Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á

54.000

Category:

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á

fff

GC «— Ỉ

g

sz r>


TRƯỜNG OẠI HỌC KINH TẼ Qưóc DÃN ………………………SordOgscí? —


ạỊỊjgạwỊỊWạỊỊỊWỊỊỊ^w44ỊôỊri+ụ4ựWị4MịỊỊWỊỊ»+riWAtfB<<w.TMMWMMMMiMi+4»wỉ^Mo^                                      Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh

LÒI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu củaa bản thân tôi. Tất cả các tài liệu tham khào được sử dụng đều có ghi nguồn thông tin và được liệt kê đầy đù trong danh mục tài liệu tham khảo của luận văn. Nhưng trích đoạn tham Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á khảo từ các nguồn khác nhau được trình bày theo hình thức trích dẫn nguyên văn hoặc diền giải trong luận văn đều có kèm theo thông tin nguồn tham khậọ. số liệu thống kê và tự điều tra được xử lý và sử dụng phân tích trong luận vãn theo đúng quy định.

Luận văn này chưa từng dược xuất bản hay nộp cho bất kỳ một hội đồng nào cũng như chưa chuyển cho bắt kỳ bên nào khác có quan tâm đển nội dụng này.

TÁC GIẢ Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á

Nguyễn Thị Thanh

YÊU CẢU CỦA HỘI DÒNG CHẨM LUẬN VĂN THẠC sỉ VÉ

Những diem cần sửa chữa bồ sung trước khi nộp luận văn chính thức cho Viện
đào tạo SĐH


Chú tịch Hội đồng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cam két của Học viên

Gtoĩ’…ẰẾI. .CJMỈĨ.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Son

Học viên


Nguyễn Thị Thanh


1 Nêu học vicn có trách nhiệm chinh sửa theo yêu cẩu của I lội dồng chấm luận văn. Trong tnrờng hợp không chinh sửa sõ không được cóng nhận kết quà bảo vệ

CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á lập – Tự do – Hạnh phúc

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN LUẬN VĂN CAO HỌC

Tên đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hành TMCP Bắc Á

Cao học viên:      Nguyễn Thị Thanh

Chuyên ngành:     Kế hoạch phát triển, K22

Người nhận xét: PGS. TS. Vũ Cương

Sau khi dọc toàn văn luận vãn cùa Cao học viên, tôi xin cỏ một sổ nhận xct như sau:

Sau khi đọc toàn bộ luận văn Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á của CHVNguyễn Thị Thanh, tôi xin có một số nhận xét sau:

  • 1. về tính cấp thiết của đề tài

*

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế vừa mang lại cơ hội vừa tạo ra những thách thức rắt to lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng. Tất cả những cơ hội và thách thức đó đều xoay quanh yếu tố cốt lõi là năng lực cạnh tranh (NLCT) của các doanh nghiệp, bởi lẽ trong Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á cuộc chơi có tính chất toàn cầu, chính NLCT là yếu tố quyết định đến sự tồn vong của doanh nghiệp. Trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, ngay từ đầu thời kỳ mở cửa, lĩnh vực tài chính ngân hàng đà đứng trước sự cạnh tranh quyết liệt không chỉ giữa các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước với các đối thủ nước ngoài, mà ngay cả bản thân giữa các NHTM trong nước với nhau. Mặc dù dã dược chuẩn bị và Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á trên thực tế đã cọ xát với môi trường cạnh tranh mang tính toàn cầu từ khá sớm, nhưng cho đến nay, nhiều NHTM Việt Nam vẫn tỏ ra lúng túng, kém linh hoạt, thua lỗ kéo dài, thậm chí phải đứng trước áp lực bắt buộc phải sáp nhập theo Đồ án tái cấu trúc lĩnh vực ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.

*

Là một NHTM đã bước đầu tạo được niềm tin và uy tín trên thị trường, đồng thời cũng tham Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á gia đầu tư vào nhiều dự án sàn xuất có qui mô lớn và cỏ tiếng vang, nhưng Ngân hàng Bắc Á vẫn bộc lộ nhiều yếu kém như sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng, hệ thống phân phổi còn mỏng, hạ tầng cơ sở chưa hoàn thiện… Chính những hạn che này dang khiến vị thế của Ngần hàng trong khối các NHTM cồ phần trong nước chưa cao. Neu không có những biện pháp khắc phục kịp thời thì Ngân hàng cùng đứng trước nguy cơ mất Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á dần các lợi thế cạnh tranh và khó có thể đạt được tầm nhìn, sứ mệnh đã tuyên bố. Chính vì lẽ dó nên đề tài mà Cao học viên lựa chọn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

  • 2. Những đóng góp chính của luận văn:

– Dồ tài của luận vãn không mang tính chất đột phá, nhưng nó lại cỏ khá nhiều “đất” dể có thể vận dụng tốt lý thuyết về NLCT đề phân tích. Ngoài ra, việc phân tích Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á NLCT cùa một NI ITM cổ phần cụ thể đòi hỏi tác giả phải có nhửng cái nhìn độc lập, cách thu thập số liệu sáng tạo và dặc biệt luôn phải đặt mình trong bối cảnh so sánh với các đối thủ cạnh tranh khác. Do dó, yêu cầu về dữ liệu và phân tích đối với dạng đề tài này không dễ thực hiện. Trong chừng mực nhất định, luận văn đă thể hiện được những co gang cùa tác giả để vượt qua những khó khăn nói Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á trên. Đặc biệt, tác giả đà ý thức rất rõ về sự cần thiết phải so sánh với các NHTM khác theo phương châm “biết mình, biết người” và đă the hiện được nỗ lực này trong luận văn.

  • –  Luận văn có cách đặt vấn dề hợp lý và lựa chọn được một số lý thuyết cơ bản dể giải quyết vấn đề. Người dọc dồng ý với việc phân biệt các cấp độ NLCT cùa luận văn cùng như xác định của tác giả rằng đề Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á tài luận vãn sẽ đi sâu vào đánh giá NLCT ở cấp doanh nghiệp. Việc lựa chọn một số công cụ phân tích như ma trận hình ảnh cạnh tranh hay phân tích SWOT cũng là phù hợp với dề tài này và nếu dược khai thác khéo thì có thê giúp đưa ra nhiều gợi ý hay về giải pháp nâng cao NLCT cho Ngân hàng.

  • –  Luận văn đã sử dụng phương pháp diều tra ý kiến khách hàng, đặc biệt không chỉ khách hàng cùa NIITM Bắc Á mà Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á còn cả khách hàng của các đối thủ cạnh tranh. Đây là lựa chọn sảng tạo và hợp lý, vì chicó nhìn nhận từ khách hàng của tất cà các NHTM thì mới có thề so sánh và định vị đúng vị the cạnh tranh của Ngân hàng đang nghiên cứu.

  • 3. Những hạn chế chính của luận văn:

Bên cạnh những ưu diem dã nêu, luận văn còn bộc lộ một so hạn chế mà người đợc muốn trao doi cùng tác giả như sau:

  • –  về Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á cách tiếp cận của luận văn: Mặc dù có cách dặt vấn đề và dự kiến triền khai nghiên cứu khá mạch lạc và sáng tạo, nhưng cách giải quyết vấn đề của luận văn lại chua đủ độ sâu như mong muốn. Là một đề tài viết về NLCT cùa NIITM, người đọc kỳ vọng kết thúc luận vãn sẽ làm rõ dược một số câu hỏi như: (i) vị thế chung về NLCT của Bắc Á đang như thế nào, ít nhất là trong khối Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á NHTM cổ phần trong nước; (ii) trong đó, đâu là điểm mạnh nhất và yếu nhất xét về NLCT của Ngân hàng này; (iii) tằm nhìn, chiến lược của Bắc Á là gì, và với tầm nhìn, chiến lược đỏ thì Ngân hàng nên tập trung vào đâu đe tạo dựng và nâng cao NLCT của mình. Đáng tiếc, cà 3 câu hỏi này đều chưa được luận văn trình bày rõ ràng. Vì thế, nếu nói rằng luận văn chưa Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á dánh giá được NLCT của NHTM cổ phần Bae Á thì không chính xác, nhưng nếu để giải quyết được thấu đáo mục tiêu nghiên cửu cùa đề tài hay chưa thì có thể khăng định là CHƯA.

  • –  về tổng quan nghicn cứu: Mặc dù trong bài, tác giả sử dụng rất nhiều lý thuyết nen như ma trận hình ành cạnh tranh, SWOT, các cấp độ cạnh tranh… nhưng phần tong quan nghiên cứu thì lại chưa đề cập dến những tác phẩm này. Trái Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á lại, tác già chi viện dẫn có hai công trình là luận án và luận văn. Đây là một điểm rất đáng tiếc, và có vẻ như tác già đang hiểu sai về ý nghĩa cũng như sự cần thiết của tông quan nghiên cửu. Chính vì thê nên tác già dã không đưa ra dược những luận cứ khoa học thuyết phục khi xây dựng khung lý thuyết cho đề tài. Phần này cần đào lên trước Mục tiêu nghiên cửu

  • –  về khung lý thuyết: Nhìn về Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á tổng thể, luận văn dã dề cập đến tất cả các nội dung cằn thiết nhất cùa một khung lý thuyết, nhưng tính chặt chẽ, logic và hữu dụng cùa các nội

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á
Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart