Luận văn nghiên cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nội0001

48.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn nghiên cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nội0001

Add your review

Luận văn nghiên cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nội0001

Luận văn nghiên cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nội0001

fff

Luận văn nghiên cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nội0001

fff

Luận văn nghiên cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nội0001

fff

Luận văn nghiên cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nội0001

fff

Luận văn nghiên cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nội0001

fff

TRƯỜXG ĐẠI HỌC KIYIITE Qu-ôc HÂX

NGHIÊN CỨU Sự BẤT CẬP GIỮA GIÁ ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA THÀNH PHÔ VỚI GIÁ THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

LUẬN VAN THẠC SỶ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

LÒI CẢM ƠN

Dê hoàn thành được bàn luận văn này, trước hết, tòi xin chân thành câm ơn PGS.TS Nguyền Thế Chinh đà trực tiếp hướng dần tôi trong suối thời gian tòi thực hiện luận văn.

Tòi cùng xin câm ơn sự góp ý chân thành cua các thầy, cô giáo khoa Mòi trường và Dò thị, Viện đào tạo sau Đại học – trường Dại học Kinh tố quốc dân đã tạo điêu kiện thuận lợi cho tỏi thực hiện luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn Luận văn nghiên cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nội0001 Sờ Tài nguyên và Môi trường Hả Nội dà giúp dờ tôi trong thời gian nghiên cứu, thực hiện luận văn.

Một làn nữa tôi xin trân trọng càm ơn!

Học viênNguyễn Thị Thanh Huyền

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TÁT

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIÉU, so DÓ, HÌNH VẼ

TÓM TÁT KÉT QUẢ NGHIÊN cứu LUẬN VĂN

MỚĐẢU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ Luận văn nghiên cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nội0001 LÝ LUẬN VÀ THỤC TIẺN HÌNH THÀNH giá’ dát

THỊ TRƯỜNG VÀ GIÁ ĐÁT DO NHÀ NƯỚC QUY D|NH

  • 1.2.2 Phương pháp xác Luận văn nghiên cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy

định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nội0001 định giá đất

trò của Nhà nước trong việc hình thành giá đất

  • 1.5 Sự KHÁC BIỆT GIỮA GIÁ DÁT THỊ TRƯỜNG VÀ GIÁ ĐẤT DO NHẢ

NƯỚC QUY DỊNH

CHUÔNG Luận văn nghiên cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nội0001 2: HIỆN TRẠNG KHUNG GIÁ ĐÁT DO THÀNH phó qUy

DỊNH VÀ GIÁ ĐÁT THỊ TRƯỜNG TRÊN DỊA BÀN HÀ NỘI

  • 2.2.2 Khung giá đắt thành phò quy định Luận văn nghiên cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nội0001 45

  • 2.4 Sự CHÊNH LỆCH GIỬA GIÁ ĐÁT THỊ TRƯỜNG VÀ GIÁ ĐẤT DO

THÀNH PHỚ QUY ĐỊNH

CHUÔNG 3: ĐÈ XUÁT CÁC GIẢI PHÁP NHAM HƯÓNG TÓI GIÁ ĐÁT

DO THÀNH PHÓ QUY ĐỊNH PHÙ HỌP VÓI GIẢ Luận văn nghiên cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nội0001 Thị Truông…..……………………………………….  .’……………………  …

  • 3.2.1 …………………………………………………………………………………………..

Đối với chính sách của Nhà nước

  • 3.2.3 Thay dồi phương pháp hình thành khung giá đất trên cơ sờ thị trường có

Luận văn nghiên cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nội0001 diều tiết cùa thành phố

KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỦ’ VIÉT TÁT

<<<123>>>

BĐS

: Bất động sân

CNH-HĐH

: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

ĐN

: Doanh nghiệp

DH

: Đại học

DTM

: Đô thị mới Luận văn nghiên

IIDND

cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy

KT-XII

định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nộioooi

QSDĐ

: Hội đòng nhân dân

IP

: Kinh tế – xã hội

UBND

: Quyền sử dụng đảl

VT

: Thành phố

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nghiên cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nội0001”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nghiên cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nội0001
Luận văn nghiên cứu sự bất cập giữa giá đất theo quy định của thành phố với giá thị trường trên địa bàn hà nội0001
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart