Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống

55.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống

Add your review

Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống

Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống

fff

Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống

fff

Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống

fff

Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống

fff

Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống

fff

Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC ĐÀN

——————–S0S04G8G8 —

NGUYÊN ĐÌNH QUANG KHẢI

NGHIÊN CỨU VÀ ĐÉ XƯÁT CÁC GIAI PHÁP NHẢM TĂNG CUÔNG SÙ DỤNG CÔNG cụ KINH TÉ TRONG BẢO VỆ Môi TRUÔnG làng NGHÈ tRu Vẻn thòng

CHUYÊN NGÀNH: KINH TÉ QUÂN LÝ MÔI TRƯỜNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ

Người hướng dẫn khoa học: TS. DƯƠNG TĨĨANTĨ AN

HÀNỢI,NẢM 2013

LỜI CAM ĐOAN

1 ôi xin cam đoan luận van được nghiên cứu và hoàn thành một cách độc lập dưới sự hướng dần khoa học cua TS. Dương Thanh An Tất ca các trích dẫn. số liệu được trình Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống bày trong luận văn đêu có nguôn góc rò ràng, trung thực.

Học viên: Nguyền Dinh Quang Khài

LỜI CẢM ƠN

Tác giã xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các cán bộ Phòng đảo tạo Viện sau Đại học và các thầy, cô giáo khoa Kinh le quân lý môi trường và đô thị trường Dại học Kiiứi tế Quốc dàn dà hết lỏng chi bao. giang dạy trong suốt quá trinh tác già học lập và nghiên cứu tại trường.

Tác già Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống cũng xin gứi lời câm ơn chân thành tới TS. Dương Thanh An. Thầy đà tận tình hướng dần trong suốt thòi gian tác giã thực hiện luận văn toi nghiệp này.

Cuối cùng, tác gia xin cám ơn gia dinh. bạn bè. dồng nghiệp dà tạo diều kiện, đóng góp ý kiến đế lác giâ có thế hoàn thành lốt luận vàn.

Xin chân trọng cảm otĩ!

IIọc viên: Nguyễn Đình Quang Khái

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống LỜI CẢM ON -MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TÙ’VIẾT TẮT

DANH MỤC BÂNG BIẺU

TÓM TẢ LUẬN VÀN

MỚ ĐÀU

CHƯƠNG 1 CO SÒ LÝ LUẬN VÀ THỤC TIỄN CỦA Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống VIỆC Slì’ DỤNG CÔNG CỤ KINH TE TRONG QUÁN LÝ MÓI TRƯỜNG LÀNG NGHE I KL YF.N THÒNG…………………….4

 • 1.1  Khái niệm chung về quàn lý môi trưừng, sự cẩn thiết phài quàn lý môi

trưòng

 • 1.2  Đối tuọiig, mục tiêu, nội dung và các nguyên tắc cùa quãn lý ubà nước

về môi trường

1.4. Khái niệm làng nghề và phát triển làng nghề theo hướng hền vững Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống

 • 1.4.2 Sơ lược về dặc diểm. tinh hình phát triển ở các lãng nghề truyền thống

hiện nay

CHƯƠNG 2 Tllực TRẠNG QUẤN LÝ,BAO VẸ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHÈ TRUYỀN THÓNG VÀ VIỆC ÁP DỤNG CÔNG cụ KINH TÉ HIỆN

NAY

 • 2.1.1 Công Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống tác quy hoạch, tập trung các làng nghề còn gặp nhiều khó khăn ..40

 • 2.1.2 (‘ác vàn bàn quy phạm pháp luật bão vệ môi Irưìmg làng nghê chưa đông

bộ và cụ thế

 • 2.1.3 Tô chức thực hiện pháp luật về bão vệ môi trường còn yêu và chưa phát

huy hiệu qua

 • 2.1.4 Còng tác phô bicn thòng tin, nâng cao nhận thức bão vệ môi trường

cho cộng dồng Làng nghề chưa dược chũ trọng

 • 2.1.5 Nguôn nhân lực Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống , lài chinh và công nghệ cho Bão vệ môi trường làng

nghề không dáp ứng nhu cầu hiện nay

CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP NHẤM TÀNG CƯỜNG DẤY .MẠNH ÁP DỤNG CÔNG CỤ KINH TẺ TRONG BAO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHÈ TRI YẺN THÔNG Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống 57

 • 3.1.2 Xuất phát từ cơ sở pháp lý dể áp dụng còng cụ kinh tế trong bao vệ môi

trường ớ Việt Nam

 • 3.2 Thuận lợi và khó khản và hiệu quà kinh tế khi áp dụng công Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống cụ kinh tế

vào trong bão vệ môi trường làng nghề

.3.2.1 Thuận lợi

 • 3.3.4 Một số giai pháp khác Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống

70

NHỮNG DÓNG GÓP VÀ HẠN CHÉ VỦA LI ẬN VĂN

KÉT LUẶN……………………………………………………………………………………………75

TÀI LIẸU THAM KIIẤO……………………………………………………………………….77

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống
Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart