Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam

49.000

Category:

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam

fff

TRƯƠNG ĐẠI HỌC KINH TE QUÔC DÂN ——————-tofc-jQoW——-

TRÀN THỊ LAN PHƯƠNG

NÂNG CAO NĂNG LỤC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH THÉP XÂY DựNG VIỆT NAM

CHUYÊN NGÀNH: KINH 1Ẽ PHAI TR1ẼN

LUẬN VĂN THẠC SỸ ___________•______________________________________•__________________

N.aười hướne dẫn khoa học:TS. Bùi Đức Tuân

HÀ NỘI-2013

Ìì

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỨ MÉT TẤT

DANH MỤC BẢNG, BIẺl , so DỒ

TÓM TẤT KÉT QUÀ NGHIÊN cừu

LỜI MỚ ĐÂU

CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN VÈ NÀNG Lực C ẠNH TRANH CÙA NGÀNH.. Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam 7

 • 1.1. (‘ác khái niệm cư bàn vê cạnh tranh và nảng lực cạnh tranh cùa ngành.7

 • 1.1.2 ………………………………………………………………………………………………….Năng ỉ

ực cạnh tranh

1.1.3.1 Nâng Ị ực cạnh tranh san phẩm

7. 1.3.2 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp

cạnh tranh quốc gia

 • 1.2.  Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam (‘ác

yếu lố ành hưừng đền náng lực cạnh tranh cùa ngành

 • 1.2.4.  Chiến lược, cấu trúc cua các doanh nghiệp trong nước và sự cạnh tranh.. 20

 • 1.3. (‘ác tiêu chi đánh giá năng lực Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam cạnh tranh ngành thép xây dựng Việt

Nam

CHƯƠNG 2 THựC TRẠNG VẺ NÀNG Lực CẠNH TRANH CỦA NGÀNH

THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM

 • 2.1. Tông quan về ngành thép xây ( Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của

ngành thép xây dựng việt nam lựng Việt Nam

 • 2.2. Phân tích các yêu tô ãnh hường tữi ngành thép xây dựngViệt Nam …. 34

 • 2.2.4.  Chiền lược, cẩu trúc cùa các doanh nghiệp trong nước và sự cạnh tranh . Luận văn

nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam 47

 • 2.3. Phân tích năng lực cạnh tranh cùa ngành thép xây (lựng Việt Nam … 60

2.5.5. Thị phần xuất khâu

2.3.4. Thị phần nháp khấu

 • 2.4. Đánh giá chung vồ nãng lục cạnh tranh cùa ngành thép xây (lụng Việt

Nam

 • 2.4.1.  Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam Nhùng tồn tại về nâng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng Việt Nam .. 66

 • 2.4.2.  Những nguyền nhân ánh hường tới năng lực cạnh tranh cua ngành thép

xây dụng Việt Nam

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẤI PHÁP NÂNG CAO NĂNG Lực

CẠNH I RANH NGÀNH THÉP XÂY DỤNG CỦA VIỆT NAM

 • 3.1. Một sổ bối cành có ành hưừng tới năng lực cạnh tranh cùa ngành thép xây

(lựng Việt Nam

 • 3.1.1.  Nhừng dự báo về nhu cầu Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam riêu thụ các sán phấrn thép cùa Việt Nam 71

 • 5.1.2.  Nhùng biền động đoi với ngành thép Việt Nam sau khi gia nhập ỈVTO.. 72

 • 3.2.2.1.  Mục riêu rong quát Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây

dựng việt nam

 • 3.3. Nhưng giài pháp nham nâng cao nâng lực cùa ngành thép Việt Nam…. 77

 • 3.3.4.  Giãi pháp gân kềt giữa hệ thong sàn xuất và hệ thong phân phoi thép.. Luận văn

nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam 79

TÀI LIỆU THAM KIIẢO

DANH MỤC CÁC CHỪ VIÉT TẮT

vsc (Vietnam Steel Corporation):

JICA (The Japan International Cooperation Agency):

VSA (Vietnam Steel Association):

UNSD (United Nations, Statistics Division)

SEASI (South East Asian Steel Institute):

IISI (International Iron and Steel Institute):

ASEAN (Association of South East Asian Nations): w IO (World trade organization):

SXCN:

NS1.DBQ:

DNNN:

I-DI (Foreign Direct Investment):

Tông công tv thép Việt Nam Cư quan hựp lác quốc lề Nhật Bân Hiệp hội

thép Việt Nam

Cơ quan thông kê Liên Hiệp Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam Quôc Viện sất thép Đông Nam Á Viện gang thép thê giới Hiệp hội các nước Đông Nam Á rô chức thương mại thê giói San xuất công nghiệp Nâng suàl lao động bình quân Doanh nghiệp nhà nước Vòn đâu tu trực liêp nước ngoài


DANH MỤC BANG

Báng 1: San lượng tiêu thụ. tốc dộ tăng trưởng về tiêu thụ thép xây dựng

Bang 2: San lượng san xuất và tốc dộ tăng trưởng cua thép xây dựng

Bàng 3 Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam : Tiêm nâng quạng sàt các mỏ chinh ờ Viet Nam

Bảng 4: Trữ lượng quặng sẫl lại một sò khu vực Iren thề giới

Báng 5: Cơ cầu lao dộng ngành thép năm 2011

Bảng 6: Một số chi liêu kinh lê kỳ thuật cùa vsc

Bâng 7: (‘ác chi liêu kinh le chú yêu trong giai đoạn 2010 2020

Báng 8: Dự báo nhu cẩu thép cùa Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam

Việt Nam tới 2025………………………………………„……………..’………………………………………………………

Bàng 9: Mục liêu sân lượng ngành ihép giai đoạn 2015 2025

Bang 10: Kết qua kinh doanh năm 2011 cùa một số còng ty thép

Báng 11: Thị phẩn cua các doanh nghiệp thép lớn trong ngành

Bâng 12: rông quan về các cam kcl Irong WTO đôi với sãl thép

Bang 13: Nâng suất lao dộng tinh theo sàn lượng ngành thép cán năm Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam 2011

Bang 14: Năng suất lao dộng tinh theo giá trị sàn xuất công nghiệp năm 2011

Bâng 15: số liệu vốn đầu lư EDI vào ngành thép lính lói het Quý IV nàm 2011

Bâng lố: Lượng và trị giá xuất khấu thép cũa Việt Nam giai doạn năm 2009 – 2012

Bâng 17: Thị phần xuất khâu san phẩm thép xây dựng cũa Việt Nam

Bâng 18: Thị Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam phần nhập khâu sàn

phâm thép xây dựng của Việt Nam

Bâng 19: Mức tiêu thụ thép binh quân dầu người một số nước trên thế giới

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam
Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép xây dựng việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart