Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an

55.000

Category:

Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an

Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an

fff

Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an

fff

Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an

fff

Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an

fff

Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an

fff

Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an

fff

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trinh học tập. nghiên cứu và thực hiện Luận văn tốt nghiệp tại trường Đại học Kinh te Quốc dàn. lôi đà nhận được sự giúp đờ nhiệt tinh của các Thầy Cô giáo khoa MÔI trường và Đô thị. Đặc biệt, tôi xin bày to lòng biết ơn sâu sắc tin PGS. I S Nguyen The chinh, người đà hưởng dan lôi hoàn thành Luận văn tốt nghiệp.

l ôi cùng xin cám on Quy Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an Bào vệ môi trường Nghệ An và gia đình, bạn bẽ đà giúp dờ. tạo diều kiện cho tòi hoãn thành sán phàm nãy.

Tuy dà cố gắng nhưng ban Luận vãn không thê tránh klioi nhùng thiếu sót. rât mong nhận được sự góp ý cùa các I hây cô giáo và các bạn đê bán Luận vãn được hoàn thiện him.

Hà Nội. ihảỉiỊỊ 01 năm 2012

IIọc viên

Thái I hi Quỳnh Trang

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an luận văn này là công trình nghiên cứu của tôi. lất cá nội dung tham khao đều dược trích dần dầy du từ các nguồn tài liệu cụ thế. Các kết qua trinh bày trong luận văn là trung thực và chưa được công bô trong bầl kỳ công trinh não khác.

Hả Nội. ihânỊỊ ()ỉ năm 20 Ị 2

Người cam đoan

Thái Thị Quỳnh Trang

DANH MỤC CÁC TỪ VIẺT TẤT

Từ dầy dií

Từ viết tắt

<<<123>>>

Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và

BVMT

Cai lạo phục hồi môi trường

CTPHNIT

Doanh nghiệp

DN

Dánh giá tác động mỏi trường

DIM

Khai thác khoáng sán

KIKS

Ngân hàng thương mại

NHTM

Ngân sách nhà nước

NSNN

o nhicm mòi trường

ÕNMT

Uv ban nhân dân

ƯBND

l ài nguyên môi trường

ỈNMI

DANH MỤC BẢNG BIẺU

Băng 1.1. Các Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an nhóm ký quỹ chủ đạo tại Quỹ BVMT Việt Nam

Bâng 1.2. Mức ký quỹ cùa các dự án tại Quỹ BVMT Việt Nam

Bang 1.3. Thời gian ký quỳ tại Quỳ BVMT Việt Nam

Bâng 1.4. Các dự án tham gia ký quỷ cãi tạo. phục hồi mòi tnrờng đoi với hoạt dộng khai thác khoáng sâu

Bang 1.5. Tilth hình thực hiện BVMT tiong khai thác khoáng Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an san ờ địa phương (tỹ lệ %)

Băng 1.6. Tình hình ký quỹ trên địa bàn tinh ĩ.ào Cai

Bang 1.7. Tinh hĩnh ký quỳ tỉnh Quang Ninh 2011

Băng 2.1 Hiện trạng một so mỏ đá VÒI xi măng trên dịa bàn tinh

Bang 2.2. Các mõ cao lanh

Bàng 2.3. Các mõ dá Mable

Băng 2.4 Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an . Các mõ Bazan

Bang 2.5. l ong họp tinh hình khai thác khoáng san Iren địa báu tinh Nghệ An theo loại khoáng sàn

Bang 2.6. l ong họp tinh hình khai thác khoáng san Iren địa bán linh Nghệ An theo địa phương

Bàng 2.7. Thong kè ve so tiền ký quỹ trên dịa bàn tinh Nghệ An

Bang 2.8. lõng hợp về thói gian khai thác cùa các Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an DN 72 Băng 2.9. Tòng hợp vẻ các mức tiên ký quỹ cùa các DN……………………………………………72

DANH MỤC HÌNH

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CẤC TỪ VIÉT TẤT

DANH MỤC BẢNG, HÌNH

TÓM TẤT LUẬN VÂN

PHẢN MỞDÀU

 • 3.  Đối tưọug và Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi

trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an phạm vi nghiên cứu

3. ỉ. Đoi tượng nghiên cứu:

Chưưng 1. CO SÒ LÝ LUẬN VẺ KÝ QUỸ MÔI TRUÔNG TRONG HOẠ I

DỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẤN

J. ì. ì. Nhóm công cụ Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiên thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an Ịạo nguồn thu h ực liếp cho ngàn sách

ỉ. 1.3. Nhóm công cụ nâng cao trách nhiệm xà hội trong bão vệ môi trường

 • 1.3.  Nguyên tắc ký quỹ cái tạo, phục hồi mỏi trường trong hoạt dộng khai

thác khoáng sàn

 • 1.4.  Kinh nghiệm thực hiện ký quỳ môi trường trong khai thác khoáng và

Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an

bài học rút ra cho Nghệ An

 • 1.4.3.1 …………………………………………………………………………………………..

Kinh nghiệm ký’ quỳ của tinh Lão Cai

 • 1.4.3.2 …………………………………………………………………………………………..

Kinh nghiệm ký quỳ cùa tinh Quáng Ninh

Tiêu kết chương 1

Chưoiig 2. IIIẸN TRẠNG KÝ QUỶ MÓI Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an tRườNg troNg hoạt đọng

KHAI THÁC KHOáNg san trên DỊA bàn tình nghệ an

 • 2.2. Khái quát nhừng vấn đề cư bàn khai thác khoáng sàn trên địa bàn tình

Nghệ An………………………………………………………………………………………….

 • 2.2.    ỉ. Đóng góp của hoại động khai thác khoáng sân đoi vói kinh lề – xà hội

tỉnh Nghệ An

Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an

 • 2.2.2.  Nhừng vẩn dề môi trường trong hoạt dộng khai thác khoáng san trên dịa

bàn linh Nghệ An

 • 2.3.  Thực hiện ký quỹ môi trường trong hoạt dộng khai thác khoáng sán

 • 2.3.1.  Thực hiện các vãn bán chi dạo cua Chinh phu về kỹ quỳ môi trường trong

khai ihác khoáng sân trẽn địa bàn linh

 • 2.3.2.  Quá trình thực hiện ký quỳ môi trường lại các CƯ sở khai thác khoảng sản

…………………………………………..Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiên thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an…………………..

…’………    .

1.4. ỉ. Kinh nghiệm ký quỳ môi trường ở một sô quôc gia trên thê giới

19

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an
Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart