Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống

51.000

Category:

Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống

Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống

fff

Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống

fff

Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống

fff

Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống

fff

Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống

fff

i

5′ *


I /

[eBS®A’>s= BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜKG ĐẠI HỌC KINH Tổ QUOC DÂN

<Oc

TRẰN QUANG TIẾN

NẲNG CAO NẲNG Lực THỰC HIỆN Dự ÁN I kCBtH-vẩmƯố^ếC^CÀN’

a ? I

V Cm»

2

LUẬN ÁN ĨHẬC Ss BC1KH TÉ

I

HÀNỘI-2000

v.-.-Ãíx. ‘

CÀC TỪ VIẾT TĂT

<<<123>>>

BĐH DA

Ban điéu hành dư án

CEDAW

CRC

Cổng ước Chống mọi hình Ihưc phân biệt đói xử với phu Luận văn

…    .                      —I- -1— -A _„.ề„

Công ước quỏc tè ve Quyên trẻ em

CSBVTE

Chăm sóc bảo vẽ trẻ em

FAO

Tổ chức lương thực thè giới

HLHPNVN

Hội Liên hièp Phu nừ Việt Nam

KHHGĐ

Kế hoạch hoá gia đình

KHKT

MRDP

Khoa học kỹ thuãt

Chương trình phát triển nóng thôn miên núi Việt Nam – Thuỵ điển

NĐCCSS

Nhừng đieu cân chơ sư song

NN&PTNT

PRA

Nóng Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và

V –       ị . . t~     |L A     A .         A——.

Đánh giá nhanh có sự tham gia

S1DA

SCF/UK

TYM

Tổ chức Phát trien quòc te của Thuy đien

Quỷ cưu trợ nhi dõng Anh

Quỷ Tinh thương

TW

Trung ương

TD&TK

UNICEF

Tín dung – Tiêt kiêm

Quỹ Nhi đổng Liên hicp quóc

XMC

Xơá mu chừ

XĐGN

Xoá đoi giám ngheo

tLuậồnvăhônậnguốaosáăhgnhựngtHiỊềuhiền (thiến ềhngsúhiaốnlgập và

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẨU

( HƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐẺ LY LUẬN VÀ THỰC TIẺN VỂ Dự AN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 • 1.1. Khai niệm, dạc dieni và phan loai dư án phát triển Luận văn nâng cao

năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống nong thon

 • 1.2. Vai trò cưa dư án phát triển nong thôn trong su nghiệp

xoa đói giam ngheo ở nước ta

 • 1.3. Nhùng noi dưng chu yếu cưa xay dung, thưc hien dư an

phát trien nong thòn

1.3.2……………………………………………………………………………………………

Quân lý, giám sát Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống và đanh giá dư án phát triển nông thôn

 • 1.3.3. Quan điểm về sư ben vững trong các dư án phát triển nông thon ..28

 • 1.4.1. Dự án Tín dung – Tiẽt kiệm cộng dõng cua lổ chức Quỹ cứu trợ

nhi đổng Anh (SCF/UK)

ỉ .4.3. Những kết luận rút ra từ nghiên Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống cứu các dự án………………………………………………………………………………………………38

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỤNG VA TO CHÚC THỤC HIÊN Dự AN ’«TANG THU NHẬP VÀ TRUYỂN THONG CUỐN SÁCH NHŨNG ĐIỂU CẨN CHO sụ SÓNG”

 • 2.1. Cơ sở hình thành dư án

  41


 • 2.2.2.  Các bước triến khai dự án tại cơ sơ

 • 2.2.3. Đánh giá thực trạng xây dựng và Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống thực hiên dư án nhừng năm qua 56

 • 2.3. Những vãn đe đat ra trong xay dung và tổ chức thưc hien du an…85

 • 2.3.5. Còn nhiều tồn tai trong Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống quá trinh thực

hiên cơ chê tín dung

 • 2.3.7. Những vàn de có liên quan đen cán bõ dư án và còng tác dào lao. 91

CHƯƠNG 3: CÁC GIAI PHÁP CHÚ YẾU NHAM NÀNG CAO NÂNG Lực THỰC HIỆN Dự Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống ÁN “TĂNG THU NHẬP VÀ TRL YEN THÔNG

CUÕN SÁCH NHỮNG ĐIÊU CẤN CHO sự SONG"

cao nang lực quan lý ……………………………………………………………………………111

 • 2.3.   Đổi mời nôi dung hoạt dõng cùa dư án cho phù hợp với tình hình .114

 • 2.4. Tiếp lục cung cố bộ máy quàn lý, làng cường sư lóng ghép dư án. 115

 • 3.3. Khuyên nghi đe thưc hien cac giãi phap nang cao nang lưc…Error! Bookmark not defined.

  • 3.3.1. Đỏi với Chính phu…………………………………………………………………116

  • 3.3.2. Đói với cơ quan tài trợ dự án (UNICEF)……………………………………1197

LÒI MỎ DẦU

Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống 1. TÍNH CẤP THIẾT CÙA LUẬN ÁN •

Ngày nay, xoá đói giam nghèo đã trở thành vãn đẽ có tính toàn cáu, được mọi quóc gia quan tâm, nhát la những nước đang phát Iricn. Với mục tiêu phát triẽn nền kinh te ổn định, giam bớt sự phan hoá giữa các làng lớp dãn cư, giữa nông thôn và thành thị, các quốc gia dang cố găng dành nhừng khoan ngan sách đáng kc đe đau tư cho phát triến nông nghiẽp, nông Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống thôn.

Đôi với nước ta, xoá đói giam nghèo đã trờ thanh nhiệm vụ có ý nghĩa kinh tẽ, chính tri, xã hội to lim, được the hiẹn rò trong các Nghị quyết cua Đang, Chính phu và trở thành cuộc vận động lớn, thu hút nhiéu ngành, nhiêu tô chức đoàn the và ló chức quốc lc tham gia.

Dư án ‘Tàng ĩ hu nhập và truyền thong cuốn sách Những điều cân cho sự sòng’ là một trong nhừng dư án Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống lởn do Hội Liên Hiẽp Phu Nữ (HLHPN) Việt Nam đieu hãnh dưới sư tài trợ cua Quỳ nhi dõng Liên hiẽp quốc (UNICEF). Đây là dư án long ghép các mục tiéu: lãng thu nhạp gia đinh, cai thiện tinh trang dinh dưỡng, sức khoe, trình độ học vãn cua nhửng phu nữ nghco và trè cm nong thon. Với những hình thức và nôi dung hoạt đóng cu the, dư án đà đáp ứng được nhu câu bức xúc cua cơ sở. Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống Do vặy, chí trong mọt thời gian ngăn, dự án đà đuợc mở rộng trẽn phạm vi gán 200 xà thuộc 28 tinh, thành phó, được người dán nhiẽt tình đón nhàn. Những đóng góp cua dư án đà góp phán vào sư phát triển toàn diên kinh tế xà hội nông thôn, đặc biẹt ơ những vung sãu, vùng xa, vùng dãn tộc thiếu sở; dã góp phan làm thay đổi dịa vị người phụ nừ nghẽo trong gia đình cùng như ngoài xà hội Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống . Bẽn cạnh đó, dư án củng còn gạp những khó khàn, lòn lại trong quá trình triển khai. Những tác dõng khách quan từ nên kinh lê Viẽt Nam và từ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống
Luận văn nâng cao năng lực thực hiện dự án tăng thu nhập và truyền thông cuốn sách những điều cần thiết cho sự sống
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart