Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam

48.000

Category:

Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam

Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam

fff

Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam

fff

Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam

fff

Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam

fff

Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam

fff


6532 LV. ThS


Hà Nội, năm 2011


MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẤT

DANH MỤC SO ĐÒ, BÀNG BIÊU

TÓM TÁT LUẠN VÀN

LỜI MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: CO SỚ LÝ LUẬN VÀ THỤC TLÉN VÈ PHÍ BẤO VỆ MÔI

TRUÔNG ĐÔI VỚI KHÍ THÁI

  • 1.1.2.  Phân loại khí (hãi Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam 3

  • 1.2.3.  Nguyen tắc áp dụng phí bảo vộ môi trường đỗi với khí thái Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam 13

1.3. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong hoạt động xây dựng và áp dụng phí báo vệ môi trưòng đối vói khí thái và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

học kinh nghiệm cho Việt nam …………………………………………………………………………………..

Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam 25

CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG SÀN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC VẤN DÈ MÓI TRƯỜNG

KHÍ THÀI CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MÃNG VIỆT NAM

2 1 5 Các loai sàn nhàm chính

  • 2.2.   Sàn xuất xi măng Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam và các nlìân tả linh hướng tói ô nhiễm môi trường

không khí

2.2.1 Quy trình sàn xuất xi măng

nghiệp sàn xuất xi măng Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam 49

  • 2.3.2.  Mối liên hệ giừa quá trình sán xuất danker và phát thài khí trong ngành

công nghiệp sản xuât xi mãng

CHƯƠNG 3: CÁC ĐÈ XUẤT CHO VIỆC ÁP DỤNG PHÍ BẢO VỆ MÔI

TRƯỜNG DÔI VỚĨ KHÍ THẢI TẠI VIỆT NAM

  • 3.1.   Căn cứ đề xuất giãi pháp62 Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam

  • 3.1.1.  Định hướng phát triên và dự báo các tác động dên môi trường của công

nghiệp xi mãng Việt Nam

  • 3.1.2.  Các tiêu chuẩn kỳ thuật đang dược áp dụng trong quân lý khí thài công

nghiệp Việt Nam

  • 3.1.3.  Các chính sách thuế và phí lien quan đến phí bão vộ môi trường dối với

khí thài công nghiệp

  • 3.2. Đề xuất áp dụng phí bào vệ môi trường dối vói khí thài công nghiệp –

Ngành công nghiệp xi măng Việt Nam Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam

KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TRỰC TUYÉN

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÁT

<<<123>>>

OECD

: Tô chức các nước kinh tê phái triển

IPCC

: Ban liên Chính phu về biên dôi khí hậu

IEA

: Cơ quan năng lượng quốc tê

ppp

: Nguyên tắc người gây ra ô nhiễm phài trâ tiền

BPP

: Nguyên lắc người hướng thụ phải trả tiền

CAC

: Nguyên tắc mệnh lệnh và kiêm soát

GE1’

: Ọuỹ môi trường toàn cầu

WBCSD

: Hội đòng doanh nghiệp the giới Phát triển bền vừng

USEPA

: ủy Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trườmr đối với khí thải cônr mthim trườn r hưư ntành côn

VNCA

: Theo Hiệp hội Xi măng Việt Nam

CHséc

: Cộng hòa Séc

DANH MỤC SO DÒ, BẢNG BIÊU

DANH MỤC BIEU ĐÒ, BÀNG BIÉU

Sơ đồ 2.1: Quy (rinh sân xuất sàn phẩm xi măng

Biểu 2.1: 1 làm lượng các chất có trong khí thài xi măng

Bâng 1.1: Kích thước của các chất cỏ trong Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam khí thải 5

Bàng 1.2: Các nguồn và vật chất gây ô nhiễm chủ yếu của khí thài

Bảng 1.3: Chi phí giảm thiểu ỏ nhiễm các chất thãi khí cua một số quôc gia

Bàng 1.4: Phi bảo vệ môi trường đỗi với các chất khi thãi        cùa Balan

Bâng 1.5: Phí bão vệ môi trường đối với các chất khí thài       cùa Cộng hòa Séc

Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam Bàng 1.6: Mức phí khí thài của Đài Loan theo các

năm

Bàng 1.7: Phí bảo vệ mỏi trường dối với các chất khí thài        của một sô quốc gia

Bàng 2.1: Xu hướng tăng trưởng ngành công nghiệp xi măng giừa các khu vực

trên the giới

Bàng 2.2: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ xi măng ngành xi măng Việt Nam

Bàng 2.3: Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam So sánh còng nghệ lò quay và lò đứng trong

sân xuất xi màng

Bàng 2.4: Lượng than sừ dụng trong công nghiệp xi măng Việt nam qua các năm

Bàng 2.5: Phát thài CO2 do sử dụng than của ngành công nghiệp xi măng Việt Nam… 52 Bàng 2.6: rống hợp phát thài khí từ quá trình sử dụng than cúa còng nghiệp xi

măng Việt Nam

Bàng 2.7: Phát thãi Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam VOCs ngành Công nghiệp xi măng Việt Nam từ sàn xuất clinker………………………….55

Bang 2.8: Phát thải CO2 ngành Công nghiệp xi măng Việt Nam từ sàn xuất clinker

Bâng 2.9: Nồng dộ các chất có trong khí thài cùa hoạt dộng sản xuất xi         măng

Bảng 3.1: Dự báo nhu cầu xi măng theo khu vực trên cả nước

Bâng 3.2: Nồng độ bụi trung bình tại một số khu Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam vực trong nhà máy                                                     xi………..mãng

66

Bàng 3.3: Nồng độ các chất có trong khí thài cùa hoạt dộng sàn xuất         ximãng…….67

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam
Luận văn nghiên cứu thử nghiệm phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp trường hợp ngành công nghiệp xi măng việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart