Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch

48.000

Category:

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch

fff

Ĩ.ỜĨ CAM DOAN

Tôiđã đọc và hiểu các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. l ôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do rói thực hiện và khổng vi phạm yêu cent về sự trung thực trong học thuật.

Chữ ký học viên

Đỗ Vãn Trọng

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trinh học tập và nghiên cứu tại Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch Trường Đại hoc Kinh tế Quốc dân. tòi đã nhận được sự quan tâm. giúp đờ nhiệt tình của các thầy cò. bạn bê. đong nghiệp và gia đình đà là nguồn ung hộ. đông viên quan trọng đế tôi hoàn thành luận văn của minh. Nhân dịp này, tòi xin bây tó lòng biết ơn sâu sẳc đến Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Đào tạo Sau đại học, Khoa Ke Hoạch và Phát Triển, còng ty xi mảng VICEM Hoàng Thạch Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch dà tạo điêu kiện, giúp dở tôi hoàn thành luận văn.

Tôi xin bày to lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Nguyền Tiến Dũng, thầy gicáo hướng dẫn khoa học dà tận tinh hướng dẫn dê tòi hoàn thành luận văn.

Cuối cùng, tôi xin bày to lòng biết ơn các thầy cô giáo, bạn bè. đồng nghiệp và gia dinh đả giúp đờ tòi hoàn thành luận văn này.

Xin chân thành cant ơn!

Tác gia luận Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem

hoàng thạch văn

Đỗ Văn Trọng

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM DOAN

LỜI CAM ƠN

DANH MụC CHử VlếT TắT

DANH MụC BỒNG, sơ Dồ, Biểu Dồ

TOM TÍT KếT QUả NGHIÊN CứU LUậN VAN

LỜI MÔ ĐÀU

CHLÍƠNG 1 Cơ SỞ LÝ LUẬN VÈ NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA

DOANH NGHIỆP

 • 1.2.  Các tiêu chí đánh giá năng Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch lực cạnh tranh cùa doanh nghiệp ngành Vật

liệu xây dựng

nhân tố mòi trường vĩ Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch mô

nhân tố môi trường ngành

 • 1.5.1. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Cô phần xi măng

Công Thanh

 • 1.5.2.  Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh cùa công ty XI măng VICEM

Hà l iên

 • 1.5.3.  Bãi học kinh nghiệm nàng cao năng lực cạnh tranh cho công Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch ty xi mãng

V1CEM Hoàng Thach

CHƯƠNG 2

TH ực TRẠNG NĂNG Lực CẠNH     TRANH

CỦA CÔNG TY XI MĂNG VICEMHOÀNG THẠCH

 • 2.1.1.  Lịch sử hình thành và phát triển cua Còng ty xi mãng VICEM ỉloàng

Thạch

 • 2.1.2.  Cơ cấu tổ chức bộ máy quàn lý cùa Công ty xi mãng VICEMIloãng Thạch ..31

 • 2.2.  Thực trạng nàng lực cạnh tranh Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch của cóng ty xi măng VICEM Hoàng

Thạch

 • 2.3.  Các nhân tố ánh hương dến năng lực cạnh tranh của công ty xi măng

VICKM Hoàng Thạch

 • 2.3.3.   Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch

Các nhân tố nội bộ doanh nghiệp

 • 2.4.  Đánh giá nãng lực cạnh tranh của công ty xi mãng TCEM Hoàng Thạch ..66

 • 2.5.  Dánh giá chung về nâng lực cạnh tranh cùa công ly xi máng VICEM

Hoàng Thạch

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIÃI PHẤP NÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH

TRANH CỦA CÔNG TY XI MÀNG VICEM HOÀNG THẠCH

 • 3.1.  Quan điểm và phương hướng nâng Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch cao nãng lực cạnh tranh cùa công ty

xi măng VICEM Hoàng Thạch

 • 3.1.1.  Quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh cua công ty xi mãng VICEM

Hoàng Thạch

 • 3.1.2 Phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh cua Công ty XI mãng VICEM Hoàng

Thạch

 • 3.1.3.  Mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh đen năm 2025 cua công ty xi măng

VICEM Hoàng Thạch

 • 3.1.4.  Quan điểm cua tác giã về nâng cao nàng lực cạnh Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch tranh cua công ty xi

măng VICEM Hoàng Thạch

 • 3.2.  Một số giãi pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cùa công ty xi măng

VICEM Hoàng Thạch

 • 3.2.5.  Nâng cao năng lực cạnh tranh cùa Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công

ty xi măng vicem hoàng thạch sàn phàm

 • 3.3.1.  Kiến nghị với Tòng Còng ty cóng nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM)…93

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIẸU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

<<<123>>>

Chữ viết tát

Diễn giải

BĐS

Bat động sản

CLSP

Chất lượng sân phầm

CNTT Luận văn nâng cao

Công nghệ thòng tin

CT

Cạnh tranh

DN

Doanh nghiệp

ĐTCT

Đối thú cạnh tranh

KNCT

Khá năng cạnh tranh

LĐGT

Lao động giản tiếp

LĐTT

Lao động trực tiếp

LN

Lợi nhuận

LTCT

Lợi thế cạnh tranh

MTHACT

Ma trận hình ảnh cạnh tranh

NCC

Nhà cung cắp

NLCT

Năng lực cạnh tranh

NLSX

Năng lực sàn Luận văn nâng cao năng lực cạnh

—-h^.o     Yi^„„^—hoà^h^h

NLTC

Năng lực tài chinh

NNL

Nguồn nhân lực

NXB

Nhà xuất bân

R&D

Khá năng nghiên cứu và phát triên

ROA

Tỷ suất sinh lời trên tài san

ROE

Tỳ suầt sinh lời trên vốn chu sớ hữu

SXKD

Săn xuất kinh doanh

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

VCSH

Vốn chu sớ hừu

VLXD

Vật liệu xây dựng

VNCA Luận văn nâng cao

Hiệp hội XI măng Việt Nam

W"

Diễn đản kinh tế thế giói

WTO

Tô chức Thương mại thế giới

XM

Xi mảng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch
Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng vicem hoàng thạch
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart