Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt

49.000

Category:

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt

fff

3989 LV . ThS ĐHKTQD


mứờw BẠI nọc KIAII TẾ QVỐC I>Â.V

ĐOÀN NGỌC UYẼN

NÂNG CAO NÃNG L ực CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHI ỆM Hữu HẠN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

> •

ĩlả – »009

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẢT

DANH MỤC SO DÒ BANG BIÊU

TÓM TAT LUẬN VÃN

LƯẬN VÃN

MO ĐÀU

CHƯƠNG ỉ: Sự CÀN THIẾT PHAI NÂNG CAO NÂNG Lực CẠNH TRANH

CỦA DOANH NGHIỆP PHÀN MÈM TRONG ĐIÈƯ KIỆN HỌ1

NHẬPQUỎCTÉ

 • 1.1. Lý luận chung về Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty

trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phần mềm

 • 1.1.3. Nhân tô anh hương đến nâng lực cạnh tranh cua doanh nghiệp

phan mềm

 • 1.1.4. Tiêu chí đánh giá và xẻp hạng năng lực cạnh tranh cua doanh

nghiệp phẩn mềm

 • 1.2. Sụ- cần thiết phái nâng cao nãng lực cạnh tranh của doanh

nghiệp phần mềm Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

 • 1.2.2. Những cơ hội và thách thức cua các doanh nghiệp phần mềm

khi Việt Nam hội nhập quôc tế

 • 1.3. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

phần mềm một số nước

 • 1.3.2. Kinh nghiệm cua Trung Quốc

 • 1.3.3. Nhừng bài học kinh nghiệm đối với Công ty TNHH hệ Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt thòng

thông tin FPT

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG NẢNG Lực CẠNH TRANH CŨA CÔNG TY TNHH HẸ THÒNG THÔNG TIN FPT

 • 2.1. Tông quan quá trình hình thành và phát triển cũa công ty

TNHH hệ thống thông tin FPT

2.1.1 .Thông tin chung về công ty

 • 2.1.3. Dặc điêm về sàn phàm, khách hãng vả đối tác35 Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt

 • 2.2. Phân tích đánh giá các nhân tố anh hirõmg tói năng lire cạnh

tranh của công ty TNHH hệ thống thông tin FPT

 • 2.3. Phân tích, dánh giá nãng lực cạnh tranh cúa công ty TNIIII hệ

thống thông tin FPT theo các tiêu chí

 • 2.3.1. Nhóm yêu tô vê kinh doanh Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt 55

 • 2.4. Đánh giá chung về nảng lực cạnh tranh cua công ty TNHH hệ

thống thông tin FPT

CHƯƠNG 3: MỌT SÓ GIAI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỤC CẠNH TRANH CỦA CÔNG

TY TNIIH HỆ THÔNG THÔNG TIN FPT TRONG ĐIỀU KIỆN HỌI NHẬP

QUỐC TÉ

 • 3.1. Phân tích Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt co* hội và thách thức đối vói doanh nghiệp phần mềm

Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc te

 • 3.2.1. Định hướng phát triên cùa Tập đoản FPT

 • 3.2.2. Quan diem phát triển cúa Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT… 72

 • 3.2.3. Phương hướng nâng Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt cao năng lực cạnh tranh cua Công ty

TNI III hệ thòng thông tin FPT trong điêu kiện hội nhập quỏc tè. 73

 • 3.3. Các giãi phát nhăm nâng cao năng lực cạnh tranh cũa công ty

TNHH hệ thống thông tin FPT

 • 3.3.4. Một sò biện pháp khác80 Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của

công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHAO

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁT

<<<123>>>

Ban TCKT

Ban Tài Chính Kế toán

Ban TCCB

Ban Tổ chức Cán Bộ

CBNS

Cán bộ nhân sự

CBPTNS

Cán bộ phụ trách nhân sự

CBNV

Cán bộ nhản viên

CMC- SI

Công ty TNIIII giai pháp phần mềm Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ

CNTT

Công nghệ thông tin

CP

Cô phân

ERP

Giai pháp doanh nghiệp

FPT

Công ty Cô Phần phát triẻn dầu tư công nghệ FPT

FPT- IS

Công ly TNIỈII hệ thống thông tin FPT

F1S1,FỈS2,..

Trung tâm Hệ thống Thông tin số 1,2..

Giám đốc

Hl 1 1

Hệ thống Thông tin

LLLĐ

Lực lượng lao động

PGĐ

Phó Giám dốc

IB

TGD

USD

VNĐ


Trường Ban

Tỏng Giám đỏc

Đô la Mỹ

Việt Nam đồng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt
Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart