Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình

51.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình

Add your review

Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình

Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình

fff

Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình

fff

Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình

fff

Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình

fff

Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình

fff

Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình

fff

LỜI CAM ĐOAN

l ôi xin cam đoan, Luận văn "Nâng cao nhận thức cùa người (lân và doanh nghiệp về BHXH: nghiên cứu điền hình huyện Hoa Lư, tinh Ninh Hình" là công trình nghiên cửu thực sự của cá nhân tôi. được thực hiện trên cư sơ nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình tại cơ quan Báo hiếm xà hội huyện Ilơa Lư. linh Ninh Binh.

Các sô lieu phàn lích và kêt quả nghiên cứu trong luận vãn là trung thực vã chưa dược ai công bố trong bầt kỷ công trình khoa học nào.

Một lằn nừa. tôi xin khắng định về sự tiling thực cua luận vãn và tôi xin hoàn loàn chịu trách nhiệm vin lời cam đoan trên./.

l ác giả luận vãn

Phạm Thị nồng Nhung

LÒI C AM ƠN

Trong Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình quá trình thục hiện luận vãn. tôi luôn nhận dược sự quan tâm. giúp dờ cua các thầy, cô giáo, gia dinh, bạn bè và tập thê ban lành đạo, cán bộ tại Báo hièm xà hội huyện Hoa I.ư. linh Ninh Binh.

TÔI xin ưân trọng cam ơn TS Nguyền Tin Hoa người hướng dần khoa học của luận văn dà hướng dần lận lình cho tôi Irong suối quá Irình nghiên cứu khoa học.

ròi xin Iràn trọng cảm on Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình Quý thây cô khoa Kê hoach và phát Irièn. Viện dào tạo sau dại học dã giúp dờ tòi trong quá trinh học tập và nghiên cứu luận vãn.

Cuối cũng, tòi xin dược trân trọng gưi lời câm ơn sâu sẳc dến Quý thầy cô là giăng vicn Irưòng Dại học kinh lề quôc dân Irong thin gian qua đà Iruyên dạt cho tôi nhùng kiến thức vò cùng quý bãu giúp tôi cô dược nlnrng kiến thức mói nhâm hoàn thiện bân ihân. rồi xin hứa sè cô Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình gàng vận dụng nhừng kiến thức dó vào thực tiền còng tác dang dam nhiệm cùng như trong cuốc sống nhẩm dem lại lợi ích cho xà hội và cho bán thân.

ròi xin Iran Irọng câm on./.

l ác giả luận vãn

Phạm Thị nồng Nhung

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LÒI CẤM ON

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁT

DANH MỤC, BÀNG, BIÉU ĐÕ VÀ HÌNH

TÓM TÁT LUẬN VÀN

LỜI MỞ ĐAU Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiếm xã hội nghiên cứu điên hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình 1

CHƯƠNG 1 Cơ SỜ LÝ THUYÉT NHẶN I HƯC (‘ÔNG (’HÚNG VÈ

BẤO IIIEMXÃIIỌI

1.1.1 . rông quan về bào hiêm xà hội

  • 1.3. Các nhân tổ ânh hirùng đến nhận thức công chúng về bàu Luận văn nâng cao nhận

thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình hiểm xà hội

  • 1.3.1.  Nhỏm nhân tố ùr cơ quan tố chức thực hiện chinh sách bao hiềm xã hội… 19

CHƯƠNG 2 Tllực TRẠNG NHẠN TIIƯC CÔNG CHÚNG VẺ BÁO

HIỀM XÀ HỘI TẠI HUYỆN HOA LƯ,TÌNH NINH BÌNH

  • 2.1.1.  Tô chức bộ máy Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp

về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình cua bàơ hiểm xà hội huyện Hoa Lư

  • 2.1.5.   Sự phôi hợp giừa các cơ quan chức nâng trong thực hiện chinh sách

bão hiếm xà hội

  • 2.2.  Ket qua hoạt dộng cua bao hiếm xã hội Huyện Hoa Lu giai doạn 2010-2014..32

  • 2.2.1.  Tình hĩnh tham gia bão hiềm xã hội Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình

32

  • 2.2.3.  Kết luận về kết quá hoạt động cùa bao hiếm xà hội huyện Hoa Lư trong giai đoạn

2010- 2014

  • 2.4.  Phân tích các nhân tố ành hiróng đến Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình nhận thức công chúng vể bào hiêm xà

hội

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình NHẶN THƯCCÔNGCHÚNG VÈ

BAO IDEM XÃ IIỌI TẠI IIUYẸN IIOA LƯ, TÍNH NINH BÌNH

  • 3.2.  Giái pháp nâng cao nhận thúc cùa người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã

hội

3 Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình .2.1 l ãng cường châl lượng hoại động truyền thông

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆUTHAM KHẢO

PHỤ LỤC81 Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình

PHIÉU ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VẺ BHXH

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẤT

BHXH

BIIYT


: Báo hiêm xã hội

: Bào hiểm y tế

BHTN          : Báo hiềm that nghiệp

NLĐ     : Người lao dộng


NSĐI.D : Người sử dụng lao động

DNNQD : Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

DANH MỤC, BẢNG, BIẺƯ DÒ VÀ IIỈNII

Bâng 2.1: số Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình lượng cán bộ, viên chức tại BHXH huyện

Hoa Lư năm 2014

Bàng 2.2: Tinh hĩnh tham gia BIIXII tại huyện Iloa Lư năm 2014

Băng 2.3: số lượng ĐNNQD tham gia BHXH tại Huyện Hoa I ,ư giai đoạn 2010 – 2014…. 33

Bâng 2.4: số lượng don vị đà tham gia BIIXII tại Huyện Hoa Lư giai đoạn 2010-2014

Bâng 2.5: số lượng NLD tham gia Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình BHXH tại Huyện Hoa I.ưgiai đoạn 2010-201435 Bàng 2.6: Số NLĐ khối DNNQD tliam gia BI IXII tại Iluyện I loa Lư giai doạn 2010-2014 36 Báng 2.7: rinh hình nợ đọng BHXH thuộc khối DNNQD lại Huyện Hoa Lư giai đoạn 2010-2014………………………………………………………………………………..37

Báng 2.8: cấu nợ đọng BHXH cúa DNNQI) tại Huyện Hoa Lư giai đoạn 2010-2014..38 Bang 2.9: Cơ cấu nợ dọng BIIXII cùa Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình DNNQD tại

Huyện Hoa Lư giai doạn 2010 – 2014 linh theo thời gian

Bang 2.10: Quỳ tiền lương làm căn cứ dỏng BIIXII cùa DNNQD tại Huyện Hoa Lư giai đoạn

2010 – 2014

Bang 2.12: Nhận thức về hành vi vi phạm pháp luật về BIIXII

Báng 2.13: Diem trung bình nhận thúc công chúng về chính sách BHXH

Bang 2.14. Tỳ lệ công chúng có hiếu Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình biết về BIIXII

Bâng 2.15: Mức độ hài lòng cùa công chúng đói với dịch vụ BHXH

Hình 2.1: Tổ chức bộ máy BHXH Huyện Hoa Lư

Hình 2.2: Sơ dồ quy trinh khảo sát

Hình 2.3:  Nhận thức về bán chất BHXH

Hình 2.4:   Nhận biết cua NLĐ về các quyển lợi khi tham gia BIIXII

Hình Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình 2.5:Nhận               thức

lồ chức bão vệ quyền lọi BHXH

Hình 2.6:  Nhận thức về nghĩa vụ dóng BHXII

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình
Luận văn nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội nghiên cứu điển hình huyện hoa lư, tỉnh ninh bình
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart