Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020

48.000

Category:

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020

fff

LỜI CAM DOAN

Tỏi đà đọc vá hiền về các hành vi vi phạm sự ti ling thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cả nhân rang nghiên cứu này này do lôi lự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày thảng nám 2016

Túc già

Lê Việt Dùng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH PHẪN I: MO’ DẤU    Error! Bookmark

not defined.

MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SÔ LÝ LUẬN VÈ NĂNG Lực CẠNH TRANH CÙA

DỊCH Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020 VỤ BÃO IIIẺM XE cơ GIỚI

1

 • 1.2.1. Khái niệm cạnh tranh. lợi thế cạnh tranh vã năng lực cạnh Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm

bưu điện giai đoạn 2016 2020 tranh

CHƯƠNG 2: I Hực TRẠNG NĂNG Lực CẠNH TRANH DỊCH vụ BÀO IIIẺM XE Cơ GIỚI TẠI TONG Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020 CÒNG TY c o PHẤN BẢO IIIEM BƯU DIỆN…………………………………………………….38

 • 2.3.  Thực trạng Nàng lực cạnh tranh dịch vụ BHXCG cùa Tông công ty

Cổ phần Bão hiểm Bưu diện giai đoạn 2011 – 2015

 • 2.3.1. Vị the và Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới

của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020 thương hiệu của doanh nghiệp

 • 2.3. Các yếu tố ánh hirỏng den năng lực cạnh tranh san phẩm BIIXCG

cùa Pll

 • 2.3.3.  (‘ác yêu lò bên Irong doanh nghiệp Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh

dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020 ………………..„…………………….„…

I

 • 2.4.  Năng lực canh tranh sàn phâm BHXCG cùa p I I thông qua Ma trận

hình anh cạnh tranh

2.4.1 Các tiêu chi dinh lượng:

CHƯƠNG 3: Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020 GIẢI PHẤP NÂNG CAO NãNg Lực CẠNH TRANH SÀN

PIIAM BÁO HIÉM XE Cơ GIỚI CỦA PTI

 • 3.1.  Bịnh hướng và mục tiêu nâng cao nàng lực cạnh tranh cùa bào hỉêm

xe CO’ giới cua PTI

1

 • 3.1.2. Định hướng phát triên kinh doanh cùa Tông công tỵ cố phần Bao hiểm

Bưu điện giai đoạn 2016- 2020

 • 3.1.3. Phương hướng và mục tiêu nâng cao năng lực cạnh Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020 tranh dịch vụ

BIIXCGcúa PTI

 • 3.2. Một sỗ giài pháp nâng cao nâng lực cạnh tranh dịch vụ hào hiểm xe

CO’giói

3.3. Một số kiến Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020 nghị

KÉT 1,1’ẬN

TÀI LIẸU THAM KHAO

PHỊ LỤC

DANH MỤC BÀNG BIẾU, HÌNH

BẢNG

Bàng 1.1. Ma trận hình ảnh cạnh tranh

Bâng 2.1. Kct quà kinh doanh cùa PTI giai đoạn 2011 – 2015

Bàng 2.2. SỔ lượng phương tiện tham gia bão hiếm PTI

Bâng 2.3. Một sô ticu chí chài lượng dịch Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020 vụ cúa các doanh nghiệp

Bâng 2.4. Phi bao hiếm vật chất XCG cũa một số các doanh nghiệp năm 2015

Bâng 2.5. ‘l ình hình hồi thường BHXCG trcn thị trường

Báng 2.6. Số liệu phương tiện giao thòng giai doạn 2011 – 2015

Bâng 2.7. Số liệu doanh thu, bồi thường BHXCG Bão Việt

Báng 2.8. Sỗ liệu doanh thu. bồi Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020 thường BIIXCG Bao Minh…………………………………………………..’.

Bâng 2.9. Số liệu doanh thu, bồi thường BHXCG PVI

Bang 2.10. số liệu doanh thu. bồi thường BIIXCG PJICO

Báng 2.11. Nàng lực đội ngũ điều hành

Bang 2.12. Các chí tiêu tỷ suất thanh toán

Báng 2.13. (’ác chi lieu hệ sô nợ

Bàng 2.14. Các chi tiêu về nợ Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020 vã quỳ dự phông

Báng 2.15. ‘l ông hợp các chi lieu định lượng

Bang 2.16 Bang Tông hợp diêm năng lực cạnh tranh các chi tiêu dinh tinh

Báng 2.17. Ma trận hình ánh cạnh tranh

Bang 3.1 Bang dự báo số liệu phương tiện giai doạn 2016 – 2020

Bâng 3.2. Bàng dự báo doanh thu BHXCG giai đoạn 2016 – 2020

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ

phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020 Báng 3.3 Bang các chi tiêu kinh doanh giai


đoạn 2016 – 2020 ………………………………………………………………………………………..95

Bâng 3.4. Hệ thống mục lieu BHXCG giai đoạn 2016 – 2020 ……………………………..98

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020
Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart