Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động

55.000

Category:

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động

fff

LỜ1 CAM DOAN

l ôi đã đọc vá hiếu vể các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật, lôi cam kèl being danh dự cá nhàn ráng nghiên cửu này do tòi tự thực hiện và khàng vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Ilà nội, ngày tháng nám 2017

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

LÒI CẢM ƠN

Đê hoàn thành luận vãn này, tôi xin chân thành câm ơn các thầy cô giáo Khoa Sau đại học – Trường đại học Kinh tế Quốc Dân. Tôi cũng xin câm on tập thề Ban Lành đạo. cán bộ công nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc dân đà tạo Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động điều kiện giúp đờ tòi tim hiểu, thu thập tài liệu, số liệu báo cáo phục vụ cho nghiên cứu. Đặc biệt tôi xin gũi lời câm ơn chân thành và sâu sắc tới PGS.TS Bùi Đức Tuân đà giúp đờ tôi hoàn thành luận văn này.

Tôi xin chân thành câm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

D ANH MỤC CHỮ MÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG

DANH -MỤC HÌNH

TÓM TÁT LUẶN Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp

quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động VÃN

PHẢN MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN VỀ NÂNG Lực CẠNH TRANH CÙA NGÂN

HÀNG THƯƠNG .MẠI

 • 1.3 Nảng lực Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động cạnh tranh của ngân hàng thương mại 15

 • 1.3.3 …………………………………………………………………………………………

Các tiêu chi đánh giá năng lực cạnh tranh cúa ngàn hàng thương mại

 • 1.3.4 Chuyền đòi mỏ hình hoạt động cùa ngân hàng thương mại vã sự tác động

tới năng lực cạnh tranh

1.3.5. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh cua một Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt

động sổ ngân hàng thương mại và bài học kinh nghiệm rút ra cho Ngân hãng quốc

dân

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG NÂNG Lực CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CÓ PHÀN QUÓC DÂN SAU CHUYỂN ĐOI MÔ

HÌNH HOẠT ĐỌNG

 • 2.1.3 Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động Quá trình chuyền đổi mò hình hoạt động và kết quà kinh doanh chính cúa

Ngân hãng thương mại cố phần quốc dânsau chuyến đồi

 • 2.3. Các nhân tổ ảnh hưòug đến năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phẩn Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân

sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động Quốc dân sau khi thay đổi mô hình

CHƯƠNG 3: GIÃI PHÁP NÂNG CAO NẢNG Lực CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động THI ONG MẠI CỎ PHÀN QUÓC DÂN

SAI KHI CHUYẺN ĐÔI MỎ HÌNH HOẠT ĐỌNG

 • 3.1. Định hướng phát triển và quan diêm nâng cao nâng lực cạnh tranh cùa

NH TMCP Quốc dân đến năm 2020

 • 3.1.2.  Quan điềm nâng cao năng lực cạnh tranh canh cúa ngân hàng TMCP

Quốc dân sau khi chuyển đôi mò hình

 • 3.2. Một số giãi pháp nhảm nâng cao nảng lực cạnh tranh cùa ngân hàng

TMCP Quốc dân sau klìi Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động chuyên đôi mô hình ………………………………………………………………………….…….

 • 3.2.6.  Xây dựng chiến lược Marketing toàn diện và xác định đúng vị tri cúa nó

trong hệ thống chiến lược kinh doanh

 • 3.2.7. Xây dựng chinh Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động sách lài suất hấp dần. kích thích

89

3.3. Kiến nghị

KÉT LUẶN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

<<<123>>>

DANH MỤC CHỮ VIÉT TẮT

Chữ viết tắt

ATM

Nghĩa

Máy rút tiền tự động (Automated teller machine)

KH

Khách hàng

NCB

Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân Việt Luận

■ă—Ã~" ~—ă.,„    —h +„—h    „~A~ hà.„. t„,—.

NH

Ngân hãng

NHNN

NHTMCP

Ngân hàng Nhà nước

Ngân hãng thương mại cố phần

SPDV

Sán phẩm dịch vụ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động
Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quốc dân sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart