Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc

53.000

Category:

Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc

Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc

fff


1141

LV. ThS ĐHKTQD


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUÙNG ĐAI HOC KINH TẼ’ QUỐC nÂN

NGUYỄN QUÝ CÁP

NHŨNG GIÁI PHÁP CHỦ YẾU ĐẺ ĐẢM BẢO

QUỸ ĐựTRỬLUƠNG THỤC THAM GIA VÀO

CHUƠNG TRÌNH AN TOÀN LUƠNG THỤC ọuốc GIA

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ BẮC

Chuyên ngành: KINH TÊQUÂN LÝ VÀ KẾ HOẠCH HÓA KINH TỂQƯÓC DÂN

( Kinh tế nông nghiệp và phát triéìi p và phát triên mmg-thôi     nôRg-lhón)

LapAị%ckĩqd

^^ẩKS^ĩ**

LUẬN ẢN ĨHẠC SY KHOA HỌC KINH rế

Người hướng dẫn khoa học : Phó giáo sư – Phó tiên SV Phạm Kim San

LỜI MỚ ĐẦU

/- Tính cấp thiết của dê tài:

Lương thực và thực phẩm cho nhu cầu của nhàn dân có Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc vai trò cực kỳ quan trọng là mối quan tâm sâu sắc của con người, luôn luôn thu hút sự quan tâm của những người đứng đầu Nhà nước kể từ xưa đến nay. Ai cũng biết ràng từ gia đình đến Quốc gia và cà cộng đồng phài giải quyết được vấn đề ãn mới có cơ sở để tồn tại và phát triển.

Như vậy lương thực là mặt hàng thiết yếu chiến lược trước mất cũng như lâu dài của đất nước. Nó gắn bó mật thiết Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc với sự sống của con người.

Tất cả các nước trên thê’ giới dều quan tâm đến vấn dề lương thực. Đối với nước ta lương thực dược đặc biệt quan tâm của Đảng và ơiính phủ. Thực tê’ trong thập ký 80 có lúc gần như toàn bộ hoạt dộng cùa Đảng và Nhà nước là tìm kiếm mọi nỏ lực để đàm bào vấn dề lương thực cho toàn xã hội. Bởi vì sự thiếu hụt về lương thực có thê gây ra -sự bất ổn định Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc về kinh tê’ – xã hội chính tri của đất nước.

Từ sau khi có NQ Đại hội VII của Đàng, tư tưởng đổi mới đã được hiện thực hoá từng bước và thu dược những kết quà về sàn xuất lương thực đáng khích lệ. Việt nam không những đã thoâ màn được yêu cầu tiêu dùng lương thực trong nước, mà còn xuất khẩu một khối lượng lớn, bình quàn 3 triệu tấn gạo/nãm. Sự cổ’ gắng của Nhà nước và nòng dân đã Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc thúc đẩy sự táng trưởng sãn xuất lương thực cả về sân lượng và nảng suất. Trong những nãm qua Nhà nước

đã quyết định dành một số tiền lớn để mua lương thực hàng hoá cho Dự trữ Quốc gia và Dự trữ lưu thông.

Nền kinh tê’ thị trường rất nảng động vốn có những mật tích cực, nhưng cũng có những mặt khuyết tật mất càn đối mang tính tự phát, gây ra những cơn sốt giá bất ổn định và tác động tiêu cực Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc đến vấn đê an toàn lương thực Quốc gia.

Do dó Nhà nước đã hình thành quỹ Dự trữ lương thực quốc gia nằm trong Cục dự trữ Quốc gia trực thuộc Chính phủ được xác dịnh là một còng cụ quàn lý ở tầm vĩ mò của Nhà nước. Nhằm chủ động giải quyết các tình huống bất trắc xảy ra, như : Thiên tai, địch hoạ, quốc phòng an ninh, nhiệm vụ quốc té’ và can thiệp có hiệu quả vào thị trường lương thực, Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc bình ổn giá cá góp phán ổn định và phát triển kinh tê’ của đất nước.

Thực tế tại Chi cục Dự trữ Hà bắc trong những năm qua đã đạt được một số kết quà nhất định về mua lương thực để dự trử lúc thời vụ. Xuất phát bình ổn giá khi có lệnh của Chính phù và làm nhiệm vụ xuất khẩu gạo cho Cu ba theo tinh thần quốc tế của Chính phú Việt nam.

Tuy vây, việc tổ chức, quàn lý và sử Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc dụng quỹ dự trừ lương thực tham gia vào chương trình an toàn lương thực Quốc gia ớ chi cục dự trữ Hà bảc trong thời gian qua cũng còn nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết đê nàng cao hiệu quả hoạt động của nó hơn hiện nay.

Chính vì lẽ đó tôi chọn đề tài trèn làm luận án Cao học cùa mình.

2- Mục tiêu nghiên cứu :

  • 2.1- Luận chứng vai trò của dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn lương Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc thực Quốc gia.

  • 2.2- Đánh giá thực trạng tổ chức, quán lý và sử dụng quỹ lương thực Quốc gia ờ Chi cục Dự trử trên địa bàn Hà Bắc.

  • 2.3- Kiến nghị một số giài pháp đê đảm bào quỹ dự trữ, lương thực quốc gia tham gia vào chương trình an toàn lương thực quốc gia ở chi cục dự trữ trên địa bàn Hà bấc.

3- Đôi tượng và phạm vi nghiên cứu :

  • Đi sâu vào nghiên cứu việc tổ chức Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc , quàn lý sử dụng quỹ Dư trữ lương thực để góp phần đảm bào an toàn lương thực Quốc gia được thực hiện ờ chi cục dự trữ trèn dịa bàn Hà bắc..

Phạm vi: Tập trung nghiên cứu trên dịa bàn Hà Bắc.

4 ‘ Phương pháp nghiên cứu :

  • Sử dụng phương pháp phàn tích kinh tế, thống kè, phương pháp chuyên khảo và điều tra cụ thể ờ Chi cục Dự trừ Hà Bắc.

5- Những dóng góp cúa luận Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc án :

  • 5.1- Luận án đã hè thống hoá những vấn đề lý luận cơ bàn có liên quan đến vai trò của quỹ dự trữ lương thực trong chương trình an toàn lương thực Quốc gia.

  • 5.2- Phàn tích thực trạng tổ chức, quán lý và sử dụng quỹ dự trừ lưong thực nhầm tham gia vào chương trình an toàn lương thực quốc gia ở chi cục dự trừ trên địa bàn Hà Bắc.

  • 5.3- Đề xuất một số giải pháp về mật tổ chức quản lý và sử Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc dụng quỹ lương thực dự trữ trong chương trình an toàn lương thực Quốc gia ở chi cục dự trữ trèn địa bàn Hà Bắc.

ố- Kết cấu luận án :

Chương I : Vai trò của quỹ Dự trữ lương thực trong chương trình an toàn lương thực quốc gia.

Chương II : Thực trạng về tổ chức, quản lý và sừ dụng quỹ Dự trữ lương thực Quốc gia ở chi cục dự trữ trên địa bàn Hà Bắc.

Chương III : Những Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc giải pháp chủ yếu để đàm bào quỷ Dự trữ lương thực dế tham gia vào chương trình an toàn lương thực Quốc gia ờ chi cục dự trữ trèn địa bàn Hà Bắc.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc
Luận văn những giải pháp chủ yếu để đảm bảo quỹ dự trữ lương thực tham gia vào chương trình an toàn tương thực quốc gia trên địa bàn tỉnh hà bắc
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart