Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động vms

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động vms

Add your review

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động vms

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động vms

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động vms

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động vms

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động vms

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động vms

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động vms

fff

LV.Ths

ĐHKTQD


Bộ GĨÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠỈ HỌC KINH TẾ QUỐC ƯÂN

HOÀNG SỈNH TRƯỜNG

XÌVG CAO NĂNG LỤC CẠNH TRA.XD cí 1 CÒNG Tỉ’ THÔNG T!N m HÔNG VMS

9.

LUẬN V ỸN THẠC SỸ QUẢN TRf KỈNH DOANH

HÀ NÒI – 2004

ỉll ục LỤC

Trang

<<<123>>>

Phần mở đầu

1

Chương 1 Những vấn dề lý luận chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh

3

1.1

Cạnh tranh

3

1.1.1

Khái niệm cạnh tranh

3

1.1.2

Nội dung chủ yếu của cạnh tranh

4

1.2

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động

vms Năng lực

cạnh tranh

16

1.2.1

Khái niệm nâng lực cạnh tranh

16

1.2.2

Chi liêu đánh giá nâng lực cạnh tranh

17

1.3

Những yếu tố ành hưởng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

20

1.4

Vai trò của cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông ở Việt Nam

26

1.5

Kinh nghiệm cạnh tranh của một số còng ty viễn thỏng trên thế giới

29

1.5.1

Tập doàn viễn thông Đức (Deutsche Telecom)

29

1.5.2

Tập đoàn viễn thông Hàn Quốc ( Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty

thông tin di

động vms Korea Telecom)

30

1.5.3

Bài học kinh nghiệm rút ra cho các doanh nghiệp của Việt Nam

31

Chương 2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Thòng tin di dộng

33

VMS

2.1

Giới thiệu chung về Công ty Thông tin di động VMS

33

2.1.1

Chức nùng, nhiệm vụ của Công ty thông tin di động VMS

33

2.1.2

TÔ chức kinh doanh cùa Còng ty Thông tin di động VMS

33

2.1.3

Các dịch vụ Công ly Thông tin di Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công

ty thông tin

di động vms dộng dang khai thác

37

2.2

Phân lích năng lực cạnh tranh của Công ty Thông tin di động VMS

37

2.2.1

Phân lích các nhàn tò’ vĩ mô

38

2.2.2

Thực trạng các lực lượng cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thòng tin di dộng

40

2.2.3

Phần tích năng lực nội bộ cùa Công ty Thòng tin di dộng

45

2.3

Đánh giá  nãng lực cạnh tranh của Còng ly Thòng tin di dộng

58

2.3.1

Đánh giá các Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động

vms yếu tô’ mòi trường và yếu lô’ nội bộ bằng ma trận 58 EFE và IFE

2.3.2

Những hạn chê’ và nguyồn nhàn

59 tin di

dộng VMS

  • 3.2          Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Thỏng tin di 66 Luận văn nâng

cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động vms

động VMS

3.3.          Kiến nghị

Phần kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

DANH MỤC CÁC BÁNG BlỂtỉ VÀ IIÌN11 VẼ

A. Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động vms Bâng Trang

Bảng 2.1 Một số chi tiêu hiệu quà kinh doanh của VMS giai đoạn 1998-

2003

Bàng 2.2 Đánh giá khách hàng về thái dộ phục vụ của giao dịch viên 55 VMS

Bảng 2.3   Cơ cấu lực lượng lao dộng của Công ly Thông tin di dộng VMS

Bảng 2.4   Ma trận đánh giá mói trường của Công ty Thông tin di động

VMS

Bàng 2. Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động vms 5 Ma trận đánh giá yếu tố nội bộ của Công ly Thông tin di động 59 VMS’

Bảng 3.1 Chì tiêu định hướng phát triển của Công ty Thòng tin di động 65 VMS den 2010

B. Hình

Hình 1.1   Mô hình người tiêu dùng và dối tượng cạnh tranh

Hình 1.2   Mô hình 5 lực lượng của M.Porter

Hình 2.1 Mỏ hình tổ chức Công ty Thông tin di dộng VMS Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động vms 33

Hình 2.2   Sò’ lượng thuê bao điện thoại di động trên thị trường Việt Nam

Hình 2.3   Tỳ trọng khách hàng sử dụng dịch vụ thòng tin di dộng ỡ Việt

Nam theo các nhà khai thác

Hình 2.4   Mô hình kênh phân phối cùa VMS

Hình 2.5   Sô’ lượng điểm bán thê không truyền thống tại Hà Nội và TP Hổ

Chí Minh

NHỮNG TÙ Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động vms VIẾT TẮT HỪNG THONG LUẬN VĂN

Tổng Còng ty Bưu chính – Viễn thòng Việt Nam                     VNPT

Còng ty Điện tử Viẻn thòng Quàn dội                                Vietel

Còng ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông Sài Gòn                      SPT

Còng ty Đầu tư và Phát triển Cóng nghệ                              FPT

Công ty Dịch vụ Viễn thông                                      GPC

Công ty Thông tin di dộng                                         VMS

Công ty Diện tử Viễn thông Hàng hài                              Vishipel

Công ty Viễn Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của               ETC

-‘ô—’ t. <I™„ ti„ di *£„„,„„„ <I™„ đ;,;„ l,,„

Liên minh Viễn thông Quốc tế                                     ITU

Bưu chính viễn thông                                          BCVT

Nhà cung cấp dịch vụ internet                                           ISP

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động vms”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động vms
Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động vms
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart