Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam

55.000

Category:

Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam

Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam

fff

Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam

fff

Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam

fff

Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam

fff

Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam

fff

Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam

fff

zoo? – IỘN ỴH


HN35I Ặg ryA Nfm


MS 11IA an N il 9N09 ỈNỊ1W am 1«K SM9W ÍW íỉỉ* HD ếỵ»đ NỈ!S sạọm

sôísa NVÍSX IVVÍ

HỴG SGíiầ sx WIH 3ỎỈỈ rỲ® ỠNQattX OÝX GỴG VA 3ilữ oyiữ Ộ’J


Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÂN ……………..(a…………………………………….

MAI XUÂN Được

r ‘.-"“7’…………..

. TRUONG ưhTt;;

.THIÌNGĨWĨHƯ yÌỊ?4

NHỮNG BIỆN PHÁP CHỦ YẾU DẨY MẠNH XUÂÌ’ KHẨU

CỦA TổNÍỈ CÔNG TY DA – GIẦY VIỆT NAM

LUẬN VÃN THẠC SỸ KINH TẾ

Chuyên ngành

KINH TẾ, QUẢN LÝ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ KINH TẾ Qưốc Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam DÂN (KINII TẾ CÔNG NGHIỆP)

Hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGƯYẼN KẾ TUÂN

TlK 5Aĩ?

LỜ3 crtĩlĩ 0ĩl

Trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị dê tài và viết luận ván, tác giả đà nhận được sự giúp đờ tận tình của Trường Đại học Kinh tế Quôc dân, Khoa Đào tạo Sau Đại học, Bộ môn Kinh tế Công nghiệp, Tổng công ty Da-Giầy, Hiệp hội Da-Giầy Việt Nam, của Thầy giáo Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam hướng dẫn PGS. TS Nguyễn Kế Tuấn.

Tác giả chân thành cám ơn quý Trường, Khoa, Bộ mòn, Tổng cóng ty, Hiệp hội và Thầy giáo hướng dẫn vì sự giúp dữ quý báu đó.

Tác giả mong muôn nhận dược sự dóng góp của các nhà khoa học, của các thầy cô và dộc giả dể hoàn thiện luận văn ở mức độ cao hon.

Mai Xuân Được

Mực LỤC

7 ran g

MỞ ĐẨU

CHƯƠNG Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam 1: CÔNG NgHiệP Da Giầy Việt nAm trong chiến

LƯỢC Công nghiệp hoá hướng víỉ XUẤT KllẨU

l.í     CHIẾN LƯỢC Công nghiệp IIOÁ hướng ví? XUẤT KHAU

 • 1.1.4  Điểu kiộn (hực hiện chiến lược Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy

mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam I

 • 1.2    Công nghiệp da giầy và vai trò cùa no trong

CHIẾN Lược công nghiệp HOÁ hướng về XUÂÌ khấu

J .2.1.1 Về sân xuất

 • 1.2.2.3 Về nguồn nguyên Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất

khẩu của tổng công ty da giầy việt nam lieu

 • 1.2.2.6 Đóng góp cùa công nghiệp da giẩy Việt Nam trong chiến

lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu

 • 1.3    CÁC nhân tố chú ví:u ÁNH hướng hển xuất khau

Sản phẩm da giầy việt nam

 • 1.3.2  Sự dịch chuyển sản xuất và xuf»ì khẩn sàn phàm da giav (hê

giứi24 Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam

CHƯƠNG 2: mực trạng xuất khau của tổng ( ông ty l)A-

GIẨY VIỆT NAM

 • 2.1.1    Vị trí cùa Tổng công ly………………………………………………………….

Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam 30

cấu tổ chức của ‘l ông công ly

 • 2.2 Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy

việt nam . THỤC TRẠNG HOA I DỘNG XUẤT KllẨUCÚA TONG ( ÓNG TY DA-GIẦY

2.2.2 Các biện pháp chủ yếu Tổng công ly (lã thực hiện (lể thúc dẩy xuất khẩu

 • 2.2.2.2 Công tác dào tạo và sờ dụng nhân lực Luận văn những biện pháp chủ

yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam

 • 2.3    DÁNI! GIÁ TỔNG QUÁT HOẠ I DỘNG XUẤT KHẨU

TỔNG CÔNG TY DA-GIAY

 • 2.3.1    Hoạt dộng xuất khâu gặp nhiêu khó khăn, kim ngạch xnAI

khẩu giảm nhiều nhAÌ là trong 4 năm gần dAy (1998 – 2001)

 • 2.3.2   Tỷ lộ gia Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của

tổng công ty da giầy việt nam cồng trong giá trị xuất khA’u còn quá lớn

 • 2.3.3   Tỷ lệ nguyên phụ liêu nlìẠp khẩu trong giá trị san phAÌn

xuất khẩu còn cao

CHƯƠNG 3: MÒ I số GIẢI PHÁP DÀY MẠNH XUẤT KH U ( •( VI ÓNG

MỞ ĐẦU

ỉ. LÝ 1)0 CHỌN Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam DẼ TÀI

Hoà chung với xu thế khu vực hoá, quốc tế hoá nền kinh tế, để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng một nền kinh tế mờ, việc mở rộng quan hộ kinh tế dối ngoại nói chung và quan hệ xuất nhập khẩu nói riêng là một dòi hỏi tất yếu khách quan.

Tuy nhiên, dối với các doanh nghiệp nước ta, viộc lựa chọn mặt hàng nào để xuất khẩu, sẽ xuất khẩu hàng hoá di những Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam quốc gia nào, thị trường nào đổ có hiệu quả kinh tế cao là vấn đề phải nghiên cứu kỹ lưỡng.

Ớ nước ta, công nghiệp da giày là một trong những lình vực trọng yếu có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Viêc phát triển mạnh ngành cồng nghiệp da giầy phù hợp với chủ trương thay thế nhập khẩu, hướng về xuất khẩu, tân dụng được lợi thế của dất nước về nhân công, tạo ra dtrực nhiều chồ làm việc Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam cho xã hôi.

Tổng Công ty Da-Giầy Việt Nam là một trong nhùng lực lượng quan trọng của ngành công nghiệp da giầy nước ta. Sản phẩm của Tổng Công ty dược tiêu thụ phần lớn ở thị trường nước ngoài (xuất khẩu) nhưng chủ yếu bằng phương thức gia công xuất khẩu nên hiệu quả chưa cao. Thêm vào dó, thị trường chưa ổn định, sản xuất bị lộ thuộc, chịu sức ép cạnh tranh khá nặng từ phía các nước trong khu Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam vực và trôn thế giới, thậm chí từ phía các doanh nghiệp khác trong nước như các liên doanh và các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Vì vây, dối với Tổng Công ty Da-Giầy Việt Nam, việc tìm ra các giải pháp đổ mở rộng và nâng cao hiệu quả xuất khâu là một dòi hói cấp bách.

Qua một thời gian tìm hiểu tôi chọn "Những biện pháp chú yếu dẩy mạnh xuất khẩu của Tổng Cóng ty l)a-Giầy Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam Việt Nam’ làm đề tài luận vãn thạc sỹ khoa học kinh tế của mình.

OAv là vAn dề khAno rlìỉ rn V nolìĩa dôi vứi Tẩnơ CAno tv Da-íỉiÀv Vint

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam
Luận văn những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của tổng công ty da giầy việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart