu, một so vân dẻ dà dược lãm rõ, cụ thè như sau:

– Các tài liệu (ông quan đà làm rõ được tông quan lý thuyết vể nâng lực theo nhiều cách khác nhau và lý thuyết về khung năng lực, cách xây dựng Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc khung năng lực (như trong tài liệu “Năng lực cốt lõi và từ diên nàng lực” cua tác gia Ngô Quý Nhâm, “Khung nang lực lành đạo, quan lý khu MIC hãnh chinh công” của tác giá I -ê Quân).

 • – Một sổ các lài liệu đà đưa ra các ứng dụng cùa killing năng lực như ứng dụng khung nang lực trong công lác luycn dụng; trong công tác đánh giá, quy hoạch, dề bạt cán bộ, nhàn viên: ứng Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc dụng trong công tác dáo tạo, bồi dường (lâi liệu “Khung nang lực lành đạo, quan lý khu vực hành chính công” cúa tác già Lê Quân và “Khung năng lực và ứng dụng trong hoạt dộng quán trị nhân sự” )

 • – Trong các nghiên cứu khoa học, các tác gia cùa đê lâi nghiên cứu khoa học dã xây dựng dược khung năng lực tông quát cho các doi tượng được nghiền cứu, chu yen là các đôi lượng lãnh đạo. quan lý Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc trong khu vực hành chính công dựa trên các nghiên cửu trên diện rộng như nghiên cửu vùng l ây Bắc và các nghiên cứu diên hĩnh như tình Hà Giang, Lạng Sơn và thành phố C an Thơ. Trong nhùng nghiền cửu này, các nhóm lác gia đà tổng họp kết quà của cuộc diều tra, nghiên cửu theo các hướng xây dụng killing năng lực chuân mà các tác gia đề xuất.

Tác giã Le Quân cua cuốn “Killing năng lực lãnh đạo. quan lý Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc khu vực hãnh chính công” cùng đâ đưa ra thực tiền của việc xây dựng khung năng lực lành đạo quan lý khu vực hành chinh công. Song song với đó là các hướng đề xuất xây dựng khung năng lực cho nhóm cán bộ lành đạo quàn lý cua khu vực hành chinh công theo cách ticp cận mới.

Cuốn “Quân lý nguồn nhàn lực trong khu vực còng – Lý luận và kinh nghiệm một sô nước” cùa tác gia Phạm Thị Hông Hai và lác gia Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc Nguyen Thị Thanh Thuỷ đà tông quan được các lý thuyết về quan trị nhân sự Irong khu vực hành chinh còng và dưa ra nhừng phàn tích dựa trên cơ sớ lý thuyết về thực trạng cua việc quàn trị nhân sự trong khu vực hành chính công cùa nước ta hiện nay.

 • 2.2.2. Khoảng trổng nghiên cửu

Trong một so lài liệu mà luận văn tông quan Iren, lai ca đêu đà đưa ra đưa các lý thuyết về nâng lực, killing náng lực và các phương pháp. Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc CƯ sư đê xây dựng khung năng lực. Đây cùng là cơ sớ lý thuyết cho luận vãn của tác già.

Tuy nhiên, trong các lài liệu lông quan Iren, các nghiên cứu đều hướng lới đôi lượng lãnh đạo, quàn lý và xây dựng killing nang lực cho các vị trí quán lý, lãnh dạo trong khu vực hành chinh công vả trong các tồ chức doanh nghiệp. Từ dỏ, các tác già phân tích, đánh giá hiệu quả của việc sứ dụng killing Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc năng lực trong quá trinh điều tra năng lực cùa các lành đạo, quán lý của các to chức; chưa thực sự có nhũng đánh giá kỳ lường dối với dối tượng là cán bộ, chuyên viên, nhân viên. Đặc biệt là dối với các cán bộ cùa cùa tô chức đoàn the và các lô chức chính Irị – xà hội thi chưa có nghiên cứu nào đê cập đen.

Bên cạnh dó, một số các dề tài nghiên cún khoa học có phân tích, Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc đánh giá năng lực sau khi sử dụng killing năng lực đê đicu tra. tuy nhiên mới chi là nhưng đánh giá mang tinh tông quát, không cụ thè. Các tài liệu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc
Luận văn nâng cao năng lực cán bộ đoàn chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn vĩnh phúc
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart