Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ

50.000

Category:

Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ

Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ

fff

Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ

fff

Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ

fff

Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ

fff

Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ

fff

TRUONG ĐAI HOC KINH TE QUOC DAN


TRAN ANH TUAN


NGHIÊN CƯU HE THONG THUE ĐOỈ VOI SCAT 301’3 TRUONG MAỊ-DICR VU

LU AN VAN TZA0 SI KHOA HOC KINS TE

HA NOI-1993

TRƯƠNG BẠI BỌC KINH TỂ <íl < DÂN ____________________________________________í_______________í____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

************

Tràn Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ Anh Tuấn

NGHIÊN CỨU HỆ THỐ NG THUÊ

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THƯONG MẠI 0U- LỊCH

LUẬN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌC KINH TẾ

Chuyên ngành      : KINH TẾ’ THƯƠNG MẠI

Mãsố              : 50205

Người hướng dản khoa học :

Giáo Sư, Tiên Sĩ Vũ Thích

Chú nhiệm khoa thương mại

Trường Đại học Kinh tế quõc dàn – Hà nội.

HÀ NỘI -1993

MỤC LỤC

Phàn mở đàu

Chương I: Luận cứ khoa Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ học cùa thuế trong nèn kinh té’ thị trường có sự quản lý của nhà nước

I – Khái niệm về thuế và những vấn đè cơ bàn của thuế trong nền kinh tê’ thị trường:

 • 1.  Tính tât yếu khách quan và khái niệm về thuế: ..10

 • 2.  Hệ thống thuê’ và các tiêu thức phản loại thuê’ : .15

ll-Thuê’ là công cụ quản lý vĩ mô cùa Nhà Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ nướctrong nèn kinh tê’ thị trường:.28

 • 1. Đàm bảo nguòn thu ngân sách của Nhà nước : …29

• 3. Thuê’ là công cụ bảo hộ nèn sàn xuất trong nước và thúc đầy sự cạnh tranh trong và ngoài nước :….35

 • 4.  Thuê’ góp phàn điều hòa thu nhập, góp phàn

thực hiện công bằng xã hội trong phản phói :

III. Tác động của thuế đối với Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ hoạt động thương mại – dịch vụ :………………….39

a – Khái niệm hoạt động thương mại hoạt động thương mại – dịch vụ

: b – Vị trí và nội dung của hoạt động thương

 • 2. Tác động cùa thuế đối với hoạt động thương mại

– dịch vụ :

a- Tác động đỗi với các hoạt động thương mại – dịch vụ ở trong Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ nước :

b- Tác động của thuế đói với xuẫt nhập khẩu và thương mại Quổc tế :

Chương II : Phàn tích hiện trạng của hệ thõng thuê’ trong hoạt động thương mại -dịch vụ ò Việt Nam. Kinh nghiệm ở một sô nước trên thế giới

 • I-  Hệ thổng thuế áp dụng cho hoạt động thương mại-

-dịph vụ qua các giai đoạn : (đến trước thời kỳ đổi mới 1986)

 • 1.  Giai đoạn cách Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ mạng dân tộc, dàn chủ 1945 –

1 954 :

 • 2.  Giai đoạn khôi phục kinh té’ và đẩy mạnh cài tạo

xã hội chủnghĩa ở mièn Bấc (1 955 – 1 965)

 • 3.  Giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mièn Bắc

và chóng Mỹ cứu nước (1 966-1 975)

 • 4.  Giai đoạn thóng nhắt Tổ quõc đến đại hội VI

(1 976 – 1 986)

 • II- Thực trạng của hệ Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ thống thuê’ mới trong hoạt động

thương mại – dịch vụ hiện nay : (Từ năm 1 987 đến nay)

 • 1. Các luật thuê’ chủ yếu đối với hoạt động thương mại – dịch vụ :

  68


b. Thuế xu át khẩu, thuế nhập khẩu :

c- Thuê’ tiêu thụ đặc biệt :

 • 2. Đánh giá thực trạng của việc thực hiện hệ thõng thuê’ mới đổi với hoạt động thương mại – dịch vụ. …78

Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ A. Những tác động tích cực của hệ thõng thuế mới đối với hoạt động thương mại dịch vụ:

B- Những hạn ché’ cùa hệ thõng thuê’ đối với hoạt động thương mại-dịch vụ :

1- Vè chính sách thuê’ nói chung :

2. Đối với từng sắc thuê’ :

a- Thuế doanh thu :

b- Thuê tiêu thụ đặc biệt :

c- Thuế xuãt khẩu Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ , thuê’ nhập khẩu:

d-Thuê’ lợi tức :

III- Tham khảo chính sách thuê’ của một sô nước trên thê’ giới :

Chương III : Hoàn thiện hệ thõng thuế hiện nay đỗi với hoạt, động thương mại .. -dịch vụ

I- Các Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ quan điểm chỉ đạo trong việc hoàn thiện hệ thống thuê’ đối với các hoạt động thương mại – dịch vụ ………………………………………………………………………….

1. Quan điểm


1   …………………………………………………………………

112


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ
Luận văn nghiên cứu hệ thống thuế đối với hoạt động thương mại dịch vụ
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart