Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân

Add your review

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân

fff

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân

fff

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân

fff

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân

fff

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân

fff

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân

fff

TRỊêNG §XI HàC KINH TÒ QUèC DỘN

§JENG SAO MAI

NGHI£N C0U SINH H i éNG CfíA VèN X- Hél §ÕN VIỐC LụM CfíA SINH VI£N TèT NGHIỐP

TRịêNG ỂPI HãC KINH Tồ Qưèc D£N

LUẬN VAN THẠC sĩ KINH TẾ

Hp Néi – 2018

TRiêNG §LI HăC KINH Tồ QUèC DÍN

§i£NG SAO MAI

NGHI£N C0U SINH H i ếNG CfíA VèN Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân X- Hél §ÕN VIỐC LụM CfíA SINH VI£N TèT

NGHIỐP

TRịêNG g1! HăC KINH Tồ Qưèc D£N

chuyàn ngpnh: KINH TO PH.T TRIÓN

Mã ngành: 60310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TẾ

Ng-êi h-ing dÉn khoa hảc:

PGS.TS. NGUYÔN NGảC S¥N

Hp Néi – 2018

íí

LÒI CAM ĐOAN

Tôi đà dọc và hiếu về các hành vi vi Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân phạm sự trung thực trong học thuật. Tòi cam kct bang danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội. ngây 26 thảng 07 nãm 2018

l ác già luận văn

Đặng Sao Mai

LỜI C ÃM ƠN

Trong quá trinh thực hiện Đề tài này. tòi đà nhận được sự quan tâm giúp đờ ràt lớn của nhiêu cá nhân và lập thê.

Tôi Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân xin bày tó lòng biết ơn sâu sẩc đến PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sơn – người đà tận lình chi bão. giúp đờ tôi thực hiện vả hoàn thành đê lài này.

Tôi xin chân thành cam ơn các thầy cô giáo trong khoa Kế hoạch vã Phát Iriên: các cán bộ Viện Dào lạo Sau đại học Trường Dại học Kinh tê Quôc dân đà tạo mọi diều kiện thuận lợi giúp dờ tòi trong suốt quá trinh học tập và nghiên cữu.

Xin chân thành Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân câm <m các cựu sinh viên lôl nghiệp trường Dại học Kinh lê Quốc dàn dà tạo diều kiện giúp dờ tôi trong quá trinh diều tra. phong vấn. thu thập sô liệu đê hoàn thành đe lài nghiên cứu.

Xin cám ơn gia dinh, bạn bẽ vã dồng nghiệp dà giúp dờ. dộng viên tòi trong suôi quá trình học lập và thực hiện luận vãn lỏl nghiệp.

Hù Nội, ngày 26 iháng 07 năm 20Ỉ8

l ác già luận vàn

Đặng Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân Sao Mai

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN LÒI CẤM ON DANH MỤC BANG BIEV, HÌNH VẼ TÓM TẮT LUẬN VÁN

MỞ ĐAU

  • 7. Kết cấu cùa luận van13 Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân

CHƯƠNG I: KHUNG LÝ TIIUYÉT NGHIÊN CƯU VẺ ẤNII HƯỞNG C ỦA V ÓN XÀ HỘI DÉN VIỆC LÀM CÙA SINH V IÊN

  • 1.3.1. Ảnh hưởng cùa vốn xà hội đến kênh tim kiểm việc làm của sinh viên tốt nghiệp

43

  • 1.3.2. Ảnh hưởng của vốn xà hội đến khả năng tìm kiếm việc làm của smh viên tốt

nghiệp

1.3.3………………………………………………………………………………………………

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân Anh hướng của vòn xà hội đen múc độ ôn định cúa công việc

CHƯƠNG II: THựC TRẠNG ÀNH HƯỜNG CỦA MẠNG LƯỚI XÃ HỘI

ĐÉNVIẸCLÀM

  • 2.1.  Thực trạng việc làm cùa sinh viên tốt nghiệp Dại học Kinh tể Quốc dân51

  • 2.1.2.  Sô lượng và việc làm sinh vicn tốt nghiệp l)H Kinh tè Quốc Luận văn nghiên

cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân dân

  • 2.2.   Thực trạng mạng hrới xã hội của sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Kinh

tế Quốc dân

  • 2.2.3.  Đánh giá niềm tin cua sinh viên dối với chương trinh dào tạo cùa trường Đại

học Kinh le Quốc dân

2.3. Dánh giá ành hường cùa mạng lưới xà hội đến việc lãm Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân cùa sinh viên l)H Kinh tê Quốc dân

  • 2.3.2.  Tham gia các hoạt dộng cô tác dộng dến việc Làm cua sinh viên ĐII Kinh tế

Quốc dân

  • 2.4. Đánh giá chung về anh hướng Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã

hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân cua vốn xã hội den việc làm cùa sinh viên Dại hục Kinh tế Quốc dân

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân
Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart