Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá

48.000

Category:

Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá

Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá

fff

Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá

fff

Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá

fff

Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá

fff

Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá

fff

Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá

fff

{»>


•n

i1 •*<

»

fl


Ị”

I-

LV-TĨÌS

DHKTQD


Bộ CỈẨO Dực VÃ £Ỳ,.O TẠO TSƯỜÍỈG ĐẠĨ ỉiỌC m TÊ* Quếc DÌK
*GCTĩỂk £3ị THŨY


Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá ĐÊ* TÃI;                  …

SÂNG CAO NÃNG ực :ẤỈỈCCL cúc ĐỘNG QUẮN

LÝ ỏ CÔNỌ TY Bừu CHÉ-Ĩ LIES TIKH QUỐC

TE, TRONG QÚAHỈNĨĨ CÔNG NG J. Ị.p HÓA

RIỆN ĐẠĨIỈÓA

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẬO TẠO TRUỒNG ĐẠI HỌC KINH TỂ QUỐC DÂN

* *

………………. .. …..

“NGUYÊN THỊ THUỲ

NÀNG CAO NĂNG Lực VÀ HIỆU QUÁ LAO ĐÒNG QUẢN LỶ Ở CÒNG TY Bưu CHÍNH LIẺN TÍNH VÀ QUỔC Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá TẾ, TRONG QUÁ

TRÌNH CÒNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ.

LUẬN ÁN THẠC SỶQUÃN TRÍ KINH DOANH

Chuyên ngành : Quân trị nhãn lưc Mủ.số         :

Người hướng dản :

 • 1. Phó tiến sỹ Nguyẻn Ngọc Quàn

 • 2. Thac sỹ Nguyễn Vàn Điém

THỈ OS

Hà nôi tháng 3, nảm 1999

TPUMG Tu TT 7HƯViFN»

MỤC LỤC


Trang

p HẦN MỞ ĐẦU                                                 1

Chương 1: Vị trí ,vai trò Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá của Lao động quản lý đối với các Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện CNH,HĐH đất nước .

 • 1.1 khái niộm chung về LĐQL và vị trí vai trò cùa LDQL đối với hoạt          4

đông cùa Doanh nghiệp

 • 1.2 Năng lực, hiệu quả LĐQL và các yêu tố tác động đến nàng lực, hiệu quà 10 LDQL

1.3

Đảc điểm quá trình CNH,HĐH đất nước và yêu cáu nâng cao năng lực        22

và hiệu quả LĐQL Doanh nghiêp bưu chính

Chương Luân văn nâng cao năng lực và hiêu quả lao đông quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiêp hoá,hiên đai hoá 2 : Thực trạng nâng lực , hiệu quả LĐQL cua Còng ty bưu chính lién tỉnh và quốc tế

 • 2.1. Sự hình thành và phát triển cùa Công ty bưu chính liên tinh và Quốc tê 30

 • 2.2. Thực trạng năng lực , hiệu quà LĐQL công ty VPS                       39

Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực z và hiệu quả LĐQL

3.1. Phương hướng , nhiêm vụ chiến lược thực hiên nâng cao năng lực, 63 hiệu quà LĐQL của Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá Công ty đến năm 2010

3*2. Các gíài pháp nâng cao năng lực và hiệu quà LĐQL Công ty

69


89


Kết luân

Danh mục tài liêu tham khảo

Phụ lục

PHẦN MỞ ĐẦU

1/ sự CẨN THIẾT NGHIÊN cứu CỦA LUẬN ÁN :

Thực tế trong những năm cuối thế kỷ 20, xu hướng toàn cầu hoá kinh tế ngày càng mạnh mẻ. Các nước trên thế giới liên kết, liên doanh khai thác thế mạnh cùa từng Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá nước để cùng phát triển. Để hoà nhàp cùng xu thẻ’ chung cùa thế giới, ở Việt Nam ta, sau đai hội lần thứ VI và nhất là sau đại hội lần thứ VII cùa Đảng, còng cuộc đổi mới được triển khai manh mẽ trẻn khắp đất nước, với mô hình nền kinh tế hàng hoá nhiếu thành phán, vận đổng theo cơ chè’ thị trường, có sư quản lý của nhà nước theo định hướng xà hội chù nghĩa.

Từ nỏn kinh tẻ’ tâp Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá trung quan liẻu bao cấp chuyển sang nển kinh tế vận hành theo cơ chồ’ thị trường có định hướng cúa Nhà nước, các doanh nghiệp Vièt Nam dang dứng trước những cơ hôi phát triển và những thách thức nghiệt ngả của canh tranh trôn thi trường khu vực và thỏ’ giới. Mười nãm dổi mới, các doanh nghiệp Việt nam phấn dấu đat dược những thành tựu khong nhỏ. nhưng những thiếu sót về quân lý kinh tồ’ cũng nhiéu và chú yếu do nguyồn nhân yếu kém cua Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá lưc lượng lao động quân lý trong các doanh nghiệp : Yỏ’u kém về kỷ thuật, yếu kém về luât pháp và không có kinh nghiệm tổ chức quan lý doanh nghiệp trong diều kiồn mới – Canh tranh trên thị trường mờ. Lúc này viồc quyết đinh thành bai phu thuộc vào yếu tổ’ con người.

Công cuộc dổi mới do Đáng khời xướng và lãnh đao đâ tao ra những thời cơ thuận lợi cho ngành bưu diỏn đòi mới và phát triển. Ngành bưu điện đã tâp Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá trung thực’ hiện chiến lược di thảng vào công nghê hiện đại, đê ra hàng loạt biện pháp nghiên cứu tìm tòi con đường tao vốn, thưc hiồn phương thức đầu tư có trong diồm, từng bước thưc hiện chuyển dịch cơ cấu và đói mới cơ chế quàn lý kinh doanh, phát huy quyền chú đỏng, khai thác tiềm nửng sáng tạo cúa cơ sờ, từng bước tao thỏ’ và lưc cho ngành phát triển. Đi đổi với sư đỏi mới cỏng nghồ một tất vỳê’u phải Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá đổi mới tô chức sx kinh doanh và đòi hỏi phái có dội ngũ lao động mới, nhất là đội ngũ lao dộng quản lý (LĐQL).

Công ty bưu chính liên tình và quốc tẻ’ là Công ty chuyên ngành bưu chính, quàn lý toàn bộ mạng cấp I ( liên tỉnh và quốc tế). Sư điêu hành cùa Còng ty chi phối chất lượng và hiệu quả chung của kinh doanh dịch vu Bưu chính. Yếu tố hoà mạng khu vực quốc tế và nâng cao chất Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá lượng, hiệu quả trong nước đòi hòi sư đồng bộ về con người mà trước hết là đội ngũ LĐQL Công ty. Do đó vấn đề nâng cao năng lưc và hiệu quà hoạt động cùa LĐQL là vấn đé cấp thiết.

21 MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHlA NGHIÊN CÚU CỦA LUẬN ÁN :

Trong nhiều nám qua, vấn đẽ năng lực, hiệu quả LĐQL được nhiều nhà nghiẻn cứu và các nhà tổ chức hoat đòng thưc tiễn quan tâm nghiên cứu. Tác già chọn đề Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá tài “ Náng cao nàng lực và hiệu quà LĐQL ở Cõng ty bưu chính liên • tỉnh và quóc tẽ’ ưong quá trình còng nghiệp hoá, hiện đai hoá ” nhằm:

 • • về lý luận làm rỏ nội dung, yêu cầu nâng cao núng lưc và hiệu quà LĐQL của các Doanh nghiệp.

 • • về thưc tiễn: Phân tích, đánh giá thưc trang đội ngù LĐQL ờ Cõng ty bưu chính liẻn tỉnh và quốc tế, đề xuất giãi pháp nâng cao náng lưc, hiệu quá Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá LĐQL thích ứng với giai đoan mới.

3/ ĐỐI TUƠNG, PHẠM VI NGHIÊN CÚƯ CỦA LUẬN ÁN

 • • LĐQL từ Công ty đến các Trung tâm trưc thuộc: Các chức danh LĐQL bao gổm: Viồn chức lãnh dao; Viẻn chức chuyên mởn kỹ thuât; Viên chức thừa hành, phục vu. Trong đó trọng tủm là Viên chức lành dao: Viên chức chuyẻn mổn kỹ thuât. kinh tế.

 • • Pham vi nghiên cứu của luân án là hoat đông của LĐQL của Công Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá ty Bưu chính liồn tinh và quốc tế tai khối vin phòng cỏng ty và các Trung tàm trưc thuộc.

4/CÁC PIỈUONG PHÁP NGHIÊN cúu CỦA LUẬN ÁN

Luân án dược thưc hiên dựa trên cơ sờ phương pháp luận của chù nghĩa duy vạcbiỏn chứng, sử dụng các phương pháp dư báo, nghiên cứu so sánh, phàn tích thống kồ tổng hợp, khảo sát thưc tế.

Só liệu sử dụng cho luân án gổm: Sò’ liệu báo cáo chính thức cùa doanh Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá nghiêp và sỏ’ liệu khảo sát thực tiẻn.

v5/ NHÙNG ĐÓNG GÓP KHOA HỌC CÙA LUẬN ĂN :

 • • Hệ thống hoá về mât lý luân vấn đé náng lưc, hiệu quà LĐQL.

 • • Nhân xét đánh giá có căn cứ khoa học vổ thưc trang nâng lưc hiệu quả LĐQL Công ty bưu chính liồn tỉnh và quốc Từ.

 • • Đưa ra một số giải pháp cơ bân nhằm nâng cao nang lực và hiệu quà LĐQL

6/ KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN :

Tôn Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá luận án: “ Nang cao nâng lực và hiệu quả LĐQL ở Công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tè, ưong qua trình công nghiép hoá, hiên dai hoá ’*■

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá
Luận văn nâng cao năng lực và hiệu quả lao động quản lý ở công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart