Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec

52.000

Category:

Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec

Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec

fff

Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec

fff

Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec

fff

Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec

fff

Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec

fff

Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec

fff


7A. .  ,»,** .AAr“***.-**_r<).*» fr>**‘S*-Aw***AVA*” v‘**®rs*2****»

TRi;ftNG*«Ai HỌC KINH I ft Q! < !< ÒAN


TRÁN I III THU HUYẺN


NÂNG CAO NĂNG Lực ĐỘI NGŨ CÁN Bộ NGHIỆP VỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec HẠN kiếm tOáN Và TU’ VÁN APEC

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ

E<»WiSmgj


Hà Nội, 2G14

MW

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯỚC DÂN

ĐẠI HỌC KJ.Q.D TT. THÒNG TIN THƯVIỆN

PHÒNG LIẬNÁN-TƯLIỆI

TRẦN THỊ THU HUYÊN

NÂNG CAO NĂNG LỤC ĐỘI NGŨ CÁN Bộ NGHIỆP VỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIEM TOÁN VÀ TƯ Luận văn NÂNG CAO NĂNG LỰC đội ngũ cán bộ NGHIỆP VỤ TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN APEC VẤN APEC

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TẾ

Ngưòi hướng dẫn khoa học: GS.TS. NGÔ THẮNG LỢ1

LÒÌ CAM ĐOAN

l’ôi xin cam đoan: Luận văn này thật sự là công trình nghiên cứu cùa cá nhân tôi dược thực hiện qua quá trìnhlĩọc tập, nghiên cứu, công tác và hướng dẫn khoa học của GS.TS. NGỒ THÁNG LỢI – Đại học Kinh tế Quốc dân, không sao chép của các luận Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec văn, luận án nào khác

Các số liệu, những kết luận nghiên cứu do cá nhân điều tra, phỏng vẩn được trình bày trong luận văn này là trung thực, khách quan, khoa học và chưa từng dược công bố dưới bất cứ hình thức nào

rôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.

Học viên

Trần Thị Thu Huyền

MỤC LỤC

DANH MỤC BÀNG BIỂU VÀ sơ ĐỎ ’

TÓM TẮT LUẬN VĂN

LÒI Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: KHUNG LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ NĂNG Lực ĐỘI NGŨ CÁN Bộ NGHIỆP vự NGÀNH KIẾM TOÁN…………………………………………..

 • 1.1. Năng lực cán bộ nghiệp vụ và các ycu tố cấu thành năng lực cán bộ nghiệp vụ 6

 • 1.2.2. Cán bộ công Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty

tnhh kiểm toán và tư vấn apec ty kiềm toán độc lập

 • 1.3.1. Các tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ nghiệp vụ ngành kiềm

toán

 • 1.4.2. Vai trò Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh

kiểm toán và tư vấn apec cùa khung năng lực

 • 1.4.3. Xây dựng khung năng lực để đánh giá năng lực cán bộ nghiệp vụ công ty

kiềm toán độc lập

CHƯƠNG 2: DÁNH GIÁ NÀNG Lực ĐỘI NGŨ CÁN Bộ NGHIỆP vụ CÔNG TY

TNHH KIÊM TOÁN VÀ TƯ VÂN APEC

 • 2.1. Giới thiệu chung về Công Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec ty TNHH Kiêm toán và Tư vấn APec …. 31

 • 2.1.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm 2010, 2011,

2012…………………………………………………………….7..’

và Tư vấn Apec………………………………………………………………………………………….38

 • 2.3.1. Phân tích thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư van Apec38 CHƯƠNG 3: NHƯNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO NĂNG Lực ĐỘI NGŨ CÁN Bộ NGHIỆP vụ TẠI CÔNG TY TNI II1 KIÊM TOÁN VÀ Tư VẤN

APEC

 • 3.1.2.  Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm

toán và tư vấn apec Định hướng phát triển

 • 3.3.2. Xây dựng quy trình dào tạo và tổ chức thực hiện61 Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec

 • 3.3.4. Quàn lý năng lực của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ thông qua hồ sơ năng lực …65

 • 3.3.5. Hoàn thiện công tác theo dõi đánh giác kết quả thực hiện công việc của nhân

viên

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀILIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC…………………………………………………………………………………. „

1

DANH MỤC BẢNG BIÈU VÀ sơ ĐÒ

I. Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tạ i công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec BẢNG

Bảng 1.1: Nhiệm vụ cùa đội ngũ cán bộ nghiệp vụ công ty kiểm toán độc lập……………….21

Bàng 1.2: Năng lực cần thiết cùa đội ngũ cán bộ nghiệp vụ công ty kiểm toán độc lập 22 Bảng 1.3: Bàng yêu cầu về năng lực kiến thức của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ kiểm toán bao cáo tài chính………………………………………………………………………………………………………………….23

Bảng 1.4: Bảng yêu cầu về năng lực kiến thức cùa đội ngũ cán bộ Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec nghiệp vụ kiểm toán xây dựng cơ bản và thẳm định giá………………………………………………………………………………..23

Bảng 1.5: Bảng yêu cầu về năng lực kỹ năng làm việc của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ 24 Bảng

 • I. 6: Bảng yêu cầu về năng lực đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ nghiệp 24 Bàng 1.7:

Thang điểm đánh giá

Bàng 2.1: Báo cáo kết quà hoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm 2010, 2011, Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec 2012 35 Bàng 2.2: sổ lượng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ Công ty qua 3 năm 2010, 2011,2012

Bàng 2.3: Bảng tồng hợp phiếu điều tra

Bảng 2.4: Ket quả thu nhận đưọc từ đội ngù cán bộ nghiệp vụ kiểm toán báo cáo tài chính 39 Bảng 2.5: Tổng hợp kết quả từ phía Ban giám đốc và trường phòng đánh giá

Bảng 2.6 Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec : Kết quả thu nhận được từ phía khách hàng đánh giá

Bảng 2.7: Kct quà thu nhận được từ đội ngũ cán bộ nghiệp vụ kiềm toán xây dựng cơ bản 42 (Nguồn: Tổng hợp tử các phiếu điều tra)Bàng 2.8: Kết quà thu nhận được từ Ban giám đốc và trưởng phòng

Bảng 2.9: Kết quà thu nhận được từ phía khách hàng đánh giá

Bàng 2.10 Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec : Năng lực bình quân của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ kiêm toán báo cáo tài chính 45 Bảng 2.11: Năng lực bình quân của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ kiềm toán xây dựng cơ bàn . 48

Bàng 2.12: Tổng hợp nguyên nhân điểm yếu của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ

Bàng 3.1: Quy trình đào tạo

Bàng 3.2: Nội dung đào tạo

Bảng 3.3 Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec : Đánh giá tình hình thực hiện công việc của dội ngũ cán bộ

 • II. sơ ĐÒ

Sơ đồ 2.1: Đội ngũ cản bộ trong Công ty

36


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec
Luận văn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn apec
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart