Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt

Add your review

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QVÓC DÂN

*****

PHẠM PHỦ NGHỊ

NÂNG CAO NĂNG LỤC CẠNH TRANH CỦA DỊCH vụ BẢO HJLEM XE co GIỚI TẠT TỏnG côNg ty Bào HTẾM bảo việt

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ

DẠI HỌC KINH TÉ Ọl õc DÂN *****

PHẠM PHÚ NGHỊ

NÂNG CAO NÀNG Lực CẠNH TRANH

CỦA DỊCH VỤ BẢO HiEMXE co GTỚI TẠI TÒnG CÔnG ty bảo hiềm bảo việt

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ

NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: PGS.TS. LÊ ĨĨUY DƯC

LỜI C AM DOAN

rỏi xin cam đoan luận án này là công trinh nghiên cứu của tôi, tất cà cãc nội dung tham kháo đều được trích dàn đầy đu từ các Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt nguồn lài lieu cụ the. Các kết quà trinh bày trong luận án là trung thực và chưa dược công bố trong bất kỳ công trinh nào khác.

I là Nội. ngây 20 tháng 11 năm 2010

Người cam doan

Phạm Phú Nghị

LỜI C ÁM ON

Trước tiên, tôi xin trân trọng cám ơn các thầy cỏ trường Đại học Kinh tế Quốc dân, các thầy cô Khoa Kê hoạch và Phát triển đà cho tôi những kiên thức vô củng quỷ báu trong Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại 1 rường.

Dặc biệt, lôi xin bày to lòng cam ơn sâu sac đen thay giáo hướng dan PGS I S. Lé Huy Đức – Trường Khoa Ke hoạch và Phát triển, Trường Đại học Kinh le Quốc dân đà lận tinh hướng dan lôi hoàn thành Luận ăn.

l ôi xin chân thành câm ơn ban Lãnh dạo, cản bộ nhân viên trong l ong công ly Bao hiềm Bao Việt đà cung cấp các thông Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt tin bô ích đê tác gia hoàn thành luận vãn.

Tồi xin cam ơn bạn bè, đồng nghiệp và nhùng người (hân trong gia dinh dà luôn ửng hộ, tạo diều kiện, chia sê khỏ khăn và dộng viên tôi trong suôi quá trình học lập, nghiên cứu đề hoàn thành ban Luận ăn này.

Xin tran trọng cá ỉn ưnĩ

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời cám ơn

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chừ cái Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt viết tẳt

Danh mục các bàng, biếu, sơ đồ, hình vẽ

Tóm tắt luận vãn

MỞ ĐAU

Chương 1: sụ’CÀN THIẾT NÂNG CAO NÀNG Lực CẠNH I RANH 3 DỊCH VỤ BIIXCG CỦA BIIBV

ì.2.2. Các chì tiêu đo lường cạnh tranh của sàn phàm – dịch vụ

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt

  • 1.4.1. Nâng cao NLCT dê tồn tại trong môi trường cạnh tranh khắc liệt 24

Chương 2: Tllực TRẠNG NLCT DỊCH vụ BHXCG CỦA BIIBV 29

  • 2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh, phạm vi Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt hoạt động và cơ cấu tổ chức 30

  • 2.3.2. Môi trường cạnh tranh cua loại hình dịch vụ Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt BIIXCG

4 ỉ

NẲNGCAO NI.CT DỊCH vụ BHXCGCỦA BHBV

  • 3.1.2.

Một số dự báo về nhu cầu sừ dụng dịch vụ BHXCG Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt

  • 3.2. Phương hướng mục tiêu nâng cao NLCT dịch vụ BIIXCG tại BIIBV 61

  • 3.3. Giái pháp chú yen nhằm nâng cao NLCT dịch vụ BIIXCG tại BIIBV 62

  • 3.3.5. Nâng cao hiệu Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt quá các hoạt dộng xúc tiến hỗn hợp 83

KÉT LUẬN

TÀI LIÊU TH AM KHÀO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt
Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm bảo việt
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart