Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội

51.000

Category:

Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội

Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội

fff

Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội

fff

Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội

fff

Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội

fff

Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội

fff

•4>


2448

LV.ThS

ĐHKTQDLỜI CẢM ƠN

Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến các Thầy giáo, các Cô giáo đà truyền đạt cho tôi những kiên thức bô ích và cân thiêt trong suốt chương trình đào tạo Cao học Kinh tế phát triền khoá 13.

Xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo – Tiến sì Phạm Ngọc Linh đà tận tình hướng dẫn và có những ý kiên quý báu Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội giúp tôi hoàn thành luận vãn tốt nghiệp.

Xin cảm ơn tập thề cán bộ, giảng viên khoa Ke hoạch và Phát triển, khoa Sau Đại học – Trường Đại học KTQD, các đồng nghiệp, bạn bè cùng nhừng người thân của tôi đà hết sức tạo điều kiện giúp đờ tôi trong quá trình hoàn thiện luận vãn cùa mình.

Với sự giúp đờ tận tình nói trên, Luận văn của tôi đà đạt được một số kết quả nhất định. Mặc dù vậy Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội , công trình không thể tránh khỏi nhừng thiếu sót và hạn che, rất mong nhận được góp ý chân tình của các Thầy Cô giáo, bạn bè và các dông nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn./.                     :                4

Hà Nội, thảng 10 năm 2007

Võ Thủng Long

MỤC LỪC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẤT

DANH MỤC SO ĐÒ, BẢNG BIẺƯ

TÓM TẤT LUẬN VĂN

PHẢN MỞ DÀƯ

CHƯƠNG ĩ: NĂNG Lực Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội QUẢN LÝ Dự ÁN DÀƯ Tư PHÁT TRIÉN MẠNG VIỀN THÔNG

/.7.7.7. Dự án đầu tư

/.7.7.2. Quản lý dự án

 • 1.1.2.3.   Quán lý chi phí Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát

triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội

ỉ. 1.2.5.   Quán lý nhân lực

1.1.2.6.   Quản lý rủi ro

ỉ. 1.2.7.   Quàn lý thông tin

 • 1.1.4. Các cơ cấu Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng

viễn thông của bưu điện thành phố hà nội tô chức quàn lý dự án:

ỉ. ỉ. 4.1.   Cơ cau tổ chức quàn ỉỷ dự án theo chức   nâng:

ỉ. 1.4.2.   Cơ cẩu tô chức quàn lý theo dự ớn:

ỉ. 1.4.3.   Cơ cấu tổ chức quàn lý theo ma trận:

 • 1.2.  Đặc diêm công tác quàn lý dự án đau tir phát triểnmạng viền thông Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành

phố hà nội

 • 1.2.3. Hình thức quàn lý dự án đầu tư phát triền mạng viền thông tại VNPT: 18

 • 1.3.3. Giai đoạn kết thúc đẩu tư Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội 24

 • 1.4. Các tiêu chí đánh giá năng lực quàn lý dự án dầu tư phát triển mạng viễn

thông

1.4.2…………………………………………………………………………………………….

Năng lực tồ chức, điều hành

CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ NĂNG Lực QUẢN LÝ DỤ ÁN ĐẦU TU PH/XT TR1ẼN MẠNG VIÊN THÔNG TẠI BƯU ĐIỆN THÀNH PHÓ HÀ NỘI

 • 2.1.  Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực quàn lý Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội các dự án dầu tư phát triển

/ mạng viễn thông ở Hà Nội

 • 2.2.  Đánh giá năng lực quản lý các dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông…43

 • 2.3.  Một so Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn

thông của bưu điện thành phố hà nội nhận định lừ đánh giá

CHƯƠNG III: MỘT SÓ GIẢI PHÁP NHÀM NANG CAO NĂNG LỤC QUẢN LÝ DỤ ẤN ĐÀU TƯ PHẤT TRIẼN MẠNG VIÊN THÔNG TẠI BƯU DIỆN THÀNH PHÓ HÀ NỘI

 • 3.2.  Mục tiêu và định Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội hướng phát triển mạng viền thông của Bưu diện thành

phố Hà nội

 • 3.3.  Mục tiêu và định hướng nâng cao năng lực quàn lý dự án dầu tư phát triển

mạng viễn thông của Bưu diện thành phố Hà nội

 • 3.4.  Các giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn

thông

 • 3.4.3. Tăng cường sự phoi hợp giữa các bộ phận, công đoạnthực hiện dự án

86 Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội

KÉT LUẢN

TÀI LIẸU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội
Luận văn nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông của bưu điện thành phố hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart