Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel

53.000

Category:

Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel

Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel

fff

Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel

fff

Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel

fff

Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel

fff

Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel

fff

Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel

fff

LỜI C AM ĐOAN

Tôi dà dọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tòi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tụ thục hiện và không vi phạm yêu cầu VC sụ trung thục trong học thuật.

tìà Nội. ngày tháng năm 2017

lác già luận vàn

Vù Nhân Chi

LÒI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện Đe tài này, tôi đà nhận được sự quan tâm giúp đờ rất lớn cùa nhiều cá nhân và tập thế.

Tôi xin Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel bày tô lông biết ơn sâu săc đến TS Nguyễn Thị Hoa – người đà tận tinh chi bào, giúp đờ tòi thực hiện và hoàn thành đề tài này.

Tôi xin chân thành câm ơn các thầy cô giáo trong khoa Kế hoạch và phát triên: các cán bộ Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đà tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đờ tòi trong suốt quá trinh học tập và nghiên cứu.

Xin chân thành càm on ban Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel lãnh đạo Công ty cố phần đầu tư và kinh doanh thương mại Hanel đặc biệt các nhân viên kinh doanh ở công ty đà tạo điều kiện giúp đờ tôi trong quá trinh điều tra. thu thập số liệu đê hoàn thảnh đề tài nghiên cứu.

Xin càm on gia đinh, bạn bè và đồng nghiệp đà giúp đờ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận vãn tốt nghiệp.

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

Tác giã luận văn Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel

Vũ Nhân Chi

MỤC LỤC

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BÀNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

TÓM TÁT LUÂN VÃN THẠC sĩ…………………………Error! Bookmark not defined.

LỜI MỞ ĐÀU

( hương 1. KHUNG LÝ THUYẾT ĐÁNH GIẢ NẮNG Lực CÙA NHÂN

IẺN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH vụ6

 • 1.1. Nhân viên kinh doanh và yếu tố cấu thành năng lực cua nhân viên kinh

doanh trong doanh nghiệp

 • 1.1.1.  Nhân Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty

cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel viên kinh doanh

 • 1.2. Khung đánh giá năng lực nhân viên kinh doanh tại các doanh nghiệp

thương mại

 • 1.3. Các nhân tố ánh hương đến năng lực cá nhân cùa nhân viên kinh doanh

trong doanh nghiệp thương mại

( Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel hương 2. THựC TRẠNG NĂNG Lực CÁ NHẢN CÙA NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI ( ÔNG TY CÕ PHẦN DẤU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI HANEL……………………………………………………27

 • 2.1. Giới thiệu chung về công ty cô phần đầu tư và kinh doanh thương mai Hanel 27

  • 2.1.1.  Quá trinh hình thành và phát triền………………………………………………………..27

  • 2.1.2.  Cơ cấu tổ chức bộ máy………………………………………………………………………28

2.2. Phàn tích nảng lực của nhân viên kinh doanh tại Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel công ty cô phần đầu tư và kinh doanh thương mại Hanel

Chương 3. GIÃI PHẤP NÂNG CAO NĂNG Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel Lực CÁ NHÂN CÙA NHẤN MÊN KINH DOANH Ở CÔNG TY CÔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH

THƯƠNG .MẠI HANEL

 • 3.3.  Giài pháp náng cao nảng lực cùa nhân viên kinh doanh tại Công ty cô

phẩn đẩu tư và kinh doanh thương mại Hanel

 • 3.3.1.  Hoàn thiện công tác tuyên đụng nhân viên kinh doanh theo Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel hướng nâng

cao chất lượng

 • 3.3.2.  Nàng cao chất lượng đào tạo. nâng cao trinh độ chuyên môn cho nhân

viên kinh doanh

KÉT LƯẶN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẤO

PHỤ LỤC Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bang 1.1. Thang đo mức độ năng lực cá nhàn cùa nhàn x iên kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

Bang 1.2. Năng lực cần thiết cùa nhân viên kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 20 Báng 2.1. Số lượng, trình độ học vấn của cán bộ công nhân viên công tỵ

Báng 2.2: Khoảng cách về các kiến thức cần thiết của nhân Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel viên kinh doanh

Báng 2.3: Khoảng cách về các kỳ năng cần thiết của nhân viên kinh doanh

Bang 2.4: Khoang cách về các thái độ phẩm chất cần thiết cùa nhân viên kinh doanh .45

Bang 3.1. Vi dụ cơ sở xác định tiêư chuẩn đánh gián thực hiện công việc cùa nhân viên kinh

doanh

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel

Hình 2.2. Biêu đồ tông doanh thu qua các năm

Hình 2.3. Biểu đồ lợi nhuận sau thuế qua các năm

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel
Luận văn nghiên cứu năng lực cá nhân của nhân viên kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại hanel
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart