Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam

48.000

Category:

Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam

Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam

fff

Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam

fff

Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam

fff

Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam

fff

Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam

fff

Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam

fff

T/5T CAM ĐOAN

l õi dà doc vá hiểu về các hành vi vi phan: sir trung thực trong hoc thuãĩ. l õi cam kềl bằng danh dự cá nliân rang nghiên cứu này do lôi lự Ihực hiện và không vi phau: ỵẽu cầu về sự trung thực trong hoc thuặt. Các kết qua. kết hiãn dà nẽu trong luân vân lá trung thực vá chưa tùng dược cõng bó trong bat kỹ’ cõng trinh khoa hoc não khác. Các sổ liệu, tài liệu Iham kháo được trích dẫn có nguồn gốc rô ràng.

Hà.Mội. ngày    tháng     nám 20J7

Tác già luận vãn

Vù Thị Thu Phương

LỜI CẤM ƠN

Đẻ hoàn thành luận văn thạc Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam sì cùa mini), ngoái sự nỗ lực cùa bán thân, tác giã đà đirợc sự giúp đờ nhiệt tinh của nhiều tập thể và cá nhản hèn quan trong quá trình nghiên cứu.

Trước hết. tãc giá xin chân thành cám ơn quý thay cò trường đại học Kinh tế Quốc dân. đặc biệt lã quý thầy cô khoa Kế hoạch – Phát triển, quý- thầy cỏ Viên sau đại học trướng đại học Kinh tế Quốc dàn đã tận tinh ch) bào và tạo điều Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam kiện để tác giã hoàn thành luận vân nãy.

Tảc giã xin gửi lời biết ơn sâu sác đến thây giáo PGS.TS. Nguyền Ngọc Sơn. giáo vièn hướng dấn. đà dành rát nhiều thời gian và tám huyết hướng dan nghiên cửu vả giúp đở tãc giả trong quá trinh thirc hiện luân văn.

Mộc dủ tác giã đà có nhiều cố găng hoàn thiên luận van bàng tất cả nhiêt tinh và năng lực cùa mini) tuy nhiẻn kliòng thể tránh khôi thiếu sót Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam rất mong quý thầy cò quan tảin gỏp ý để luận van hoàn thiên hơn.

Xin trân họng càn) OI)!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪVIÉT TÁT

DANH MỤC BÁNG

DANH MỤC BIÊU ĐÓ VÀ sơ ĐÕ

TỚM TÁT LUẬN VÃN THẠC sĩ

PHÀN MỞ DẦU

CHƯƠNG 1: NHƯNG VÁN ĐÉ LÝ LUẬN cơ BÀN VỀ XÂY DỤNG HỆ

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÓN XÂ HỘI Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam 5

13 VXH vã tãc động hai chiêu cũa nõ đến sự phát triển con người vá xã hội…. 18

  • 1.4.1

chức hop tác và phảt triển kinh tế (OECD Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam )

quan thống kẽ Australia

  • 1.4.4  Bộ càu hôi tích hợp đo lường VXH cùa Grootaert vã cộng sự (2004) …40

CHƯƠNG 2: ĐÈ XUÁT XÂY DỰNG HỆ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÓN XẲ HỘI Ờ VIỆT NAM

  • 2.1. Bối cành ảnh hướng liến việc xúc định hệ tiêu chi đánh giá vốn xả hội ở

Việt Nam

  • 2.3.2  Đồ xuẩt hệ tiêu chi Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và

kiến nghị với việt nam phú hợp dể dành giá VXH cua Việt Nam

  • 2.4.  Sừ (lụng phirưng pháp nhân to khám phá F.FA đẻ hoán thiện hệ liêu chi dà xây dụng 58

CHƯƠNG 3

MỘI SÓ KHVYÉN NGHỊ TRONG VIỆC VẬN DỤNG HỆ TIÊU CHÍ VÈ

Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam DÁNTT GIÁ VÓN XÃ nọr Ớ MẸT NAM

  • 3.2 Một số khuyến nghị vận dụng hệ tiêu chi đánh giã VXH ờ Việt Nam ….71 Tứ những lưu ý trên đáy, Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam luận văn mạnh dạn đưa ra nhưng khuyến nghị phú hợp trong việc vận dụng khung đo lường đà xây dựng đề tiến hành đo

lưỡng thực nghiệm trên cấp độ vi mô ớ Việt Nam như sau:

  • 3.2.4  Tiẽp tục hoàn thiện tinh sắn cỏ và khíì nâng tièp cân đến Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam sô liệu thong kê

về VXH

KÉT I.UẠN

TẢI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC……………………………………………………………………………………………………..88

DANH MỤC CÁC TỪ MÉT TẤT

<<<123>>>

ABS

Cơ quan Thống kẻ Australia

LHQ

Lién Hơp Quổc

LT

Lòug tin

MTTQVN

Mặt trận tố quốc Việt Nam

ML

Mạng lưới

MLTT

Mạng lưới ttuyén Luận văn nghiên cứu

LA +;a,, ~l<                    la; t-a

MLXH

Mạng lướihội

VXH

vồn xà hội

XHDS

Xà hội (Làn sự

DANH MỤC BÀNG

Bâng 2.1 Tóm tát cảc bộ tiêu chi đo lường VXH

Báng 2.2 Tóin tát việc đo lường đặc điềm mạng lưới

Báng 2.3 Tóm tắt cãc còng cụ đo lường nguồn lực mạng lưới

Bảng 2.4 Các klúa canh và điìc tnmg của các loai Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh

giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam VXH

Báng 2.5 VXH và câu hói xác định tiêu chi đánh giá

Báng 2.6 Báng tồng hợp và mã hóa các chi tiẻu

Bảng 2.7 Kết quà Cronbach’s alpha của nghiên cứu

Báng 2.8 Báng kiềm đinh KMƠ và Bartlett cho biền độc lập

Bảng 2.9 Ma tiãn xoay cho biến độc lập

Bâng 2.10 Kết quà kiêm đinh tinh đon hướng của mô Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam hĩnh đo lường đại diện

Báng 2.11 Ma trận hệ sổ tái nhân tó

Bâng 2.12 Kết quà bootstrapping mô hỉnh cầu thành

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam
Luận văn nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá vốn xã hội và kiến nghị với việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart