Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế

51.000

Category:

Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế

Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế

fff

Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế

fff

Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế

fff

Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế

fff

Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế

fff

Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế

fff

LUẬN VẮN me SỸ KINH ĐOANH VÀ QUẢN LÝ

HÀ NỘÍ, NÁI I 2OD

»                              I U li I vAA*agMPMi>i4n«iftwHn-w4-Wi4lCỊỊỊỊỊiMf-mtiiwwtíwjAjgT’ iAvsftZftAjCNMr laseKAíiAí

8662


ưi


■maMMraettMMHm *’,<■ A.w—wit’in                               4».»*.; rrMBwWH I<»‘wwir* ?»4fc»y *«p*a

X .

"TRƯỜNG ĐẠi <10C KINH TỂ QƯỐC DẦN

LUƯ Tai HƯƠNG


NGHIÊN Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế cứu

KHẢ NaNẼ Áp dụng chi trả dịch VI!

Môi TRUÔNG Đồi vóì HỆ SINH THÁI DAT RẬP NUỨC TẠI DÁM PHA TAM GIANH C ẨU HAI, TỈNH THIÌA THIÊN HUÊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUÔC DÂN

—————-"<?>•■<?>

OAI HỌC KTQD TT THỔNG TIN THƯ VIỆN PHÒNG.LUẬN.ÂN. •.Tư. LIỆU

LƯU THỊ HƯƠNG

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHỊ TRẢ DỊCH vụ MỦI TRUÔNG ĐÙI VÓI HỆ SINH Thái DAT NGẬP NUúC TẠI ĐẤM PHÁ TAM GIANG Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế CẬU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Chuyên ngành: kinh tê và quản lý mõi trường

LUẬN VĂN THẠC SỸ HNH DOANH VÀ QUẢN LÝ

7" H5. fééX”

Người hướng dẫn khoa học: TS. LÊ HÀ THANH

HÀ NỘI, NÃM 2015

LỜI CAM ĐOAN

Luận văn : “Nghiên cứu khả nâng áp dụng chi trả dich vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá Tam Giang – cầu Hai, tình Thừa Thiên Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế Huế” là sân phắm nghiên cứu của riêng tôi.

Các kết quả nghiên cứu trong luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tòi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.

Học viên

Lưu Thị Hương

LỜI CẢM ƠN

Luận vãn này là kết quà cúa quá trình học tập, nghiên cứu của tôi tại khoa Môi Trường và Dô Thị, viện đào tạo sau đại học, trường Đại Học Kinh Tế Quốc Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế Dân. Với tình cảm chân thành, tỏi xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô giảo đã tham gia giảng dạy lớp cao học khóa 20 khoa Mòi Trường và Đô Thị các thành viên trong lớp CH20Q đã nhiệt tình giúp đờ, tạo điều kiện cho tôi trong quá trinh học tập và hoàn thành luận văn này.

Dặc biệt, tòi xin bày tò lòng biết ơn sâu sẩc đến TS. Lê Hà Thanh là người đâ trực tiếp hướng dẫn cho tôi thực hiện Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế hoàn thành luận văn. Tỏi cùng xin cảm ơn bạn bè, đông nghiệp đà giúp đờ đẻ có được nhừng thòng tin cẩn thiết phục vụ nội dung luận vân.

Cuôi cùng, tôi xin chán thành cảm ơn gia đình, bạn bè đà luôn động viên, úng hộ để tôi hoàn thành tốt luận văn.

Tòi xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIÉT TÁT

DANH MỤC Sơ Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế

DÓ, BẢNG, HÌNH

TÓM TẤT KÉT QUẢ NGHIÊN cửu MỜ ĐÀU

CHƯƠNG I: Cơ SỜ LÝ LUẬN VÈ cơ CHÉ CHI TRẢ DỊCH vụ MÔI TRƯỜNG … 6

1. ỉ. 1 Khái niệm hệ sinh thái

  • 1.2 Kinh nghiệm quốc tể về Chi Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch

vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế trà dịch vụ môi trường

  • 1.2.2.  Các chính sách, chương trinh Chi trả dịch vụ mỏi trường được áp dụng ở một số

nước trên thế giới

1.2.3 Các chính sách, chương trình Chi trả dịch vụ mói trường được thực hiện trên thế giới

1.2.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  • 1.3 Tồng quan về Chi trá dịch vụ môi trường tại Việt Nam Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế 28

1.3.1 Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Chi trả dịch vụ môi trường

tại Việt Nam………………………………………………………………………………………………..28

1.3.2………………………………………………………………………………………………….

Thực trạng áp dụng Chi trà dịch vụ mỏi trường ở Việt Nam…………………………………..29

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ KHẢ NẢNG ÁP DỤNG cơ CHÉ TRÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI ĐẢM PHÁ TAM GIANG – CÀU HAI TỈNH THƯA

THIÊN HUÉ

2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xâ hội và định hướng phát triển tại Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế đầm phá Tam Giang – cầu Hai,

tỉnh Thừa Thiên Huế

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên vùng Đầm phả Tam Giang-Cầu Hai

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế
Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart